Durf jij het aan om mee te gaan?

Pastor A. Tönis
Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Op zoek naar de stilte
Refrein: Op zoek naar de stilte, de stilte van de nacht,
Waar met ongekende kracht de vrede werd geboren.
In stilte zijn wij op zoek naar stilte.

In de chaos van de dag, van weken jachtig rennen
Achter plannen en verhalen die worden opgelegd
Gaan we verder, gaan we verder.

De oude idealen van vrede en van vriendschap,
Van samen delen hebben we afgelegd. Refrein.

Soms vinden we de rust tegen rusteloze dromen
Over waar wij in de fout gaan voorzichtig weer terug.
Dan gaan we verder, zoekend naar de sleutel
Tot ware kostbaarheden die ons zijn toegezegd. Refrein.

Woord van welkom
Openingsgebed

Eerste lezing: Jesaja 60:1-6
Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon. Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over jou schijnt het licht van de Heer. Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad. Doe je ogen maar open, Jeruzalem, en kijk om je heen. Daar komen je inwoners aan! Ze komen allemaal naar je toe, vanuit verre landen. Andere volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen je inwoners alsof het hun eigen kinderen zijn. Jeruzalem, kijk! Je ogen zullen stralen van blijdschap, en je hart zal bonzen van vreugde. Die volken brengen ook geschenken voor je mee. Ze nemen hun rijkdommen mee uit verre landen. Ze brengen veel kamelen mee, jonge kamelen uit Midjan en Efa. En de mensen uit Seba komen met veel wierook en goud. Zij vertellen allemaal hoe machtig de Heer is.

Lied: Vrede klinkt helder
De nacht is stil, het leven kil.
Geen kleur doorbreekt het zwart.
Plots zingt een stem, bij Betlehem,
Die doorklinkt in elk hart.

Refrein: Gloria voor de hoogste Heer,
Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht.
Klinkt helder in die nacht.

Een kleine stoet vat daardoor moed,
En vindt het Christuskind.
Dan groeit het koor de eeuwen door,
Dat met de engelen zingt. Refrein.

Durf jij het aan om mee te gaan?
Te geven aan die kind.
Je angst je pijn? Het wil daarvoor zijn.
Het maakt een nieuw begin. Refrein.

Voor dit kind dat heel lang op jou wacht.

Evangelie: Mattheus 2:1-12
Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’ Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken. Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias geboren worden?’ Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: “Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.”’ Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.’ Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

Acclamatie: Ster blijf stralen
Ster blijf stralen,
Voor ieder mens,
Wijs ons de weg.
Geef het licht aan onze wereld,
Wijs ons de weg.

Overweging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God die zoveel van mensen houdt, met ons wilde meegaan door het leven van elke dag in Zijn Zoon, het kind van Betlehem.
Ik geloof in het kind van Betlehem, kind van vrede, licht van de wereld.
Ik geloof dat sinds de geboorte van Jezus alle mensen zusters en broeders zijn van elkaar, kinderen van God.
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen waardoor Hij licht bracht bij hen die in duister leven.
Ik geloof in het kind van Betlehem en daarom in een wereld van vrede, vreugde en liefde.

Voorbeden
Laat ons bidden dat we de moed hebben om een ster te volgen, een licht dat ons aantrekt en voor ons uit gaat;
Dat wij durven af gaan op nieuwe mensen, die ons stimuleren om nieuwe mogelijkheden te verkennen in ons leven.

Laat ons bidden dat we zelf voor anderen een ster mogen zijn, dat we licht mogen uitstralen waarop anderen zich kunnen oriënteren;
Dat we voor anderen een weg mogen zijn waarop ze vol vertrouwen verder durven gaan.

Laat ons bidden voor alle mensen die geen licht zien in hun leven: dat ze oog krijgen voor de vele lichtpuntjes die er zijn;
Laat ons bidden voor alle mensen die licht uitstralen: dat ze volhouden en blijven stralen.

Heer onze God, dit alles vragen wij U in naam van Jezus, Hij, het licht der wereld. Amen.

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel & collecte
Lied: Iets van God
Wat ben jij onweerstaanbaar mooi,
Ja, iets van God ben jij.
Nog klein en toch zo groot,
Zoiets van God ben jij.
Wanneer jij ligt te slapen,
En ik weer naar je kijk;
Je ademt licht en zachtjes,
Ik zie iets van Gods Rijk.

Wat ben jij onbeschrijflijk mooi,
Ja, iets van God ben jij.
Niet in een woord te vangen,
Zoiets van God ben jij.
Je ogen zijn zo helder,
Nog vol verwondering,
Je van geen kwaad bewust,
En ik zie Gods schittering.

Wat ben jij ongelooflijk mooi,
Ja, iets van God ben jij.
Zo pril en pasgeboren,
Zoiets van God ben jij.
Je straalt nog zo van liefde,
Dat het mij haast verward,
Dit kind van mij vol leven ja,
Jij past in Gods hart, in mijn hart.

