Driekoningen 2020

Eucharistieviering 5 januari 2020
M.m.v. het Hagunnankoor o.l.v. Hans van der Meer
Voorganger: pater Edmund Owusu

Openingslied: Gods vrede zal stromen (mel. Wij komen tezamen)
Gods vrede zal stromen over heel de aarde, zijn koninkrijk komen: gerechtigheid. Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen.
Hij wekt in ons de vrede (3x), alle goeds!

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven, wij doen van ons horen in woord en daad: kleine gebaren, maar niet te bedaren.
Wij zijn in staat tot vrede (3x) alle goeds!

Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen, van zoeken en wagen in deze tijd God brengt ons verder, Hij is onze herder.
Zo gaan wij richting vrede (3x) alle goeds!

Begroeting en inleiding

Kyriegebed
Lieve Heer, wanneer de wijn op is en het feest in het water valt, wanneer verdriet ons neerdrukt, wanneer alles ons te veel wordt, wanneer we geen licht meer zien, wanneer we niet weten ‘hoe verder’, wanneer alles donker schijnt: laat ons dan niet in de steek, berg ons dan in uw warme liefde, neem ons dan op in uw vergeving, geef ons dan geestkracht om het leven opnieuw te vieren, geef dan uw licht in onze duisternissen, geef dan de wijn van gemeenschap en nabijheid.

Lieve Heer, wanneer wij ons schamen, wanneer wij het laten zitten, wanneer wij ons machteloos voelen: zie dan om naar uw mensenkinderen in hel van bombardementen, in de barre kou, in de vluchtelingenkampen, in de dood. Want zo is Hij verschenen, in dit grimmige leven, in deze grijze dagen, als een mens van hoop.
Dat bidden wij u in de naam van hem die zijn brood deelde, die ons wijn schonk, die zijn leven voor velen gaf: Jezus.

Glorialied: Vrede klinkt helder in de nacht
De nacht is stil; het leven kil
geen kleur doorbreekt het zwart.
Plots zingt een stem, bij Betlehem
die doorklinkt in elk hart.
Gloria voor de hoogste Heer.
Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht.
Klinkt helder in die nacht.

Een kleine stoet vat daardoor moed
en vindt het Christuskind.
Dan groeit het koor de eeuwen door
dat met de eng’len zingt:
Gloria voor de hoogste Heer.
Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht.
Klinkt helder in die nacht.

Durf jij het aan om mee te gaan?
Te geven aan dit kind
je angst, je pijn? ’t wil daarvoor zijn.
Het maakt een nieuw begin.
Gloria voor de hoogste Heer.
Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht.
Klinkt helder in die nacht.

Voor dit kind dat heel lang op jou wacht.

Openingsgebed
Eeuwige God, U hebt een ster aan de hemel geplaatst
en haar doen schitteren als helder zonlicht.
Zij wijst uw mensen de weg naar uw Zoon,
opdat uw mysterie aan hen geopenbaard wordt.
Open onze ogen en leer ons zien als magiërs,
als mensen die openstaan voor uw wonderen
en het visioen van vrede voor alle mensen.
Geef dat wij het waard zijn om te delen in uw erfenis
zoals die ons is doorgegeven door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Koning, vandaag en altijd. Amen.

Eerste lezing uit Jesaja 60, 1-6
Jeruzalem, wees niet Langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon, Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. maar over jou schijnt het licht van de Heer. Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad. Doe je ogen maar open, Jeruzalem, en kijk om je heen. Daar komen je inwoners aan! Ze komen allemaal naar je toe, vanuit verre landen. Andere volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen je inwoners alsof het hun eigen kinderen zijn. Jeruzalem, kijk! Je ogen zullen stralen van blijdschap, en je hart zal bonzen van vreugde. Die volken brengen ook geschenken voor je mee. Ze nemen hun rijkdommen mee uit verre landen.

Tussenzang: Ster van Betlehem
Ster van Bethlehem, je schijnt vannacht,
zo helder en zo licht al je pracht, wat is het waard?
Al eeuwen lang wat wil je ons zeggen nu?
Wat is het waard? Al eeuwen lang.

Zoon van onze God, geef ons de kracht,
de boodschap van vannacht goed te zien.
Verwondering, een klein begin,
dat groeit in een mensenhart,
gestalte krijgt in woord en daad.

Refrein: Kerstmis is geen droom, is geen visioen,
Een feest van al wat wij kunnen doen,
Een feest van vrede nu en altijd
Een vrede hier maar ook overal,
Voor rijk en arm, voor rijk en arm!

Kind en zoon van God, moedig ons aan,
en geef ons kracht te vechten voor recht.
Voor ieder die geen vrijheid kent
voor ieder die honger lijdt
en wacht op hulp op onze hulp. Refrein.

