Sprong in het diepe

Woord– en communieviering
Zondag 10 december 2017 om 10:30 uur
R.K. Parochie Sint Petrus’ banden te Diemen
2e zondag van de Advent van het jaar B
Voorganger: Diaken Han Hartog
m.m.v. het Hagunnankoor

Openingslied: Horizon
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon;
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon;
Overal om ons heen, heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen wachten vol vuur, ergens over de horizon;
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon;
Overal klinkt een stem, uit het verre land,
er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden,
met een helpend hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon;
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon;
Lange moeizame tijd en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed, zij vragen vreugde en moed,
zodat het komen mag.
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon;
Om and’re wegen te gaan, ergens over de horizon;
Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn,
om met de woorden van troost, om met hun handen vol brood,
zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Begroeting en inleiding
Gebed om ontferming
Openingsgebed

1e lezing: 2 Petrus 3,8-14
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

Tussenzang: I belong to you
Feeling kind of lonely,
feeling kind of sad.
Waiting for an answer from above.
Feeling kind of weary,
feeling kind of strange.
I know that I can’t live without Your love. Refrein

Refrein: Then I realize
You gave it all to me,
I was wrong, I didn’t see.
I belong to You.
Safely in Your hands.

Lord, where is Your presence.
Lord, where is your strength.
Why don’t You send Your help when I’m confused.
Problems all around me,
things not going my way.
Please help me, Lord, to only trust in You. Refrein

Evangelielezing: Marcus 1,1-18
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Acclamatie: Geen dag te klein
Geen dag te klein om uw woord te horen,
Geen mens te groot om opnieuw geboren uw kind te zijn:
Herschep ons Heer!

Preek

Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden:
Laat ons bidden tot God de Vader, de Gever van alles wat goed is:

Voor de Kerk:
Dat zij de blijde boodschap mag blijven verkondigen,
En de mensen op het hart mag drukken,
Dat er voor iedereen uitzicht is op eeuwig heil.
Heer, verhoor ons gebed.

Voor de wereld waarin wij leven:
Dat door al het goede wat er in deze wereld gedaan wordt,
Mensen op het spoor komen van een oneindig goede God.
Heer, verhoor ons gebed.

Voor mensen die leven zonder verwachtingen:
Dat zij het vertrouwen mogen weten te vinden,
Dat Gods onmetelijke goedheid voor alle mensen geldt.
Heer, verhoor ons gebed.

Voor onszelf:
Dat wij in deze Advent onze wegen recht proberen te maken,
Onze relatie met God weten te hernieuwen,
En onze hand uitstrekken naar onze naasten.
Heer, verhoor ons gebed.

Intenties

Heer, wij bidden U:
Leer ons te luisteren naar de stem die roept in de woestijn.
Wil ons helpen nieuwe wegen te gaan om straks met een zuiver hart de komst van de Heer te kunnen vieren.
Door Christus onze Heer.
Amen

Collecte
Collectelied: Met zijn stroming mee
Water langs mijn ziel
Spiegelt een stukje van mijzelf.
Water langs mijn ziel
Het overspoelt en maakt mij nieuw.
Kan ik ook Jou daar zien
In levend water misschien?

Refrein:
Water in mij, maak mij vrij,
Water door mij, maak mij vrij,
Water langs mij, maak mij vrij.
Water ga en maak mij vrij!

Water langs mijn hart
Als branding heb ik het gevoeld.
Water langs mijn hart
Laat zien waarvoor ik ben bedoeld.
Kan ik ook Jou daar zien
In levend water misschien? Refrein.

Laat mij meegaan in de branding,
Op de golven van de deinende zee.
Laat het water mij bezielen en vernieuwen
En voeren met Zijn stroming mee. Refrein

Vredeswens: Shalom
Shalom chaverim,
shalom chaverim,
shalom, shalom.

L’hit-rah-oat,
l’hit-rah-oat,
shalom, shalom.

Communiegebed:
God, Schepper,
Naar U gaat ons verlangen uit,
U bent onze oorsprong en bestemming.
Van U komt alle leven.

