De Wijngaard

Diaken Han Hartog
Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Welkom
Welkom jij met al je vragen,
Laat ons samen met je dragen,
Welkom jij die hier te saam,
Met ons komt in Jezus naam.

Begroeting en inleiding

Gebed om ontferming

Openingsgebed

1e Lezing:
God, aanlegger van de wijngaard van het leven,
Wij willen kritisch kijken naar de manier waarop wij in ons leven bezig zijn.
Wij hebben het van U gekregen om het tot iets moois te maken.
U ziet ons als pachters. Met andere woorden: we hebben een grote verantwoordelijkheid ontvangen en zijn aan U ook verantwoording schuldig over de invulling van onze taak.
Nu we dit zeggen, kunnen we ons ineens heel klein voelen.
O, Eigenaar van de wijngaard, God van Jezus, ontferm U over ons!

Lied: De Bloem
Het gras speelt in de ochtend een duif roept naar een duif de bomen zijn te oud.
De deuren vliegen open twee buren goeie vrienden hebben elk hun huis gebouwd.
Met wat er dagelijks overschoot van al hun harde werken, de rest dat laat hun koud.
Ze schenken vast de glazen en aandacht aan hun kranten de zon die is van goud.

Het gras vergeet zijn spel opeens en ziet dat in zijn handen een wonder is gaan staan.
Een bloem met gele kleuren aan wild geurend in de lente waar komt een bloem vandaan.
En dansend van betovering zijn allebei de mannen snel naar de plek gegaan.
Ze vragen zich in stilte af de buren zijn geen buren meer de buren vallen aan.

Want wie zomaar een bloem ontdekt die wil haar dadelijk hebben ze staat toch op mijn land.
De mannen richten hekken op een bukt zich om te plukken een schoen gebroken hand.
Ze slaan elkander op het hoofd de bloem staat geel te schreeuwen vecht toch niet om me want:
Een bloem weet beter dan een mens dat’t einde niet meer ver kan zijn waar de begeerte brand.

Ze kan het zelf niet helpen haar geel raakt bloed doorlopen dat is wat mensen doen.
En niemand die het treurig vindt de kranten melden erger en het gras dat is nog groen.
Maar toen de buurlui in hun tuin het graf hadden gevonden hun naam vergaan was toen.
Verrees daar in het ochtendlicht naast’t kruis boven de zoden opnieuw een gele bloem.

Evangelie Mattheüs 21, 33-43 – BGT
Jezus gaf nog een ander voorbeeld. Hij zei: ‘Een rijke man heeft een wijngaard. Hij bouwt er een muur omheen, en maakt een bak om de druiven in te persen. Ook bouwt hij een toren voor het bewaken van de wijngaard. Dan verhuurt hij de wijngaard aan boeren, en gaat zelf op reis.
In de tijd van de oogst stuurt de man zijn knechten naar de wijngaard.
Die moeten zijn deel van de opbrengst ophalen. Maar de boeren grijpen de knechten. Ze slaan één knecht in elkaar. Een andere slaan ze dood.
En weer een andere gooien ze dood met stenen.
Dan stuurt de man opnieuw knechten naar de wijngaard.
Deze keer zijn het er meer. Maar met hen gebeurt precies hetzelfde.
Ten slotte stuurt de man zijn zoon naar de wijngaard. Want de man denkt: Voor mijn zoon zullen de boeren wel respect hebben.
Maar als de boeren de zoon zien, zeggen ze tegen elkaar: ‘Kijk, daar komt de zoon. Hij zal al het bezit van zijn vader krijgen. Kom op, we slaan hem dood! Dan is de wijngaard van ons.’ Ze grijpen hem vast, slepen hem de wijngaard uit en slaan hem dood.’
Jezus zei: ‘En dan komt de eigenaar van de wijngaard zelf.
Wat zal hij doen met die boeren?’
De priesters en de farizeeën antwoordden: ‘Hij zal die misdadigers op een vreselijke manier doden. En hij zal zijn wijngaard verhuren aan andere boeren. Aan boeren die hem wel zijn deel van de opbrengst geven.’
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Gods nieuwe wereld is niet langer voor jullie.
Hij is voor andere mensen. Voor mensen die doen wat God wil.
Jullie weten wat er in de heilige boeken staat: De bouwers gooiden één van de stenen weg. Maar dat werd juist de belangrijkste steen van het gebouw. God heeft dat zo bepaald. En de mensen kunnen het niet begrijpen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Geen dag te klein
Geen dag te klein om uw woord te horen,
Geen mens te groot om opnieuw geboren uw kind te zijn:
Herschep ons Heer!

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: gezongen
Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven.
Maar vragend, aarzelend, stamelend zoek ik mijn geloof.
Als een vogel in de wolken die met wijde vleugels zweeft.
Als zijn schaduw op de aarde waarin schuilen alle volken.
Zo is, geloof ik, God.
Als een vogel in de bomen die getrouw zijn nest beschermt
Als het eeuwige vertrouwen dat voor ons Hij is gekomen.
Zo is, geloof ik, God.
Als een vogel hier beneden die geruisloos hoorbaar is.
Als de adem die weer lucht geeft en die smeekt in mijn gebeden.
Zo is, geloof ik, God.
Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven.
Maar vragend, aarzelend, stamelend, zoek ik mijn geloof.

