Verbinden in Gebed

Woord- en Communieviering
Voorganger: Josje Kronenberg
m.m.v. Hagunnan koor
o.l.v. Marlies Zutt en Hans van der Meer 

Openingslied: Wij bijeen net als toen
Wij bijeen, net als toen,
vragen God dat hij stormenderhand,
ook met ons weer zal doen,
wat hij deed in die stad van dat land.
weer vrijuit gaan leven,
opnieuw opengaan.

Refrein: Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
Raken in brand van zijn geest,
Bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
Vinden elkaar in zijn geest, op dat feest.

Als een vuur in ‘t veld,
grijpt de Geest om zich heen in dat land,
en gedood met geweld,
wordt zijn faam als een uitslaande brand;
vuur vlamt in harten,
er zal warmte zijn. Refrein

Spreken wij, net als daar,
taal van liefde geënt op zijn woord,
dan verstaan wij elkaar,
en wordt ieder va harte gehoord:
blij wondere woorden,
‘t is Gods eigen taal. Refrein

Begroeting en inleiding
Vandaag zullen we twee lezingen lezen. In de eerste lezing (uit Handelingen) lezen we over Stefanus. De tweede lezing is uit het evangelie van Johannes.
De steniging van Stefanus is een terechtstelling die veel overeenkomsten vertoont met de kruisiging van Jezus. De lezing is gekozen op deze zondag na Hemelvaart als een soort ‘bewijs’ dat Jezus in de hemel is aangekomen: Stefanus zag de hemel open en Jezus staande aan Gods rechterhand.
De evangelielezing is een gedeelte uit de afscheidsrede van Jezus, toen Hij voor de laatste maal aan tafel was samen met zijn vrienden. Jezus bidt om eenheid voor de gelovigen van alle tijden, een eenheid zoals die er is tussen Hem en de Vader, een eenheid die gefundeerd is in liefde en opgewassen is tegen alle lijden en miskenning.

Intenties

Openingsgebed

Gebed om ontferming

Eerste lezing: Handelingen 7, 55-60
Maar Stefanus werd geleid door de heilige Geest. Hij keek omhoog naar de hemel. Daar zag hij het schitterende licht van God. En rechts van God zag hij Jezus staan.
Stefanus zei: ’Ik zie dat de hemel open is. En ik zie de Mensenzoon staan naast God.’ Maar de vijanden van Stefanus wilden niet luisteren, ze schreeuwden en vielen hem met z’n allen aan. En ze sleepten hem de stad uit om hem te doden.
De mannen die Stefanus hadden beschuldigd, legden hun jassen neer bij een jonge man. Hij heette Saulus.
Toen begonnen ze stenen te gooien naar Stefanus. Die riep: ‘Heer Jezus, mijn leven is in uw handen!’
Daarna knielde hij en riep: ‘Heer, straf hen niet voor deze misdaad.’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij.

Tussenzang: Vertrouw op God
Vertrouw op God, Hij zal je pad verlichten,
Al dooft het zonlicht en verzinkt het land.
Dat labyrint vol schone schijngezichten,
Waar wij verloren voor de wereld zwichten.
Vertrouw op God, Hij neemt ons bij de hand.

Vertrouw op God, Hij waakt in onze nachten.
Hij is niet ver, zijn hand rust op je hoofd.
Hij wil je pijn en levensangst verzachten,
Tot in de dood zal Hij op jou staan wachten.
Vertrouw op God, Hij heeft het ons beloofd.

Vertrouw op God, Hij moet bij mensen wonen.
Hij kan niet anders zijn dan God en goed.
Het gaat ons denken en ons doen te boven,
Zo onvermoeid wil Hij zijn liefde tonen.
Vertrouw op God, zijn hart is overvloed.

Evangelie: Johannes 17, 20-26
Jezus bidt voor alle gelovigen.
Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen.
Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt. U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.
Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt. Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. U hebt mij die plaats gegeven, want u hield al van mij, voordat u de aarde maakte.
Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Ik ken u, en de gelovigen kennen mij. Zij weten dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun bekend gemaakt wie u bent, en dat blijf ik doen. Uw liefde voor mij zal nu ook bij hen zijn. En ik zal altijd in hen zijn.

Acclamatie: Wij keren ons om naar U

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: God, ik geloof in Uw scheppende kracht
God, ik geloof in uw scheppende kracht,
uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof in de Geest die ons nimmer ontbrak,
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof
Zo wankel en zo zwak,
Door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen. Refrein

Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij samen de kerk.
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen. Refrein

Voorbeden
Heer onze God,
wij bidden U om verbondenheid met elkaar;
dat we elkaar opvangen en steunen;
dat we elkaar de hand reiken en nieuwe wegen wijzen.

Heer onze God,
wij bidden U, dat we meer bedacht zijn
op wat ons met elkaar verbindt
dan op wat ons van elkaar scheidt;
doe ons betrokken zijn op elkaar.

Heer onze God,
laat de verbondenheid tussen U en ons steeds voelbaar zijn;
geef ons de kracht, die verbondenheid
gestalte te geven in ons omgaan met elkaar.

Heer onze God,
dit vragen wij in naam van Jezus Christus,
die er alles voor over heeft gehad
dat wij verbonden zouden zijn met elkaar,
en met U, de bron van alle leven.

Collectelied: Come, People of the Risen King
Come, people of the Risen King,
Who delight to bring Him praise;
Come all and tune your hearts to sing
To the Morning Star of grace.
From the shifting shadows of the earth
We will lift our eyes to Him,
Where steady arms of mercy reach
To gather children in.

