Hagunnan 50 jaar

“Goed zingen is dubbel bidden” – Augustinus

Voorgangers:
Emeritus Pastor Jan van Diepen
Diaken Han Hartog

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 14:26

Wat is de gang van zaken, broeders en zusters? Tijdens uw bijeenkomsten heeft iedereen een bijdrage: een lied, een wijze les, een openbaring, vreemde klanken of de uitleg daarvan. Maar alles moet zo gebeuren dat de gemeenschap ermee gediend is.

Openingslied: Wij bijeen net als toen
Wij bijeen, net als toen,
vragen God dat hij stormenderhand,
ook met ons weer zal doen,
wat hij deed in die stad van dat land.
weer vrijuit gaan leven,
opnieuw opengaan.

Refrein: Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
Raken in brand van zijn geest,
Bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
Vinden elkaar in zijn geest, op dat feest.

Als een vuur in ‘t veld,
grijpt de Geest om zich heen in dat land,
en gedood met geweld,
wordt zijn faam als een uitslaande brand;
vuur vlamt in harten,
er zal warmte zijn. Refrein

Spreken wij, net als daar,
taal van liefde geënt op zijn woord,
dan verstaan wij elkaar,
en wordt ieder va harte gehoord:
blij wondere woorden,
‘t is Gods eigen taal. Refrein

Begroeting

Inleiding op de Viering:
Muziek en zang zijn buitengewoon belangrijk voor het uitdragen van het Evangelie. Denk alleen maar aan de Mattheüs Passion en de Messiah. Wat een zeggingskracht! Daar preek je echt niet tegenop. Muziek en zang hebben samen een bijzondere kracht. Van de kerkvader Augustinus (354-430) is de puntige uitspraak: ‘Goed zingen is dubbel bidden’. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar.
Zingen brengt de emotie op gang. Het laat het woord diep in het hart doordringen. Het verdiept je relatie met God. Het maakt de wil bereid om vanuit de eigen geloofservaring de ander te bemoedigen. En ten slotte beïnvloedt het ook onze levenswandel. Zingen doet echt veel met ons. Het betrekt ons op God en op elkaar.

Openingsgebed en gebed om ontferming

Gloria: het leven brengt steeds leven voort
Het leven brengt steeds leven voort,
omdat bij leven toekomst hoort.
Het stroomt door mensen naar elkaar,
‘t is daarom zo klein en breekbaar.
‘t Lijkt verdwenen met de wind,
die dagen waar ik niemand vind.
Maar wachten kan verwachten zijn,
dat weer iemand leven geeft aan mij.

Refrein: Harmonie, harmonie,
Dank dat wij elkaar weer zien.
Omdat wij hier mensen zijn,
Die in harmonie tezamen zijn.

En waar nog mensen steeds bestaan,
die de kloof aan stukken slaan,
die er tussen ons kan zijn,
worden wij steeds verder bevrijd.
Waarom dan ieder van ons leeft,
tot wie de ander toegang heeft,
daar ligt de weg die ons weer bindt,
waar de mens d’andre mens weer vindt. Refrein

Eerste lezing: Psalm 150
Zing voor God in zijn heilige tempel,
Zing voor hem in zijn hemels paleis.
Zing voor hem, want hij doet wonderen.
Zing voor hem, want groot is zijn macht.

Zing voor hem!
Klap in je handen en dans.
Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten, speel op trommels en trompetten,
Dank hem met alle instrumenten.
Alles wat leeft, zing voor de Heer!

Tussenzang:
Refrein: Met woorden wil ik je dragen en je vragen zing met mij.
Woorden die helen, woorden die strelen, je hele ziel en zaligheid.
Zing met mij, wil ik je vragen.
Zing met mij, wil ik je vragen.
Zing met mij de woorden van Eeuwigheid.

Of het nu gaat om Jou of mij,
het lief en leed dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen
en blijven bij elkaar. Refrein

Of je nu komt bij Jou of mij,
betrokkenheid dat delen wij.
In verbondenheid samen,
zodat wij komen en steeds kwamen
en blijven bij elkaar.

Door schade en schande wijs
neem ik Jou mee op mijn reis.
Zing zolang ik zingen kan
en daar ben Jij dan, daar ben Jij dan. Refrein

Evangelie: Mattheus 25, 14-21
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen:
Het is met het Rijk der hemelen als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee en aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid.
Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij.
Maar die dat ene gekregen had, ging een gat in de grond graven, en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig was ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van Uw Heer.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie:
Now we all go singing, go singing Halleluja!

Overweging

Geloofsbelijdenis: gezongen
Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden:
Laat ons bidden dat we samen de kerk van Jezus mogen vormen; samen bouwend aan een hecht fundament, aan een huis op de rots.

Laat ons bidden dat we elkaars talenten ontdekken en versterken; dat we elkaar stimuleren om te doen wat mogelijk is, tot opbouw van het geheel.

Laat ons bidden dat we mensen die zoekend zijn stimuleren dat ze hun eigen plaats en hun eigen verantwoordelijkheid ontdekken.

Heer onze God, zegen ons samen-zijn, dat we elkaar opbouwen en niet afbreken, dat we elkaar hoog houden en niet naar beneden halen zodat wij bouwen aan uw rijk, waarvoor Jezus zich met heel zijn persoon heeft ingezet. Amen.

