Vergeving brengt vreugde

Voorganger: Pater Frans Mulders 

Openingslied: Lied van de bereidheid
Het water stroomt, de wolken gaan
En het leven houdt niet op
Onze droom kent geen vergaan
Want het leven houdt niet op
Alles kan gebeuren
In keer en wederkeer,
Voor lachen en voor treuren
Bestaan geen grenzen meer

Refrein:
Kijk elkaar eens aan, wij vergeven.
Geef elkaar een hand, wij bestaan
Durf het leven aan, wij willen
Naar een betere wereld gaan

Ons oog wil zien, ons oor verstaan
De boodschap overal
Van elk verdriet, van elke pijn
De boodschap overal
Mensen vragen mensen
Om liefde en om brood
Mensen hebben wensen
Zijn al te vaak in nood.

Refrein

Wij willen weer op bergen staan
En zien naar alle kant.
Wij willen weer naar mensen gaan
De hemel in de hand.
Alles zal veranderen
Wordt nieuw als de eerste dag
God zegt: ik ben de andere
Wij zijn wat Adam zag.

Begroeting

Inleiding op de Viering:
Het duurt nog maar enkele weken of op talrijke plaatsen in de wereld gaat Pasen gevierd worden. Daar mogen we echt wel blij om zijn, zeker als we bedenken dat er nog verschrikkelijk veel plaatsen in de wereld zijn waar het in de verste verte geen Pasen is.
Plaatsen waar het voor mensen eerder een hel dan een hemel is.
De lezingen van vandaag willen ons een hart onder de riem steken bij onze opgave om in het leven een positieve bijdrage te leveren aan de opbouw van een wereld waar God van droomt, een wereld boordevol blije mensen.
We kiezen als thema: vergeving brengt vreugde.

Openingsgebed en gebed om ontferming

Tussenzang: Vertrouw op God
Vertrouw op God, Hij zal je pad verlichten
Al dooft het zonlicht en verzinkt het land.
Vertrouw op God, Hij neemt je bij de hand.

Vertrouw op God, Hij waakt in onze nachten.
Hij is niet ver, Zijn hand rust op Uw hoofd.
Hij wil uw pijn en levensangst verzachten,
Vertrouw op God, Hij heeft het ons beloofd.

Vertrouw op God, Hij moet bij mensen wonen.
Hij kan niet anders zijn dan God en goed.
Hij wil onvermoeid zijn mensenliefde tonen,
Vertrouw op God, Zijn hart is overvloed.

Eerste lezing
Ze zullen het vroeger vast wel eens tegen je gezegd hebben, dat je van je fouten kunt leren.
Ouders, leerkrachten of goede kennissen die dat tegen je zeiden, hebben er daarmee aan bijgedragen dat je bij ‘fouten maken’ niet direct moet denken van, ‘nou is het kapot, nu is alles bedorven, nu kan ik wel inpakken.’
Nee, ze wilden je eerder bemoedigen, liefdevol helpen om te accepteren dat je ‘ook maar een mens bent’ en dat je, natuurlijk, moet proberen om fouten te vermijden…
Wat is het een genade om mensen te hebben die vanuit die geest de vinger op de wond willen leggen…

Tussenzang: Hoor o God
Hoor o God, hoe kunt ge U verzoenen?
Hoor o God, het schreien van miljoenen.
Hoor hen aan, die niet te tellen armen,
en neem het op voor wie er tot U roepen om erbarmen.

Hoor hen God, en laat ze bij U schuilen.
Hoor hen God, die in het donker huilen.
Hoor hen aan, bevrijd hen van hun zorgen.
Verdrijf de nacht en breng voor hen de langverwachte morgen.

Mensenkind, waar is nu je geloof?
Mensenkind, hoe lang nog blijf je doof?
Hoor je niet dat Ik het ben die roept?
Wees mijn hand, wees mijn hart voor wie lijdt.

Waar was jij die zingt en bidt naar boven?
Waar was jij die zegt Mij te geloven?
Waar was jij, jij blind en dove rijke,
toen Ik jou in die armen vroeg om Mij de hand te reiken.

Wees nabij, die hongeren naar leven.
Wees nabij, die uitzien naar de vrede.
Wees nabij, sta eenzamen terzijde.
Want wat je aan de minsten doet dat doe je toch aan Mij?

Evangelie: Lucas 15 1-2, 11-32
Alle tollenaars en slechte mensen kwamen naar Jezus luisteren. De farizeeën en de wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden: ‘Jezus gaat om met slechte mensen, en hij eet zelfs met ze!’ Daarom gaf Jezus dit voorbeeld.
‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.

Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ Toen ging de zoon terug naar zijn vader.

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer.’ Toen gingen ze feestvieren.’

De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.’
Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’
Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.’’

Acclamatie:
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

Overweging

Geloofsbelijdenis: gezongen
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
En de opdracht in ons leven, een ander bij te staan
Gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar!

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt.
Te geloven in Zijn woorden, het Woord dat één ding vraagt
De kracht om vol te houden, en dan bemerk ook jij
De liefde tussen mensen dat is Hij!

Uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot Zijn bloed op Golgotha, leed voor ons mensen pijn.
Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen is: Deel met je naaste brood!

