Vergeet niet dat Hij altijd met je gaat

Pastor A. Tönis
Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Vuur van de enige
Ochtend, koud en mistig licht,
Gaande de dag, onzeker, opgericht,
Avond en weemoed, gloed van de nacht,
Oplaaiend, uitgedoofd, op jou gewacht.

Refrein: Vuur van de enige, steek ons aan,
Vuur van de enige, steek ons aan,
Dat wij in jouw licht op mogen staan.

Klemmende stilte, geen vogel, geen lied,
Geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,
Weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis. Refrein.

Is er een woord dat leven doet,
Helder als water, vrede te goed.
Adem en hartslag, een nieuw gezicht,
Geef ons dat woord, geef ons dat licht.

Refrein: Enige vrede, zie ons aan,
Enige vrede, zie ons aan,
Dat wij in jouw licht op mogen staan.

Woord van welkom
Openingsgebed
Lieve God,
Om jou te ontmoeten ben ik gekomen,
Om een glimp van je op te vangen,
Een woord of een lied, een geur of een gebaar,
Waarin jij je laat zien aan mij,
Laat voelen wat het betekent dat jij mij liefhebt,
Zoals je eens Jezus liefhad, en hij jou. Amen.

Kyrie: Missa Aqua Viva
Kyrie Eleison,
Christe Eleison,
Kyrie Eleison

Eerste lezing: Handelingen 5-8,14-17
Filippus ging naar de stad Samaria. Daar vertelde hij dat Jezus de Messias is. Alle mensen luisterden goed naar wat Filippus vertelde. Want ze zagen dat hij wonderen deed. Veel mensen werden bevrijd van kwade geesten, die schreeuwend uit hen weggingen. En veel mensen die niet konden lopen, werden beter gemaakt. Iedereen in de stad was blij om wat er gebeurde.
De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria waren gaan geloven in het goede nieuws over Jezus. Daarom stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. De inwoners van Samaria waren gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maar de heilige Geest was nog niet in hen gekomen. Daarom begonnen Petrus en Johannes te bidden. Ze vroegen aan God of hij de heilige Geest wilde sturen. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun handen op de mensen. En zo kregen de inwoners van Samaria de heilige Geest.

Lied: Volg me naar later
Volg me naar later, volg me naar morgen.
Over het water, over de zee.
Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met me mee.

Laat het maar komen, laat je maar zweven,
Stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.

Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
Open je handen, eindelijk vrij.

Evangelie: Johannes 14. 15-21
Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal van je houden, en je laten zien wie ik echt ben.’

Acclamatie: Jezus, U die heeft beloofd
Jezus, U die heeft beloofd:
“Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft
Mijn Geest, vuur dat door de wereld zal gaan”,
Wij bieden U ons leven aan.

Overweging

Geloofsbelijdenis (gezongen)
Ik wil geloven in de vader, de Zoon.
Ik wil geloven in de Geest.
Ik wil geloven dat hij met ons is,
En vasthoudt wat Hij begon.

Ik wil geloven in de hand van God.
Ik wil geloven in de mensen.
Ik wil geloven dat recht en vrede,
Op aarde komen zal.

Refrein: Ik geloof dat Hij onder ons zal leven,
Ik geloof dat Hij met ons zal zijn.

Ik durf geloven dat Hij goedheid is.
Ik durf geloven in zijn liefde.
Ik durf geloven in een nieuwe mens,
Die ervaart wat leven is. Refrein.

Voorbeden

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel & collecte
Lied: Heb je eens problemen in je leven
Heb je eens problemen in je leven.
Denk je dan dat niemand naast je staat.
En vind je het moeilijk steeds te geven,
Vergeet niet dat hij altijd met je gaat.
Hij heeft al het leed met jou geleden.
De pijn en haat die hij toen heeft doorstaan.
De strijd die Jezus heeft gestreden,
Ik hoop het niet dat jij die weg moet gaan.

Hij geeft je moed verzacht de pijn,
Zonder zijn liefde, kan ik niet zijn,
Maar keer op keer vergeet ik weer dat Hij mij heeft bevrijd,
Voel me onzeker, of ik word geleid.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven.
Hij heeft al jouw zonden uitgewist.
Heb jij zijn liefde niet gevonden,
Het duurde ook heel lang voor ik het wist.
Hij kan je troosten met liefde voor iedereen,
Als je hem daartoe de kans maar geeft,
En heb je ruzie met je vrienden,
Heb je soms geen reden dat je leeft.