Tafelgebed
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Hij, die komt in uw naam, Jezus uw Zoon, want hij is opgegaan in onze nacht als een blinkende morgenster, een stralend licht, dat niets of niemand doven kan, een nieuwe dag zonder duisternis, een toekomst voor allen.

Gezegend is hij, onze Heer, die in de nacht van de overlevering een brood heeft genomen, de dankzegging uitgesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven en gezegd:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.

En op dezelfde wijze heeft Hij de beker genomen, de dankzegging uitgesproken, de beker rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen hieruit; deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondingen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

En nu wij hier bijeen zijn om zijn dood te gedenken, zijn opstanding te belijden, zijn toekomst te vieren, bieden wij U aan deze tekenen van Brood en Wijn en bidden wij tot U Heer:
Zend uw Geest in ons midden en versterk in ons allen de liefde en de hoop, zodat wij licht kunnen brengen waar duisternis heerst en vooruit durven lopen op uw grote toekomst, waarin U eer wordt gebracht en vrede op aarde zal heersen.

Gezegend zijt Gij, onze God, die is en die was en die komt, gezegend hier en nu en tot in lengte van dagen door Jezus Christus onze Heer.
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
En breng ons niet in beproeving
Maar verlos ons van het kwade.

Vredeswens: Kind van Liefde
Kind van liefde, kwetsbaar en teer, ons overkomen in deze nacht hier. Kind als geen ander, weerloos en klein, de Zoon van God zal tot redding zijn.

Kind van Maria, mens zoals wij, onder de sterren geboren is Hij. Kind als geen ander, weerloos en klein, de Zoon van God zal vol vrede zijn.

Leven zo aards, gedroomd en verwacht, hemels vuur in deze kerstnacht, leven ontwaakt uit de handen van God die tussen herders geboren wordt.

Kind van liefde, kwetsbaar en teer, ons overkomen in deze nacht hier. Kind als geen ander, weerloos en klein, de Zoon van God zal ons voorbeeld zijn.

Leven zo aards, gedroomd en verwacht, hemels vuur in deze kerstnacht, leven ontwaakt uit de handen van God dat tussen herders geboren wordt.

Kind van liefde, mens zoals wij, onder de sterren geboren is Hij. Kind als geen ander, kwetsbaar en klein, mens zoals wij, zal koning zijn. De Zoon van God zal vol vrede zijn!

Communnie

Lied: How Many Kings?
Follow the star to a place unexpected,
Would you believe after all we’ve projected?
A child in a manger?

Lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero,
Wrapped in his mother’s shawl, just a child,
Is this who we’ve waited for?

Refrein: How many kings step down from their thrones?
How many lords have abandoned their homes?
How many great have become the least for me?
How many Gods have poured out their heart,
To romance a world that is torn all apart?
How many fathers gave up their sons for me?

Bringing our gifts for the new born Saviour,
Al that we have, whether costly or meek.
Because we believe.

Gold for his honour, and frankincense for his pleasure,
And myrrh for the cross he will suffer, do you believe?
Is this who we’ve waited for? Refrein.

Only one did that for me.
All for you, all for me. Refrein.

Only one did that for me.
All for me, all for you
All for you, all for me.

Vrije vertaling
Volg de ster naar een onverwachte plek
Zou je het geloven, na alles wat we dachten?
Een kind in een voederbak?

Nederig en klein, de zwakste van allen, de onwaarschijnlijkste held,
Gewikkeld in zijn moeders doeken,
Is hij degene waarop we hebben gewacht?

Refrein: Hoeveel koningen doen afstand van hun troon,
Hoeveel heersers verlaten hun huis,
Hoeveel grootheden zijn de minsten geworden voor mij?
Hoeveel goden hebben hun hart uitgestort,
Om een verscheurde wereld te romantiseren.
Hoeveel vaders hebben hun zoons opgegeven voor mij?

We brengen onze giften naar de pasgeboren Redder,
Alles wat we bezitten, zij het duur of eenvoudig,
Omdat wij geloven.

Goud voor zijn eer en wierook voor genoegen,
En mirre voor het kruis waaraan hij zal leiden, geloof jij?
Is hij degene waarop we hebben gewacht? Refrein.

Slechts een persoon deed dat voor mij.
Alles voor jou, alles voor mij. Refrein

Slechts een persoon deed dat voor mij.
Alles voor mij, alles voor jou
Alles voor jou, alles voor mij.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Aan welke kant sta jij?
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Om te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein: Stel dat God vandaag op aarde zal verschijnen en je vragen zou: Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij?
Aan welke kant sta jij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
We zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? Refrein.

Iedere dag voor hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. Refrein.

Wij hopen dat u, net als de koningen, gaven heeft meegenomen. Voedselbank Diemen neemt deze graag in ontvangst!

Het Hagunnankoor wenst je een fijne zondag!

Wij zingen weer op 12 februari.

Vond je het mooi?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de Ontmoeting.