Wij geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.
Met Zijn geest om ons te leiden, zoals het is voorgezegd.
De zege van Gods liefde, het doel van onze reis:
Een leven in het eeuwige paradijs! (2x)

Voorbeden:
Bidden we voor mensen
die niet kunnen vergeven:
die blijven rondlopen
met wrok in hun hart:
dat ze mogen inzien
dat ze met hun houding
geen stap verder komen.

Bidden we voor mensen
die om vergeving smeken
en die niet worden gehoord,
die worden genegeerd,
dat ze klaar zijn met
wat in het verleden passeerde;
dat ze verder kunnen.

Bidden we voor mensen
die vergevingsgezind zijn;
die mild zijn en anderen
steeds weer nieuwe kansen geven
dat hun ontwapenende houding
navolging mag vinden
in ons midden.

Heer onze God,
vergeving stond Jezus
op het lijf geschreven;
dat we ook op dit punt
steeds meer op Hem
mogen gelijken;
dat vragen wij U
in zijn naam. Amen.

Intenties

Collecte: Muzikaal intermezzo
Gebed over de Gaven

Tafelgebed
Goede Vader, Schepper van leven, licht en liefde. Wij danken dat U aanwezig bent altijd en overal. Wij hebben U nooit gezien, maar wij weten en voelen dat U er voor ons bent als wij op weg gaan. Wij danken U God voor uw goedheid en uw liefde, voor Jezus, een kind van U, die Uw liefde naar ons mensen bracht. Hij bracht licht waar duisternis heerste en liefde waar haat regeerde. Hem gedenken wij met deze gaven. Wij vragen U: ‘Kom in ons midden rondom deze tafel van brood en wijn. Heilig deze gaven, dat zij worden lichaam en bloed van Jezus.’

Hij ging op die avond, de laatste van zijn leven, met zijn vrienden aan tafel. Hij nam het brood in zijn handen en sprak een dankgebed uit. Toen deelde hij het brood aan zijn vrienden uit en zei: “Neemt en eet hiervan, gij allen
Dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt.”

Toen ze gegeten hadden, nam Hij een beker wijn en dankte zijn Vader. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: “Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor U en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken. “

Zo maakte hij de maaltijd tot een nieuwe maaltijd; waar de liefde heeft overwonnen, de haat verloren heeft en de stenen in ons hart parels van liefde worden. Wij vragen U dat wij elkaar liefdevol in de ogen mogen blijven kijken. Wij bidden U, laat de levenskracht van Jezus onder ons aanwezig zijn. Opdat wij met elkaar Kerk zijn, teken van Geloof, Hoop en Liefde. In onze wereld van vandaag en morgen. Help ons elkaar gelukkig te maken. Doe ons verstaan waar nood is en geef ons de kracht van Jezus om vrede te maken en uitzicht te brengen in eigen kring en in het samenleven met anderen.

A: Dan kunnen wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan, Liefde geven, in ons, samen in deze kerk en overal waar mensen samenleven.

Onze Vader (gesproken)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Vredeswens: Song of Peace
If I could have one wish come true,
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind,
Peace now and ever for all mankind.
So may our voices never cease,
So may we sing our songs of peace.

Communie

Communielied: Heb je eens problemen in je leven
Heb je eens problemen in je leven.
Denk je dan dat niemand naast je staat.
En vind je het moeilijk steeds te geven,
vergeet niet dat Hij altijd met je gaat.
Hij heeft al het leed met jou geleden.
De pijn en haat die Hij toen heeft doorstaan.
De strijd die Jezus heeft gestreden,
ik hoop het niet dat jij die weg moet gaan.

Hij geeft je moed, verzacht de pijn,
zonder Zijn liefde, kan ik niet zijn,
maar keer op keer vergeet ik weer dat Hij mij heeft bevrijd,
voel me onzeker, of ik word geleid.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven.
Hij heeft al jouw zonden uitgewist.
Heb jij Zijn liefde niet gevonden,
het duurde ook heel lang voor ik het wist.
Hij kan je troosten met liefde voor iedereen,
als je Hem daartoe de kans maar geeft,
en heb je ruzie met je vrienden,
heb je soms geen reden dat je leeft.

Hij geeft je moed, verzacht de pijn,
zonder Zijn liefde kan ik niet zijn,
soms gaat het goed, krijg ik weer moed en kan alles weer aan,
zie weer de zin van bestaan.
Hij geeft je moed, verzacht de pijn,
zonder Zijn liefde kan ik niet zijn
en keer op keer besef ik weer dat Hij mij heeft bevrijd.
In eeuwigheid wil ik met Hem zijn,
laat ons daarom nu beseffen: ‘t Is God die ons leidt’.

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: Oh Happy day
Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, oh when he washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day

Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, oh when he washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day

He taught me how to watch, fight and pray
And live rejoicing every day

Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, oh when he washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day

He taught me how to watch, fight and pray
And live rejoicing every day

Oh happy day, oh happy day, oh happy day

Het Hagunnankoor wenst je
een fijne zondag!

Wij zingen weer op 18 april (Witte Donderdag).

Vond je het mooi?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de kerk.