Stille nacht, heilige nacht

Kerstnacht
Pastor A. Tönis

Hagunnankoor
o.l.v. Gaby Geluk
& Hans van der Meer

De herdertjes
De herdertjes lagen bij nachte,
Zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen,
Hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
‘T liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen,
Een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen,
En viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen,
En knielden bij Jezus neer.

Midden in de Winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht,
Antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom zingt gij niet.
Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom zingt gij niet.
Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom danst gij niet.
Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

All Through the Night
While the moon her watch is keeping,
All through the night.
While the weary world is sleeping,
All through the night.
O’er my bossom gently stealing,
Visions of delight revealing,
Breathless pure and holy feeling,
All through the night.

Love to thee my thoughts are turning,
All through the night.
And for thee my heart is yearning,
All through the night.
Though sad fate our lives may sever,
Parting will not last forever,
There’s a hope that leaves are never,
All through the night.

Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar, lieflijk kindje met goud in het haar, sluimert in hemelse rust (2x)

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen god’lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond, Jezus van uwe geboort'(2x)

Stille nacht, heilige nacht, herders zien ‘t eerst uw pracht. Door der eng’len alleluja, galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar (2x)

Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede,
En vinden de reden in Bethlehem:
God van zo hoge naar ons toegebogen!
Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

Wij groeten de herders armen van de aarde
Die God ziet ontaarden in macht, geweld.
Wij zien en weten dat wij hen vergeten.
Komt laten wij hen vinden (3x) overal.

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
Op reis om te horen waar God zich meldt.
Al wat zij zagen was een kind vol vragen.
Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof.

Woord van welkom

Openingsgebed

1e lezing: Jesaja 9, 1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten.

Lied: Winter Solstice
What lies within a seed? Within a shroud a butterfly.
What sings within a red? Within it’s sound a lullaby.
Stranger, have you the grace to see the ancient things I hold my hands?
Stranger, have you the grace to hold the ancient things softly in your hands?
And in the darkness, and in the fullness the moon knows you are weeping. And in the darkness and in the fullness hold the child that is weeping.

What lies within a seed? Within a shroud a butterfly.
What sings within a red? Within it’s sound a lullaby.
Stranger, have you the grace to see the ancient things I hold my hands?
Stranger, have you the grace to hold the ancient things softly in your hands?
And in the darkness, and in the fullness the moon knows you are dreaming. And in the darkness and in the stillness whisper name of your dreaming.

Evangelie: Lucas 2, 1-14
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Acclamatie: Ster blijf stralen
Ster blijf stralen voor ieder mens
En wijs ons de weg

Overweging

Geloofsbelijdenis (gezongen)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.
Amen

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel

Voorbeden

Lied: Heer ontferm u
Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.

Collecte

Lied: Zover wij kunnen kijken
Zover wij kunnen kijken regeert de winternacht.
Zal ooit het duister wijken voor wie het licht verwacht?
De hemelen staan zwart op onze lage landen.
Zal ooit nog vuur ontbranden in ons verkilde hart

Al gaan wij onze wegen in nacht en duisternis,
Nu komt het licht ons tegen, een glans die hemels is.
En waar het mee begint: een kind als nooit tevoren
Dat in ons hart geboren zijn levensreis begint.

Zover wij kunnen hopen komt vreugde aan het licht.
De harten gaan weer open en staan op God gericht.
Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,
Dat licht zal triomferen: wij doen gerechtigheid. (2x)

Lied: Ding, Dong, Merrily on High
Ding dong, Gloria, Jesus Christ is born,
ding dong, all the bells, ding dong, Gloria,
Jesus Christ is born, Hosanna.

Ding dong merrily on high,
The Christmas bells are ringing.
Ding dong joyously reply the angels all are singing.

Refrein: Gloria, Hosanna in Excelsis
Ding dong, card all the bells,
ring out the Christmas story,
ding dong sound the good noels.
God’s son has come in glory. Refrein.

Hear them ring this happy morn.
Our God a gift has given.
Ding dong, Jesus Christ is born.
A precious Child from heaven. Refrein.

Praise Him, people far and near,
and join the angels singing.
Ding dong, everywhere we hear
the Christmas bells are ringing! Refrein.