Ster van Bethlehem, je schijnt vannacht,
zo helder en zo licht al je pracht, wat is het waard?
Al eeuwen lang wat wil je ons zeggen nu?
Wat is het waard? Al eeuwen lang. Refrein

Evangelielezing volgens Matteüs 2, 1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.” Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Acclamatie
Ster blijf stralen voor ieder mens en wijs ons de weg.
Geef Uw licht aan onze wereld, wijs ons de weg.

Preek

Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God die zoveel van mensen houdt, met ons wilde
meegaan door het leven van elke dag in Zijn Zoon, het kind
van Betlehem.
Ik geloof in het kind van Betlehem, kind van vrede, licht van
de wereld.
Ik geloof dat sinds de geboorte van Jezus alle mensen zusters
en broeders zijn van elkaar, kinderen van God.
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen waardoor Hij licht
bracht bij hen die in duister leven.
Ik geloof in het kind van Betlehem en daarom in een wereld van vrede, vreugde en liefde.

Voorbeden
Laat ons bidden dat we de moed hebben om een ster te volgen, een licht dat ons aantrekt en voor ons uit gaat; dat wij durven af te gaan op nieuwe mensen die ons stimuleren om nieuwe mogelijkheden te verkennen in ons leven.

Laat ons bidden dat we zelf voor anderen een ster mogen zijn, dat we licht mogen uitstralen waarop anderen zich kunnen oriënteren; dat we voor anderen een weg mogen zijn waarop ze vol vertrouwen verder durven gaan.

Laat ons bidden voor alle mensen die geen licht zien in hun leven: dat ze oog krijgen voor de vele lichtpuntjes die er zijn; laat ons bidden voor alle mensen die licht uitstralen: dat ze volhouden en blijven stralen.

Heer onze God, dit alles vragen wij U in naam van Jezus, Hij, het licht der wereld. Amen.

Collecte en Lied: Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, Herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

VIERING VAN DE TAFEL

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
Eeuwige God, uw luister is zichtbaar en bedekt de aarde en wij, stervelingen, mogen hierin delen.
Neem deze gaven van ons aan, dit brood en deze wijn, vruchten van ons werk en van al het goede dat de aarde biedt.
Laten ze ons de ogen openen en de weg wijzen naar U, opdat uw vreugde in ons tot leven komt, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning, vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eucharistisch gebed (allen gaan staan)

De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. –
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren.
Toen Hij in ons sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw
Zoon.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te ver- delen onder zijn leerlingen, en sprak: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

(allen gaan zitten)
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.

Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest.

Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze bisschop Joseph en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Vredewens: song of peace
If I could have one wish come true,
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind,
Peace no and ever for all mankind.
So may our voices never cease,
So may we sing our songs of peace.

Uitnodiging tot de communie

Communielied: How many kings
Follow the star to a place unexpected
Would you believe, after all we’ve projected,
A child in a manger?
Lowly and small, the weakest of all
Unlikeliest hero, wrapped in his mother’s shawl –
Just a child – Is this who we’ve waited for?

How many kings step down from their thrones?
How many lords have abandoned their homes?
How many greats have become the least for me?
How many gods have poured out their hearts
To romance a world that is torn all apart
How many fathers gave up their sons for me?

Bringing our gifts for the newborn Savior
All that we have, whether costly or meek
Because we believe.
Gold for his honor, and frank incense for his pleasure
And myrrh for the cross he will suffer
Do you believe?
Is this who we’ve waited for?

Slotgebed
In deze donkere dagen is het licht opgegaan. een kind is ons geboren, het licht voor de wereld. God, toon het licht aan allen die het licht willen zien. Wees het licht voor allen die in duisternis zitten. Laat de zon opgaan op de dag, en de maan in de nacht, opdat wij allen kinderen van het licht zijn, vandaag en alle dagen. Amen.

Mededelingen

Zending en zegen
Voorganger: De Levende zegene en behoede U.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Koor: Zegen ons en behoed ons
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

Slotlied: Ding dong merrily on high
Ding dong, gloria, Jesus Christ is born,
ding dong, all the bells, ding dong, gloria,
Jesus Christ is born, Hosanna.

Ding dong merrily on high, the Christmas bells are ringing.
Ding dong joyously reply: the angels all are singing.

Refrein: Gloria, Hosanna in Excelsis

Ding dong, card all the bells, ring out the Christmas story,
ding dong sound the good nowells. God’s son has come in glory. Refrein.

Hear them ring this happy morn. Our God a gift has given.
Ding dong, Jesus Christ is born. A precives Child from heaven. Refrein.

Praise Him, people far and near, and join the angels singing.
Ding dong, everywhere we hear the Christmas bells are ringing! Refrein (2x)