Kijk door de ogen van een ander

Diaken Han Hartog
Hagunnankoor

Openingslied: Droom van alle mensen
Kijk om je heen, in je buurt, naar mensen zoals jij.
Zie dat ze hetzelfde zijn, hetzelfde maar toch anders.
Geel, blank of zwart ‘t zelfde hart klopt toch in ieder mens.
Toch discrimineren wij altijd weer die ander.

Refrein: Wat is de droom van alle mensen, de droom van blank en zwart?
Verschil maakt mensen hard, kan vriendschap niet?
Het is de droom van kunnen leven, kunnen leven met elkaar.
Maak daarom een gebaar, en geef je hand!

Kijk om je heen in je buurt naar mensen zoals wij,
zie dat we die droom van ons nog steeds moeten vervullen.
Maar geef niet op en houdt moed, ooit komt die ene dag.
Want die dag aanvaarden wij ieder als gelijke. Refrein.

Begroeting en inleiding
Gebed om ontferming

Kyrie en Gloria Uit ‘missa aqua viva’

Openingsgebed

Eerste lezing: Korintiërs 10, 31 – 11, 1
Als jullie eten of drinken of andere dingen doen, doe dat dan steeds tot eer van God. Gedraag je zo dat de Joden en de ongelovigen respect kunnen hebben voor ons geloof. En breng het geloof van andere christenen nooit in gevaar.
Zo leef ik ook. Ik houd altijd rekening met andere mensen. Ik denk nooit aan wat goed is voor mezelf, maar altijd aan wat goed is voor anderen. Want ik wil dat er zo veel mogelijk mensen gered worden. Leef net zoals ik! Want ik leef net zoals Christus.

Tussenzang: Werktuig van vrede
Wees werktuig van vrede, want liefde blust haat.
En eenheid heelt breuken, ontzenuwt het kwaad.
Breng hoop in de wanhoop, geef troost onverwacht.
Droog bittere tranen, verhelder de nacht. (2x)

Dat maak je gelukkig, van binnen heel rijk.
Zo bouwen wij mensen aan Gods koninkrijk.
Wie geeft zal ontvangen, nooit leeg is je hand.
Zelfs dood zul je leven, God staat aan jouw kant. (2x)

Evangelielezing: Marcus 1, 40-45
Er kwam een man met een huidziekte bij Jezus. Hij knielde voor Jezus en vroeg hem om hulp. De man zei: ‘Als u wilt, kunt u mij beter maken.’ Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei: ‘Ik wil dat je beter wordt.’ Meteen werd de man beter. Zijn huidziekte was weg.
Voordat Jezus de man liet gaan, waarschuwde hij hem. Hij zei: ‘Denk erom, je mag aan niemand vertellen wat er gebeurd is.’ Ook zei hij: ‘Ga naar de tempel. Daar moet de priester vaststellen dat je beter bent. En je moet het offer brengen dat verplicht is volgens de wet van Mozes. Dan kunnen de mensen zien dat je echt beter bent.’
Maar toen die man wegging, vertelde hij aan iedereen steeds weer wat er gebeurd was. Daardoor kon Jezus niet langer overal komen. Hij bleef op eenzame plaatsen. Maar zelfs daar kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe.

Acclamatielied: Uitgesproken, hier gehoord
Uitgesproken, hier gehoord, in het donker een lichtend woord. Leven als nooit, een nieuwe aarde voor wie dit woord doen en bewaren. Woord dat in daden wordt verstaan:
het licht aanvaard, het recht gedaan.

Preek

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbeden

Collecte en Lied: Kana kan nu
Is ‘n mens aan ‘t licht gekomen en geboren voor ‘t geluk,
Gaan helaas zijn mooiste dromen, aan de pijn van ‘t leven stuk.
Valt de vreugde in ‘t water, in zijn tranen van verdriet,
Hoopt hij dat er iemand later hem weer nodigt tot ‘n lied!

Zoals Hij die lang geleden, water blozen liet tot wijn,
Kunnen wij in ‘t harde heden, wonderdoeners zijn als Hij.
Want wie met betraande ogen, pijn door ‘t leven is gedaan,
Kunnen wij hun tranen drogen en hen helpen door te gaan!

Wie gelooft die is bij machte, liefde wint ‘t van de haat,
En de bange donk’re nachten, keert hij om in dageraad.
En de oorlog wordt tot vrede en tot vriend wie vijand zijn,
Dank zij ons, ‘t leed geleden, wordt nog steeds ‘t water wijn.

Vredeswens

Overbrengen van het Heilige Brood

Communiegebed
God, U gaat ons voor in verzoening en bevrijding
en nodigt ons uit om uw weg te gaan.
Wij danken u voor uw bemoedigend Woord
en voor uw nooit aflatende trouw aan ons.

Steeds weer raakt U ons aan met uw liefde
en maakt U ons leven zuiver en nieuw.
Zelfs wanneer wij uw stem niet meer horen,
bent U ons op onvermoede wijze nabij.

Leer ons steeds beter uw wil verstaan
en maak ons standvastig en trouw
om recht te doen, vrede te brengen
en uw bevrijdend woord te doen klinken.

Wij danken U, want U bent een God van mensen
en hebt Uzelf met ons verbonden in Jezus, Uw Zoon.
Zijn brood mogen wij hier delen met elkaar,
zijn leven roept ons op om Hem te volgen.

Laat ons delen in zijn geestkracht,
zodat wij nieuwe wegen banen van bevrijding.
Dan zal deze aarde eens worden vernieuwd
en mogen wij thuis komen bij U. Amen!

Onze vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Communie

Lied: Elkaar dragen
Refrein: Op eeuwige vleugels gedragen,
Veilig maar kwetsbaar, mensen van God.
Op eeuwige vleugels gedragen,
Sterk en gevoelig.
Zo willen wij, zo zullen wij
elkaar dragen door lichte en donkere dagen.
Elkaar dragen, er zijn voor elkaar,
Er zijn voor elkaar.

Wanneer wij mensen van God willen zijn,
begaan en betrokken, een steun voor elkaar,
wanneer de ander iets voelt van jouw warmte,
hij voelt zich gedragen bij hoog en bij laag.
Refrein.

Wanneer wij elkaar niet laten vallen,
maar tillen, verheffen, ver boven ons uit,
wanneer de ander iets voelt van jouw liefde,
hij voelt zich gedragen bij hoog en bij laag.
Refrein.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: Wie wil leven (Donna, donna)
Wie wil leven moet zich geven,
Moet het wagen op weg te gaan,
Met zijn vragen, onbehagen,
Moet met anderen samengaan.

Niemand kan het leven aan als hij alleen blijft staan
Want de mens leeft niet alleen, hij moet met anderen gaan.

Want als wij hier samenkomen,
Kan ons leven openslaan.
Want als wij hier samenkomen,
Mogen wij in hem bestaan.

Wie wil leven moet zich geven,
Moet met brood naar de ander gaan.
En moet leven om te geven,
Zoals Hij dat heeft gedaan.

Niemand kan het leven aan, hij moet in Jezus’ naam
Met het brood in ied’re hand, naar alle mensen gaan.

Want wie voor zichzelf wil leven
En wie niet op weg wil gaan,
Kan de and’re mens niets geven
En kan niet in Hem bestaan.

Wij wensen u een fijne zondag!

Op 11 maart zingt het Hagunnankoor weer.

www.hagunnan.nl
facebook.com/Hagunnan