Van God houden, kan dat nog?

31e Zondag door het jaar
Dhr. Hans Peters

Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Schutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Aan welke kant sta jij
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Om te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein:
Stel dat God vandaag op aarde zal verschijnen en je vragen zou:
Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
We zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? Refrein.

Ied’re dag voor hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. Refrein.

Begroeting, inleiding

Intentiegebed

Openingsgebed

1e Lezing:
Ieder mens is een teken van leven.
Eens geboren om liefde door te geven.
Samen gaan, samen staan, samen streven,
naar een wereld waar eens de vrede zal zijn.
Iedereen zoekt een thuis waar hij welkom is,
waar wat warmte en eerlijke liefde geboden is.
Zo zal ieder van ons naast de ander staan,
zoals ook de Heer voor ons heeft gedaan.
Want een mens is geen mens, als hij de ander niet kent
als hij rusteloos verdwaalt in verlangen.
Waar alleen door de kracht van dit samen zijn
kan de vrede voor altijd hier zijn.
Geef elkaar dan een woord van vertrouwen,
wees een mens waarvan ieder kan houden.
Kom ga mee geef een hand en kijk niet meer om
want daarginds schijnt voor jou, ja voor iedereen de zon.
Want een mens is geen mens, als hij de ander niet kent.
Wij alleen met elkaar in dit samen zijn,
geef een hand en ga mee.

Lied: Liefde doet leven
Refrein:
Liefde doet leven een eeuwigheid lang.
Liefde ontbrandt in ons hart als een vlam.
Liefde geeft licht in de duisternis.
Liefde is warmte, is hoop, een gebaar.
Liefde doet leven door recht aan elkaar.

Niet meer verlaten, geen dood, nee, geen pijn,
de liefde blijft levend zo lang wij er zijn.
Niet in het duister verdwaald, zonder licht.
In de liefde groeit hoop en dat geeft ons nieuw zicht.

Refrein

Nergens verdriet meer, geen kilte, geen kou,
de liefde is balsem voor mensen in rouw.
Geen uitzichtloosheid, de leegte voorbij.
In de liefde maakt warmte ons sterk en vrij.

Refrein

Elkaar blijven raken zoals Hij ons raakt,
De liefde van God is voor ieder gemaakt.
Wij geven het door, een vuurzee ontstaat,
de liefde heeft kracht die nooit over gaat.

Evangelie: Marcus 12, 28b-34
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg:
Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Woord van God
Woord van God, kom tot mij, geef me kracht en maak me vrij.
Woord waardoor ik word geraakt en Uw Geest in mij ontwaakt.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis melodie: Yesterday
Ik geloof, in een God die onze vader is,
die ons in zijn schepping nader is;
dat is iets wat ik vast geloof.
Ik geloof, dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft
en ons door Zijn dood verlossing geeft;
dat is iets wat ik vast geloof.
Refrein: Waarom zijt Gij God zo oneindig ver voor mij,
waarom moet ik steeds in mijn leven zo onzeker
verder?
Ik geloof, dat Zijn Zoon ook weer verrezen is,
dat zijn glorie onvolprezen is;
dat is iets wat ik vast geloof.
Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft,
dat de Geest ons alle krachten geeft
die nodig zijn voor dit geloof. Refrein.
Ik geloof, in een God die drie personen is,
dat hij onder ons gekomen is
voor nu en alle eeuwigheid….

Voorbeden
Laten we bidden
dat we het licht van het geloof
brandend houden
in ons hart en in ons midden.

Heer, verhoor ons gebed

Laten we bidden
dat we de vlam van de hoop
brandend houden
in eigen leven en dat van anderen.

Heer, verhoor ons gebed

Laten we bidden
dat we het vuur van de liefde
brandend houden
opdat we hartverwarmend kunnen leven.

Heer, verhoor ons gebed

Laten we bidden
dat allen die uitzien naar Gods koninkrijk
geduld en geloof bewaren.

Heer, verhoor ons gebed

Collecte

Collectelied: Geef mij nu je angst
Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam.
Je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen.
Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij.
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen.
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.
Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag.

Refrein: Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niks, je mag best zwijgen.
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen.
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als jij bij me blijft vannacht.
Want dan zul je zien als je straks wakker wordt dat jij weer lacht.

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan.
Ik ga met je mee en laat je nu nooit meer gaan. Refrein

Vredeswens
Lied: De vrede komt
De vrede komt op zachte voeten,
de vrede komt met witte vlaggen,
met open handen komt de vrede,
komt de vrede, de vrede komt.

Communiegebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Communie
Communielied: I Will follow Him
I will follow him, follow Him whereever he may go.
And near Him I always will be, for nothing can keep me away,
He is my destiny.

I will follow Him, ever since He touched my heart I knew:
there isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep,
keep me away, away from His love

I love Him, I love Him, I love Him, and where He goes I`ll follow,
I`ll follow, I`ll follow.

I will follow Him, follow Him whereever He may go.
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep,
keep me away.

We will follow Him, follow Him whereever He may go.
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep
Keep us away, away from His love.

Oh yes I love Him, I`m gonna follow.
True love, He`ll always be my true love, from now until forever

I love Him, I love Him, I love Him, and where He goes I`ll follow,
I`ll follow, I`ll follow
He`ll always be my true love, my true love, my true love
From now until forever, forever, forever
There isn`t an ocean too deep, a mountain so high it can keep
Keep us away, away from His love

Dankgebed
Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen

Slotlied: We will love Him
Refrein:
We will love Him. Yes for ever
We will love Him till the end of time
We will love Him. Yes for ever
For He gave a splendid sign.
Rain may fall. He will reign after all
We will love Him, love Him till the end of time

Let me tell you what is happ’ning. Well,
I thought the Lord’s forgiveness was for everyone,
but not for me (Oh no! )
Well, I wonder if I should because I think it will depress you

There is much more joy to see (That’s right!)
Living with the Spirit of the Lord all around
Giving me the energy that I’d never found
We will love Him till the end of time. Refrein

You may have a lots of doubts about it, tell me,
this is common knowledge and it doesn’t work today (Oh no!)
Well, to me it is reality, a never ending power
I will follow all the way (that’s right!)
He’s the One who gave His Son in spite of our sin
And the Spirit who will comfort so deep within
We will love Him till the end of time. Refrein

He’s the One who gave His Son in spite of our sin
And the Spirit who will comfort so deep within
We will love Him till the end of time. Refrein
Het Hagunnankoor wenst u een fijne zondag.

Wij zingen weer op zondag 23 december in de viering,
tijdens het Kerstconcert dat begint om 14.30 uur,
en op 1e Kerstdag 25 december.

www.hagunnan.nl