Ooit, onzichtbaar voor mensen,
Bent U ons in Jezus Christus menselijk nabijgekomen.
In Hem mogen we U zien, in Hem krijgt Uw liefde handen en voeten.

Hij is ons Brood geworden,
Leeftocht voor onderweg.
Telkens als we Hem ontvangen ogen we weer weten waartoe we bestemd zijn:
Om elkaar tot hulp en steun te zijn,
Om deze wereld bewoonbaar te maken,
Om in liefde en vriendschap het leven te delen.

Wil ons dan met Uw genade nabijkomen,
Dat we gesterkt van hier gaan,
dat we durven gaan waar geen wegen zijn,
dat we plekken gereed maken waar Christus zelf in ons midden kan komen.

Schenk ons de geestkracht die niet terugdeinst voor tegenslag,
Die niet rust tot we U gevonden hebben,
God die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Onze Vader: Baba Yetu
Baba ye tu uliye huko jumbinguni,
jina lako litu kuzwe milele na milele. (2x)
ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe
jina lamu ngu, baba yetu kuzwe.
Baba na ku penda, baba na ku si fu.
Baba na ku penda, baba na ku si fu (2x)
Baba ye tu uliye huko jumbinguni,
jina lako litu kuzwe milele na milele (2x)

Communie
Communielied: You’re my inspiration
I know your love was meant to be.
The kind of love to last forever.
Now I want you here with me.
From now on until the end of time.
You should know, everywhere I go.
You’re always on my mind,
in my heart, in my soul.

Refrein: You’re the meaning in my life,
You’re the inspiration,
You bring feelings to my life,
You’re the inspiration.
Want to have you near me,
Want to have you hear me say,
No one needs you more than I need you.

And I know, Yes I know that it’s plain to see.
That it’s our love that keeps us together.
Now I know, that I need you here with me,
From now on until the end of time.
You should know, everywhere I go.
You’re always on my mind,
in my heart, in my soul. Refrein.

(vrij vertaald)
Ik weet dat je liefde bedoeld was als liefde voor altijd.
Nu wil ik je bij me hebben, van nu tot in eeuwigheid.
Je zou moeten weten, overal waar ik ga.
Je bent altijd in mijn gedachte, in mijn hart, in mijn ziel.

Je bent de betekenis in mijn leven, je bent de inspiratie.
Je brengt gevoelens in mijn leven, je bent de inspiratie.
Ik wil je graag bij me hebben, ik wil je horen zeggen dat niemand
je meer nodig heeft dan ik.

En ik weet, ja ik weet dat het duidelijk te zien is.
Dat het onze liefde is die ons bij elkaar houdt.
Nu weet ik dat ik je hier bij me nodig heb.
Van nu af aan tot in eeuwigheid.
Je zou moeten weten, overal waar ik ga.
Je bent altijd in mijn gedachte, in mijn hart, in mijn ziel.

Slotgebed
Mededelingen
Zegen en zending

Slotlied: In beweging komen
Onzichtbaar huilen, wie laat zich kennen
Gesloten woede, aan alles wennen
Door pijn of ziekte, niet klein te krijgen
Van binnen schreeuwen, van buiten zwijgen.

Refrein: Leven van dromen, huilen met pijn,
In beweging komen, moet toch mogelijk zijn.

Geen sprong van blijdschap, geen vreugde dansen
Het onverwachte, gun je geen kansen
Beheerst en nuchter, een houding leren
Bewijzen vragen, beredeneren. Refrein.

Gejaagd onrustig, niets laten merken
Onvast onzeker, je angst verbergen
Al die gevoelens, zijn toch vervelend?
Maak jij je zorgen, kan jou het schelen? Refrein.

Het Hagunnankoor wenst je
een fijne zondag!

Wij zingen weer op 24 december
Om 10 uur ’s avonds in de Kerst nachtmis.

Vond je het mooi?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de kerk.

www.hagunnan.nl