Voorbeden
Laat ons bidden,
dat we zo met elkaar omgaan, dat we er niet op uit zijn,
elkaar de pas af te snijden maar om elkaar verder te helpen.

Laat ons bidden,
dat we ons niet mee laten sleuren door naar beneden trekkende krachten, die het leven verstikken, maar dat we alles doen om die negatieve krachten te keren.

Laat ons bidden,
dat de levenskracht van Jezus ons steeds meer mag doordringen
dat onze betrokkenheid op anderen het mag winnen van benauwend eigen belang

Heer onze God,
maak ons innerlijk vrij, zodat wij bevrijdend kunnen zijn voor anderen, naar het voorbeeld van Jezus, die voor anderen door
het vuur ging. Amen.

Collectie

Collectielied: Aan welke kant sta jij
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Om te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein:
Stel dat God vandaag op aarde zal verschijnen en je vragen zou:
Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
We zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? Refrein.

Ied’re dag voor hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. Refrein.

Vredeswens

Communiegebed
V. Met het Brood op Tafel, vanuit de Eucharistieviering
voor ons bewaard, opdat wij ook hier en nu
kunnen breken en delen, bidden wij: Levende God,
telkens opnieuw hebt U de dood en de verstarring doorbroken
die onze wereld bedreigen. U hebt in het begin de chaos
bezworen, en grond onder onze voeten gelegd.
A. U hebt het volk van Israël, door de zee van de dood heen,
naar het leven gevoerd. Bij monde van de profeten hebt U ons aangespoord tot oorspronkelijk leven, recht uit het hart.

V. Door Paulus hebt U ons gevraagd, het oude af te leggen
en ons te bekleden met de nieuwe mens.
Maar bovenal hebt U ons tot leven geroepen
door Jezus van Nazareth, die nieuwe mens, in eigen persoon,
mensenzoon en Zoon van U.

A. Wij danken U voor Hem en bidden: moge Zijn woord,
Zijn voorbeeld, ons wegroepen uit alle verstarring.

V. Moge de opgestane Heer ons overeind helpen;
dat zorgen en eenzaamheid, ons niet verlammen;
dat zelfs de dood ons niet de baas wordt.

A. Goede God, wij danken U voor Uw Zoon,
voor Uw liefde en goedheid, die door Hem tot ons kwam.

V. Temidden van de dode wetten sprak Hij woorden van eeuwig leven. Tegen alle onmenselijkheid in

Onze Vader: gezongen
Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam
U wil geschiede op aarde in Uw naam, in Uw naam (2x)
En geef ons het brood, vergeef onze schuld
Dit doen wij naar een ander en wijs ons de weg waarlangs te gaan
’t Kwaad gedood bevrijdende baan.
Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam
Onze Vader in de hemel, Amen, Amen, Amen.

Communie
Communielied: I Belong to You
Feeling kind of lonely,
feeling kind of sad.
Waiting for an answer from above.
Feeling kind of weary,
feeling kind of strange.
I know that I can’t live without Your love.

Refrein: Then I realize
You gave it all to me,
I was wrong, I didn’t see.

I belong to You. Safely in Your hands.
I belong to You, I belong to You.
Safely in Your hands.

Lord, where is Your presence.
Lord, where is your strength.
Why don’t You send Your help when I’m confused.
Problems all around me, things not going my way.
Please help me, Lord, to only trust in You.
Refrein

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen
God zal ons zegenen om vrucht te dragen, om leven te hebben,
Om de verschoppeling overeind te helpen, om recht te maken
wat krom is,
Om tot zegen te zijn op de plaatst waar we thuishoren.
+ Zo zegene ons de Eeuwige.

Slotlied: Lied van de bereidheid
Refrein: Samen kunnen wij ons geven, Samen kunnen wij bestaan,
Samen zullen wij ‘t beleven, Een nieuwe wereld zal ontstaan.

Het water stroomt, de wolken gaan,
Alles groeit en heeft zijn tijd,
Maar onze droom zal niet vergaan,
Want we leven een eeuwigheid.
Alles kan gebeuren, in keer en wederkeer,
Voor lachen en voor treuren,
Bestaan geen grenzen meer.
Refrein.

Ons oog wil zien, ons oor verstaan,
De boodschap overal,
Van elk verdriet, van elke pijn,
Hoe lang dit duren zal.
Mensen vragen mensen,
Om liefde en om brood,
Mensen hebben wensen,
Zijn al te vaak in nood.
Refrein.

Wij willen weer op bergen staan
En kijken naar alle kant,
Wij willen weer naar mensen gaan,
De hemel in de hand.
Alles zal veranderen,
Wordt nieuw als de eerste dag,
God zegt ik ben de andere,
Wij zien wat Adam zag

Gebed
God,
zo vaak heeft U ons gezocht,
zo vaak heeft U naar ons gevraagd,
zo vaak heeft U ons verteld,
waar het op aan komt:
werk aan vrede en recht,
geloof met de kracht van kinderen.
Maar we hebben uw stem niet willen horen,
we hebben U het zwijgen opgelegd.
Ontferm u God,
en keer ons naar U toe.

Het Hagunnankoor wenst u een fijne zondag
We zingen weer op 12 november 2017.

Vond u het leuk? Kom een keer kijken bij de repetitie!
We repeteren op maandagavond om 20.00 uur in onze Kerk.
Kom gerust eens langs, en bekijk de Kerk vanuit een ander perspectief.

www.hagunnan.nl