17 april 2016

De stem van de Herder

17 april 2016
Pastor A. Tönis

Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Mensen Ontelbaar
Refrein: Mensen ontelbaar, als een stroom door de tijd,
Zing een lied van vreugde,
Want God heeft ons van de dood bevrijd.

Is God een woord, een levensvreemd verhaal,
onverstaanb’re klanken van een vreemde taal?
Nee, God is het woord van het allereerst begin,
blaast ons mensen leven in. Refrein

Is God een vraag, die niet beantwoord wordt,
want ons hart en denken schiet helaas tekort?
Nee, God kwam tot ons, als een mensenkind, ‘n stem,
nieuw geboren hoort naar Hem. Refrein

Is God het licht in diepe duisternis,
de bevrijder van wie vastgelopen is?
Ja, God is de Geest, die de mens een uitzicht geeft,
hoop opdat men eeuwig leeft. Refrein

Is God het brood, gebroken in Zijn naam,
als wij mensen breken en weer verder gaan?
Nee, God is het brood en de liefdesbeker wijn,
slechts waar vrienden samen zijn. Refrein

Woord van welkom
Inleiding op de viering
Openingsgebed

Lied: Heer ontferm U
Refrein. Heer, ontferm U.

Behoed ons voor ’t geweld,
Dat dagelijks nieuwe doden meldt. Heer, ontferm U.
Refrein

Bevrijd ons van de macht,
Die om verdriet van mensen lacht. Heer, ontferm U.
Refrein

Bewaar ons een voor een,
Door alle schuld en onmacht heen. Heer, ontferm U.
Refrein

Eerste lezing: Openbaring Johannes 7,9.14b-17.
Daarna zag ik een grote groep mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. Het waren zo veel mensen dat niemand ze kon tellen. Allemaal hadden ze witte kleren aan en hielden ze palmtakken in hun handen. Samen stonden ze voor de troon van God en voor het lam.
Ik antwoordde: ‘Ik weet dat niet, heer, maar u weet het wel.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn de mensen die bij Christus horen, die voor hen is gestorven. Zij hebben de tijd van het zware lijden meegemaakt, maar ze zijn Christus steeds trouw gebleven. Daarom mogen ze nu witte kleren dragen en voor de troon van God staan. Dag en nacht vereren ze hem in zijn tempel in de hemel.
God zal altijd bij hen zijn. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Ze zullen geen last hebben van de hete wind en de brandende zon. Want het lam, dat vlak bij Gods troon staat, zal hen beschermen. Het lam brengt hen naar een bron met water dat eeuwig leven geeft. En dan zal God al hun tranen drogen.’

Lied: Elkaar Dragen
Refrein: Op eeuwige vleugels gedragen,
Veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
Sterk en gevoelig.
Zo willen wij, zo zullen wij
elkaar dragen door lichte en donkere dagen.
Elkaar dragen, er zijn voor elkaar,
Er zijn voor elkaar.

Wanneer wij mensen van God willen zijn,
begaan en betrokken, een steun voor elkaar,
wanner de ander iets voelt van jouw warmte,
hij voelt zich gedragen bij hoog en bij laag. Refrein

Wanneer wij elkaar niet laten vallen,
maar tillen, verheffen, ver boven ons uit,
wanneer de ander iets voelt van jouw liefde,
hij voelt zich gedragen bij hoog en bij laag. Refrein

Evangelie: Johannes 10,27-30
‘De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik ken hen, en zij volgen mij. Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en ik zijn samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen.’

Acclamatie: Veni, Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita.

Overweging

Geloofsbelijdenis
V. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
A. Ik geloof dat God bij mij is, dat Hij mij nooit alleen laat.
Dat Hij van mij houdt, dat Hij mijn vader wil zijn.
V. Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand.
A. Ik geloof dat Jezus bij mij is, dat Hij mij de weg wijst naar God dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij, dat Hij mij vormt tot een kind van zijn Vader.
V. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
A. Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, dat Hij een vuur is in mijn leven, dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, dat Hij in mij bidt tot God mijn Vader.
V. Bidden wij dan samen tot God,
A. Zie trouwe Vader, op ons neer door Jezus Christus onze Heer, die met U heerst in majesteit en met de Geest in eeuwigheid.
Amen.

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel & collecte


Lied: Let’s Join in Celebration
Let’s join in celebration.
Let’s join our hearts in one accord.
He’s the One Who is to come;
Jesus Christ our Lord.

Let’s join in celebration.
He rules the world in truth and grace.
Lift our voice, exalt His name;
He’s worthy of our praise.

There is nothing, no, no,
nothing that can change His love,
He reigns in majesty
Come together, come together,
come together with a joyful sound,
Proclaiming His victory.

Let’s worship our Lord
and honour His name,
Bow down on your knees
and glorify Him,
For He is still the same.

Intenties
Gebed over de gaven

God die ons het licht gegeven heeft, open onze ogen voor uw tafel, waar het brood en de wijn gereed staan, het teken van uw verbond met alle mensen.
Laat ons mensen zijn die delen, brood en wijn, liefde en licht, vandaag en heel ons leven. Amen

Tafelgebed
V: God van alle leven, Heer van ons bestaan, met heel uw wezen hebt Gij U naar uw mensen toegekeerd, en heel uw hart gaat blijvend naar ons uit. Op uw adem leven mensen van alle eeuwen, raken volkeren bezield van U, en mag Israël, uw volk, onder uw hoede leven.