Hij geeft je moed verzacht de pijn,
Zonder zijn liefde kan ik niet zijn,
Soms gaat het goed, krijg ik weer moed en kan alles weer aan,
Zie weer de zin van bestaan.
Hij geeft je moed, verzacht de pijn,
Zonder zijn liefde kan ik niet zijn
En keer op keer besef ik weer dat hij mij heeft bevrijd.
In eeuwigheid wil ik met hem zijn,
Laat ons daarom nu beseffen: ‘t Is God die ons leidt’

Tafelgebed
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, God; alle leven komt uit uw hand. U hebt het ons gegeven en ziet ons graag gelukkig. Daarom hebt U Jezus uit de dood gered; als eerste van ons allen hebt U Hem het nieuwe leven geschonken. Zo hebt U ook aan ons beloofd; een leven zonder einde, zonder pijn en zonder tranen. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood tot eeuwig leven. Hij wees ons ook de weg daarheen; een weg van liefde, heel zijn leven lang. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn; broeders en zusters van elkaar, kinderen van U, onze vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.

Goede Vader, Heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.

Hij nam het brood, dankte U, brak het, gaf het aan hen en zei: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt”.

Zo nam Hij ook de beker met wijn, dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden”. Daarna zei Hij tot hen: “blijft dit doen om Mij te gedenken”.

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gegeven: zo vieren wij Zijn dood en Zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in Uw liefde, samen met Jezus, Uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de Heilige Geest.
Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.

Denk, Heer, aan paus N. En aan onze bisschoppen. Vervul het hart van uw gelovigen met de vreugde om het Paasfeest; laat hen blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. God, onze vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.

A: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid, Amen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
En breng ons niet in beproeving
Maar verlos ons van het kwade.

Vredeswens: Song of peace
If I could have one wish come true,
It would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind,
Peace now and ever for all mankind.
So may our voices never cease,
So may we sing our songs of peace.

Communie
Lied: Het leven vieren
Kom, de tafel staat gereed,
Kom mensenkind dichtbij,
Wij gaan het leven vieren:
Jouw tijd van zwoegen
heet van nu af feestgetij.
Jouw tijd van zwoegen
heet van nu af feestgetij.

Kom en wees disgenoot,
Kom slaven in een stoet,
Wij gaan het leven vieren:
Nog nooit heeft ons het brood
zo door en door gevoed,
Nog nooit heeft ons het brood
zo door en door gevoed.

Wij die hier gezeten zijn,
Verlost en vrijgemaakt,
Wij gaan het leven vieren:
Nog nooit heeft ons de wijn
zo kostelijk gesmaakt,
Nog nooit heeft ons de wijn
zo kostelijk gesmaakt.

Kijk, een vreemde deelt het brood
en doet ons opengaan.
Wij gaan het leven vieren:
Nog nooit heeft hier de dood
zo zeker afgedaan,
Nog nooit heeft hier de dood
zo zeker afgedaan.

Slotgebed
Lieve God,
U wilde vanmorgen bij ons zijn, hier in dit huis, in deze kerk.
U hebt beloofd dat U bij ons wilt wonen. Wij houden U aan uw woord.
Wilt U ook zijn in de huizen waar verdriet is, en pijn?
Als de hele wereld een huis voor alle mensen is, help ons dan voor elkaar te zorgen.
Vul ons met uw Geest van liefde.
Amen

Mededelingen
Zending en Zegen

Slotlied: Something inside so strong
The higher you build your barriers, the taller I become,
The further you take my rights away, the faster I will run
You can deny me, you can decide, to turn your face away,
No matter cause there’s,

Refrein: Something inside so strong, I know that I can make it
Though you’re doing me wrong, so wrong,
You thought that my pride was gone, oh no..
Something inside so strong, oh, something inside so strong.

The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing,
You hide behind walls of Jericho, your lies will come tumble in,
Deny my place in time, you squander wealth that’s mine,
My light will shine so brightly it will blind you.

Brothers and sisters, when they insist we’re just not good enough,
Well we know better, just look ‘em in the eyes and say:
We’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway,
we’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway! Refrein.

Het Hagunnankoor wenst je
een fijne zondag!

Wij zingen weer op 18 juni.

Vond je het mooi?
Kom eens kijken bij de repetitie.
We repeteren op maandagavond
om 20:00 in de kerk.