Intenties

Collectelied: Lied van de ongeduldigen
Refrein: Waar blijft U met uw wonderen, Met uw almachtige wil,
Uw bliksem en uw donderen, Waarom blijven ze stil?

De wereld is vol armen, die bedelen om brood,
ze roepen om erbarmen en van honger gaan ze dood. Refrein

De wereld is vol rijken, ze zwemmen in het geld,
hun macht kent geen gelijken en nog minder hun geweld. Refrein

De wereld is vol wapens, vol haat, vol dreigement,
geen mens kan rustig slapen, als hij al die feiten kent. Refrein

De wereld is vol wanhoop en uitzichtloos bestaan,
elk geeft een ander antwoord, op de vraag waarheen we gaan. Refrein

De meesten zijn tevreden, ze hebben nat en droog,
zijn vetgemest in het heden en zij hebben niets op ‘t oog. Refrein

Gebed over de Gaven

Tafelgebed (gezongen): Aarde en adem
Gij, die God zijt die mensen maakt van stof en licht met hart en ziel- wij danken u dat wij bestaan tot deze dag. Gij die ons maakt, ons breken kunt, tot leven brengt- uw werk zijn wij, uw levenswerk.

Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Een mens zijn wij, uw lief en leed door tranen heen, door onze schuld en onschuld heen, tot gij ons zoekt in een woestijn- de doodswoestijn, ons vinden zult op deze grond van ons bestaan roept als uw zoon, Jezus die redt- die komt en gaat met mensen is, ons hoort en voelt.

Het licht is hij voor wie niet zien, de weg voor wie geen uitweg weet, uw eigen naam door ons gehoopt, levend en wel…

Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Die brood heeft genomen,
het brak en het gaf aan zijn vrienden en zei:
Neemt hiervan en eet – mijn lichaam voor u,
Mijn leven gedeeld.
Ook nam hij de beker, dankt u, God, en zei:
Dit is het nieuw verbond,
Mijn bloed voor u vergoten tot heil en vergeving.
Doet dit totdat ik kom.

Levende God uw zoon is hij – geboren en weer opgewekt, vergoten en ons vlees en bloed. Gedenk ons dan, geef ons zijn naam, zijn toekomst God, – klein als wij zijn, gebroken brood, opdat ook wij elkaar tot deel van leven zijn.

Laat ons vandaag zijn liefde doen en vrede maken op de plaatsen waar wij staan – dan zullen wij uw koninkrijk uw mensen zijn…

Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Onze Vader: (melodie House of the rising sun)
God is onze Vader, die in de hemel woont,
wij zijn zijn kinderen hier op aard
en leven door zijn Zoon

Zijn naam worde geheiligd, zijn rijk komt op de dag,
dat God en mensen samen gaan,
verenigd door zijn kracht.

Zoals ook in de hemel, is zijn wil onze wet,
‘t Was Christus die hem ons gaf,
daardoor zijn wij gered.

Geef brood om van te leven, vergeef ons onze schuld,
zoals wij dat aan anderen doen,
zo wordt uw wens vervuld.

Breng ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad
U is de macht in eeuwigheid,
de kracht die leven laat. (2x)

Vredeswens (gesproken)

Communielied: Heal the world
There’s a place in your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow.
There are ways to get there if you care enough for the living
Make a little space, make a better place.

Refrein: Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me

If you want to know why there’s love that cannot lie
Love is strong it only cares of joyful giving
If we try we shall see in this bliss we cannot feel fear of dread
we stop existing and start living.
Then it feels that always love’s enough for us growing
So make a better world make a better place. Refrein

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the world we once believed in will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it’s plain to see this world is heavenly
Be god’s glow!

We could fly so high, let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords into ploughshares
We could really get there if you cared enough for the living
Make a little space to make a better place. Refrein

Slotgebed

Mededelingen

Zegen (gezongen)
Dat je mond het juiste woord mag vinden, en je handen vol zijn van zachtmoedigheid en twee oren als luisterende kinderen en je hart vol van genegenheid.
Dat je hoofd goed van kwaad kan onderscheiden en je voeten bereid de weg te gaan dat de Heer je thuis brengt aan zijn zijde in vertrouwen met Hem op te staan.

Slotlied: Let the Sunshine In
Veel vissen leven samen in de zee,
vogels vliegen samen in de lucht, apen klimmen in de bomen,
zij zijn door God geschapen.
God schiep mens en medemens.
En wat doen wij voor elkaar?
En wat doen wij en wat kunnen wij?

Veel water vloeit in beken naar de zee,
wolken drijven langzaam door de lucht, zonbeschenen dalen, allen
zijn zij door God geschapen.
Wij zijn heersers in Zijn Rijk.
Maak zijn schepping tot een feest.
Maak zijn schepping tot een zonnig feest.

Let the sunshine in, let the sunshine in, the sun shine in.

Veel bomen staan te dromen langs de weg,
bloemen bloeien open in de zon, vlinders komen aangefladderd,
zijn zijn zij door God geschapen.
Wij zijn heersers in Zijn Rijk.
Maak zijn schepping tot een feest.
Maak zijn schepping tot een zonnig feest.

Let the sunshine, let the sunshine in, the sun shine in. (2x)