Refrein: Rejoice, Rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!

Come, those whose joy is morning sun,
And those weeping through the night;
Come, those who tell of battles won,
And those struggling in the fight.
For His perfect love will never change,
And His mercies never cease,
But follow us through all our days
With the certain hope of peace. Refrein

Come, young and old from every land –
Men and women of the faith;
Come, those with full or empty hands –
Find the riches of His grace.
Over all the world, His people sing –
Shore to shore we hear them call
The Truth that cries through every age:
“Our God is all in all”. Refrein

Vredeswens

Communiegebed:
V: Goede God, door te luisteren naar Uw woord en het delen van het Heilig brood verbinden wij ons aan de boodschap van Jezus, uw Zoon. Wij bidden U, dat ook wij mogen delen in zijn kracht en vol vertrouwen gaan in zijn spoor.

A: God, luister naar ons en schenk uw Geest die leven geeft.

V: Wij danken U voor het Evangelie van uw Zoon, dat als een lopend vuur over deze wereld gaat. Dat wij door het delen in deze maaltijd, dragers worden van zijn Blijde Boodschap, en vrede brengen in zijn Naam.

A: God, luister naar ons en schenk uw Geest die leven geeft.

V: Uw woord wijst ons wegen van gerechtigheid, Uw tafel voedt ons en bezielt ons met levenskracht. Dat wij mensen worden die omzien naar elkaar, en in woord en daad getuigen van uw Blijde Boodschap, van bevrijding en recht voor deze wereld.

A: God, luister naar ons en schenk uw Geest die leven geeft.

V: Wij vragen U dit Heer, door uw Zoon Jezus,
in wie wij allen één zijn, en met wie wij naar U kunnen gaan, nu en altijd tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader:
A: Onze vader, die in de hemel zijt
V: Je richt je op God, die je je vader mag noemen.
A: Uw naam worde geheiligd
V: Hiermee geef je aan dat je God wil prijzen om Zijn daden en macht
A: Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
V: Je zegt dat je uitziet naar Gods volmaakte hemel en aarde, in de toekomst, maar ook het begin daarvan nu al, in je eigen leven, de kerk en de wereld.
A: Geef ons heden ons dagelijks brood.
V: Je mag erop vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt op een dag, nog beter dan je zelf weet. Dat geldt voor eten en onderdak, maar ook dingen zoals lieve mensen om je heen of een positief bericht.
A: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
V: Je vraagt vergeving voor de dingen die je verkeerd gedaan hebt, die tussen jou en God instonden.
A: En breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade
V: Dit gaat over de geestelijke strijd: je vraagt God om, door de kracht van de Heilige Geest, stand te houden tegen de boze machten en verleidingen in de wereld.
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijke tot in eeuwigheid.
V: Aan het einde van het gebed erken je dat God alle macht heeft over de wereld en wat daarop gebeurt. Hij is Heer!
A: Amen.

Communie

Communielied: ’t is God die mij leidt
Heb je eens problemen in je leven.
Denk je dan dat niemand naast je staat.
En vind je het moeilijk steeds te geven,
vergeet niet dat hij altijd met je gaat.

Hij heeft al het leed met jou geleden.
De pijn en haat die hij toen heeft doorstaan.
De strijd die Jezus heeft gestreden,
Ik hoop het niet dat jij die weg moet gaan.

Refrein: Hij geeft je moed verzacht de pijn,
Zonder zijn liefde, kan ik niet zijn,
Maar keer op keer vergeet ik weer dat Hij mij heeft bevrijd,
Voel me onzeker, of ik word geleid.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven.
Hij heeft al jouw zonden uitgewist.
Heb jij zijn liefde niet gevonden,
Het duurde ook heel lang voor ik het wist.

Hij kan je troosten met liefde voor iedereen,
Als je hem daartoe de kans maar geeft,
En heb je ruzie met je vrienden,
Heb je soms geen reden dat je leeft.

Hij geeft je moed verzacht de pijn,
Zonder zijn liefde kan ik niet zijn,
Soms gaat het goed, krijg ik weer moed en kan alles weer aan,
Zie weer de zin van bestaan. Refrein

In eeuwigheid wil ik met hem zijn,
Laat ons daarom nu beseffen: ‘t Is God die ons leidt’

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Geef Mij Je Hand
Refrein: Geef mij, geef mij je hand
Samen door het leven gaan.

We zouden altijd kunnen geven aan elkaar
zorgen dat je niemand vergeet.
Eindelijk te denken voor je iets begint,
in de ander liefde vind. Refrein

We zouden altijd kunnen werken voor elkaar
iets bouwen voor ons allemaal.
Maken dat de hele wereld leefbaar wordt:
een thuis voor iedereen, voor jou. Refrein

We zouden altijd kunnen leven in een land
waar ieder recht op leven heeft.
Aan alle angst en twijfel nu een einde komt,
en iedereen weer lachen kan. Refrein

In een samenleving die steeds meer individualiseert, is ons streven naar broeder- en zusterschap iets van onschatbare waarde. Het kan natuurlijk altijd beter, maar we moeten vooral niet vergeten dankbaar te zijn voor wat er al is, dat er al een begin is gemaakt.
Het kan alleen voortgaan als we trouw blijven aan de intentie van het begin. Dat begin ligt in de persoon van Jezus die destijds op aarde, en nu nog steeds bij God, bidt om onze eenheid, onze broeder- en zusterschap. Laten wij ons aansluiten bij dat gebed, met woord en daad.