A: Gij hebt ons aanvaard als mensen die U toebehoren, die mogen leven voor uw aangezicht. Vóór wij er waren, hebt Gij ons al gezien en in uw liefde ons helemaal opgenomen. Uw schepping zijn wij, God, in hart en nieren; Gij kent ons gaan en staan, en wat wij doen, Gij zijt ermee vertrouwd. Niet ons komt het toe dat wij leven, ons bestaan is geheel onverdiend. Alleen aan uw trouw en uw liefde komt eer toe, God in ons midden. Vanuit uw hemel hebt Gij ons de aarde toevertrouwd; en al onze levensdagen ons geluk en zegen toebedacht.

V: Tot zelfs in diepe nacht hebt Gij voor ons uw hart geopend, en in een mensenkind -voor ons geboren- uw trouw geopenbaard: verschenen is het Licht in de Redder der wereld, Jezus die Messias is, God-met-ons is zijn naam. In die dagen deelde Hij met ons het leven, en was Hij trouw tot stervens toe.

Daarom smeken wij U, God in ons midden, beziel met uw Geest deze gaven van brood en wijn, die ons herinneren aan het leven van Jezus. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij brood, en na de zegenbede, brak Hij het voor ons. Hij deelde ervan uit en sprak de woorden:
‘Neem en eet hiervan gij allen: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ter gedachtenis van Mij.’

Zo nam Hij ook de beker, en dankte U opnieuw, en liet hem rondgaan met de woorden: ‘Dit is het nieuwe en blijvende verbond, dit is mijn bloed dat voor u wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Verkondigen wij het mysterie van ons geloven:

A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

V: In zijn lijden, God, gedenken wij het leed van heel uw aarde, van al uw mensen, die in duisternis gevangen zijn. In zijn verrijzen vieren wij het licht van over onze dood, maar ook dat wij elkaar opnieuw het leven kunnen geven Want zo geeft Gij uw Geest aan ons. Wij bidden U: zend dan uw Geest die onze ogen opent voor het geheim van alle leven; die onze stem doet spreken over wat geen mens ooit heeft gezien; die in ons hart te binnen brengt, hoe Gij, God, uw leven delen wilt met ons. Dat deze Geest ons klaar maakt voor de weg, die Gij ons wijst: barmhartigheid en verzoening, liefde en recht, vrede op aarde, zoals Jezus uw Zoon.

A: In Hem prijzen wij uw Naam, heilige God, want U alleen komt alle
eer toe. Door Hem, met Hem en in Hem is U, God, hemelse Vader, alle glorie, lof en dank, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Lied: Onze vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
Maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
En de kracht en de eerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Amen

Vredeswens: Song of Peace
If I could have one wish come true,
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind,
Peace no and ever for all mankind.
So may our voices never cease,
So may we sing our songs of peace.

Communie

Lied: We are the World
There comes a time when we need a certain call, when the world must come together as one. There are people dying and it’s time to lend a hand, to life, the greatest gift of all.
We can’t go on pretending day by day, that someone, somewhere will soon make a change. We are all a part of God his great big family and the truth, you know love is all you need.

Refrein: We are the world, we are the children,
We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving.
There’s a choice we’re making, we’re saving our own lives,
It’s true we’ll make a better day just you and me.

Send them your heart so they’ll know that someone cares and their lives will be stronger and free as God has shown us by turning stones to bread so we all must lend a helping hand. Refrein

When you’re down and out, there seems no hope at all, but if you just believe there’s no way we can fall. Let us realize that a change can only come, wen we all stand together as one! Refrein

Intenties
Voorbeden

Goede God, er zijn ontzaglijk veel goede mensen, mensen die zichzelf kunnen vergeten en één en al zorg kunnen zijn voor anderen. Wij hopen en bidden dat we ze hooghouden, dat we ons door hen laten inspireren.
Goede God, Al kan het er soms nog zo grof en gewelddadig aan toe gaan, altijd zijn er mensen die daartegen in opstand komen en ervan getuigen dat het anders kan! Moge er toch altijd herders zijn die, tegen alles in, blijk geven van zorg en liefde.

Goede God, wij denken aan degenen die in onze kerkgemeenschappen ‘pastor’, herder, genoemd worden. We spreken de hoop uit dat zij mede door onze opstellingen mogen groeien in hun ‘pastor-zijn’ en dat ze Uw herderlijke zorg handen en voeten geven in de samenleving en in de kerk van vandaag.

Eeuwige en liefdevolle God, dank voor ons leven, dank ook voor alle kansen, en bijzonder dan voor Jezus, de goede herder. Amen

Slotgebed
In verbondenheid met U
En met elkaar
Waren wij hier bijeen.
God, mogen wij van hier gaan
In verbondenheid
Met de wereld en al wat is.
Maak ons allen vruchtbaar
In al wat wij zijn,
In al wat wij doen,
Vandaag en alle dagen.
Amen.

Mededelingen
Zending en Zegen


Slotlied: Laten we blij zijn
Laten we blij zijn
Dat het leven wordt geleefd,
Dat we in ons land zo vrij zijn,
Elk zijn kansen heeft.
Laten wij die rijkdom delen
Met een ander mens
Want er zijn er nog zo velen
Met die vrijheidswens.
Laten we blij zijn
Dat het leven wordt geleefd,
Dat we in ons land zo vrij zijn,
Elk zijn kansen heeft.

Heet allen welkom,
Iedereen die minder heeft,
Eensgezind in al ons mensdom,
Iedereen die leeft.
Open alle dichte deuren,
Gun een ander licht,
Laat het ook voor hen gebeuren,
Geef hen eind’lijk zicht.
Heet allen welkom,
Iedereen die minder heeft,
Eensgezind in al ons mensdom,
Iedereen die leeft.