Tafelgebed
V: God van alle leven, Heer van ons bestaan, met heel uw wezen hebt Gij U naar uw mensen toegekeerd, en heel uw hart gaat blijvend naar ons uit. Op uw adem leven mensen van alle eeuwen, raken volkeren bezield van U, en mag Israël, uw volk, onder uw hoede leven.
A: Gij hebt ons aanvaard als mensen die U toebehoren, die mogen leven voor uw aangezicht. Vóór wij er waren, hebt Gij ons al gezien en in uw liefde ons helemaal opgenomen. Uw schepping zijn wij, God, in hart en nieren; Gij kent ons gaan en staan, en wat wij doen, Gij zijt ermee vertrouwd. Niet ons komt het toe dat wij leven, ons bestaan is geheel onverdiend. Alleen aan uw trouw en uw liefde komt eer toe, God in ons midden. Vanuit uw hemel hebt Gij ons de aarde toevertrouwd; en al onze levensdagen ons geluk en zegen toebedacht.
V: Tot zelfs in diepe nacht hebt Gij voor ons uw hart geopend, en in een mensenkind -voor ons geboren- uw trouw geopenbaard: verschenen is het Licht in de Redder der wereld, Jezus die Messias is, God-met-ons is zijn naam. In die dagen deelde Hij met ons het leven, en was Hij trouw tot stervens toe.
Daarom smeken wij U, God in ons midden, beziel met uw Geest deze gaven van brood en wijn, die ons herinneren aan het leven van Jezus. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij brood, en na de zegenbede, brak Hij het voor ons. Hij deelde ervan uit en sprak de woorden:
‘Neem en eet hiervan gij allen: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ter gedachtenis van Mij.’
Zo nam Hij ook de beker, en dankte U opnieuw, en liet hem rondgaan met de woorden: ‘Dit is het nieuwe en blijvende verbond, dit is mijn bloed dat voor u wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Verkondigen wij het mysterie van ons geloven:
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
V: In zijn lijden, God, gedenken wij het leed van heel uw aarde, van al uw mensen, die in duisternis gevangen zijn. In zijn verrijzen vieren wij het licht van over onze dood, maar ook dat wij elkaar opnieuw het leven kunnen geven Want zo geeft Gij uw Geest aan ons. Wij bidden U: zend dan uw Geest die onze ogen opent voor het geheim van alle leven; die onze stem doet spreken over wat geen mens ooit heeft gezien; die in ons hart te binnen brengt, hoe Gij, God, uw leven delen wilt met ons. Dat deze Geest ons klaar maakt voor de weg, die Gij ons wijst: barmhartigheid en verzoening, liefde en recht, vrede op aarde, zoals Jezus uw Zoon.
A: In Hem prijzen wij uw Naam, heilige God, want U alleen komt alle eer toe. Door Hem, met Hem en in Hem is U, God, hemelse Vader, alle glorie, lof en dank, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Onze vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring,
Maar verlos ons van het kwade.

Want van u is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen

Vredeswens (gezongen)
Pace et bene. Vrede, alle goeds.
Pax et bonum. Peace and all goods.
Pokoi I Dobro. Paix et amour.

Communie
Lied: This little babe
This little babe so few days old, is come to rifle Satan’s fold;
All hell doth at his presence quake
Though he himself for cold do shake;
For in this week unarmed wise
The gates of hell he will surprise.

With tears he fights and wins the field
His naked breast stands for a shield
His battering shot are babish cries
His arrows looks of weeping eyes
His martial ensigns Cold and Need
And feeble flesh his warrior’s steed

His camp is pitched in a stall
His bulwark but a broken wall;
The crib his trench, haystalks his stakes
Of shepherds he his muster makes
And thus as sure his foe to wound
The angels’ trumps alarum sound

My soul with Christ
Join thou in fight;
Stick to the tents
That he hath pight
Within his crib
Is surest ward;
This little Babe
Will by thy guard
If thou wilt foil thy
Foes with joy, then
Flit not from this
Heavenly boy!

Lied: The First Noël
The first Noël, the angels did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay.
In fields where they lay keeping their sheep,
In a cold winter’s night that was so deep.

Refrein: Noël, Noël, Noël, Noël,
Born is the king of Israël.

They looked up and saw a star,
Shining in the east, beyond them far.
And to the earth it gave great light,
And so it continued day and night. Refrein.

Then let us all, with one accord,
Sing praises to our heavenly Lord.
That hath made heav’n and earth of naught,
And with his blood mankind hath bought. Refrein.

Lied: Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer.
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
NU zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier in dit aardrijk zijt gezien nooit meer. Kyrieleis

D’Herders op de velden hoorden een nieuw lied.
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
Gaat aan gindse straten en gij zult hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede, daar is’t geschied voorwaar. Kyrieleis

D’Heilige drie koningen uit zo verre land.
Zij zochten onze Here met offer hand.
Z’Offerde ootmoedelijk mirr’ wierook en het goud.
T’Eren van het kindje dat alle ding behoudt. Kyrieleis

Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen

Slotlied: Eer Zij God
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
Mensen van het welbehagen: roept op aarde vrede uit.

Refrein: Gloria in Excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. Refrein.

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. Refrein.

Bedankt voor uw komst.

Het Hagunnankoor wenst u een
zalige kerst en een gelukkig 2018!

Het verhaal is nog niet af…
Op 7 januari 2018 zingen wij in
de viering over de drie koningen.

Wilt u ook meezingen met het Hagunnan?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de Sint Petrus’ Banden Kerk.