Als de wanhoop toeslaat

Diaconale zondag
33e Zondag door het jaar
Voorganger Hans Peters

Hagunnankoor
o.l.v. Hans van der Meer

Openingslied: Aan welke kant sta jij
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Om te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd.
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein:
Stel dat God vandaag op aarde zal verschijnen en je vragen zou:
Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij?

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
We zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? Refrein.

Ied’re dag voor hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt.
Om zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. Refrein.

Begroeting en inleiding

Kyrie lied: Missa Aqua Viva
Gloria lied: Missa Aqua Viva

Openingsgebed

1e Lezing: Maleachi 3,19-20a BGT
De almachtige Heer zegt: ‘Let op, de dag komt dat alle mensen die hoogmoedig zijn en onrecht doen, als kaf in een oven zullen verbranden. Op die dag komen ze om in de vlammen; met wortel en tak worden ze uitgeroeid. Maar, zoals de zon opkomt, zal er gerechtigheid komen voor jullie die ontzag voor mij hebben; genezende werking gaat ervan uit, zoals van de stralen van de zon.

Woord van de Heer. – Wij danken God.

Lied: Geef mij nu je angst
Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam.
Je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen.
Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij.
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen.
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.
Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag.

Refrein: Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou.

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niks, je mag best zwijgen.
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen.
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als jij bij me blijft vannacht.
Want dan zul je zien als je straks wakker wordt dat jij weer lacht.
Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan.
Ik ga met je mee en laat je nu nooit meer gaan. Refrein

Evangelie: Mattheüs 25, 34-40 BGT
Dan zal de Koning zeggen tegen wie rechts van hem staan: Mijn Vader heeft u gezegend. Kom en neem het koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. En de rechtvaardigen zullen hem vragen: Heer, wij hebben u nooit hongerig of dorstig gezien; hoe hebben we u dan te eten en te drinken kunnen geven? We hebben nooit gezien dat u vreemdeling was of dat u naakt was; hoe hebben we u dan onderdak kunnen verlenen en kleding kunnen geven? We hebben nooit gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat; hoe hebben we u dan kunnen bezoeken? Dan zal de Koning antwoorden: Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan!

Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Licht dat terug komt
Licht dat terug komt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft

Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbeden
Wat de macht van mensen te boven gaat is mogelijk voor God.
Laten we met vertrouwen bidden tot onze Heer.

Bidden wij voor hen die beproefd worden door tegenslag, ziekte, armoede, onbegrip of anderszins, dat zij steun mogen ondervinden van hun omgeving en uitzicht op verbetering van hun situatie.

Zie hoe de mensen leven op aarde,
hoor hoe zij schreeuwen, voel hun pijn.
Keer Jij ons noodlot, doe Jij wat recht is,
ben Jij die is ‘Ik zal er zijn”?

Bidden wij voor alle mensen die een enorme behoefte hebben aan geborgenheid, maar die geborgenheid maar niet kunnen vinden.

Dat wij ons openstellen voor onze naasten, zodat dat zij hun
geborgenheid weer mogen vinden.

Mensen die roepen, smeken en bidden,
Jou om genade, liefde, brood;
stil onze honger, breek onze onmacht,
red onze levens van de dood.

Bidden wij God ons te zegenen met kracht die in zachtheid openbaar wordt, zegen ons ook met bescheidenheid die zich uit in daden van goedheid.

Dat wij ooit worden mensen als mensen,
aan alle angst en pijn voorbij,
keren het noodlot, doen wat gedaan moet,
durven te leven zoals Jij.

God, U kent ons beter dan wijzelf in onze momenten van twijfel en hoop.
Voorkom dat wij wegkijken van de nood van anderen.

Geef ons moed, durf en daadkracht om Jezus, Uw Zoon,
na te volgen in zijn inzet voor de naasten.
Dat vragen wij U door Hem, Jezus, onze Broeder en Heer, Amen

Collecte
De collecte komt geheel ten goede aan de diaconie, voor de kerstactie.

Lied: Geluid van stilte (Sound of Silence)
Luister duisternis, mijn vriend, waaraan heb ik ‘t toch verdiend?
Dat ik telkens in mijn dromen, dezelfde angst moet tegen komen.
En ‘t visioen dat mij bedreigt, iedere nacht, weer verwacht,
na dat geluid van stilte.

In iedere droom loop ik alleen, door straten zonder einde heen.
Bij ‘n kille straatlantaarn sta ik in de donkere nacht te staren.
Mijn gezicht wordt verblind door ‘n flits neonlicht,
in het geluid van stilte.

En dan zie ik telkens weer, tienduizend mensen, misschien meer
Zonder iets te zeggen fluisteren, horen maar naar niemand luisteren.
Maak ‘n vers dat geen mens spreken wil, het blijft stil,
en ‘k hoor geluid van stilte.

Een mens is bang voor elk gebod van de hoge neon God,
en aan alle kanten preken, lichtreclames als een teken.
En het woord staat vooraan op de muur, als vermaan.
In dat geluid van stilte.

Vredeswens
Communie gebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Communie
Communielied: For one day
You can’t change the world in one day, but you can give it a try.
Close your eyes, don’t be afraid, we’ll be together you and I.
For a day, the world is mine, for a day the world will shine,
one day of freedom and one day of peace, for a day the world feels fine.

If we really want to change the world we have to use every day,
‘till we’ve found,one day for all, we’re gonna follow one way.
For a day the world is mine, for a day the world will shine,
one day of freedom and one day of peace, for a day the world feels fine.

I only need one day to show the world my feelings,
and all the people will understand what I mean.
We will make this world a better place, this day of joy has no end, feel the love, don’t let me down, you’ll be my hero, my friend.

For one day the world is mine, for one day the world will shine.
For a day the world is mine, for a day the world will shine,
the world feels fine.

Dankzegging

Slotgebed

Mededelingen

Zegen en Zending

Slotlied: Let the Sunshine in
Veel vissen leven samen in de zee,
vogels vliegen samen in de lucht,
apen klimmen in de bomen,
zij zijn door God geschapen.
God schiep mens en medemens.
En wat doen wij voor elkaar?
En wat doen wij, en wat kunnen wij?

Veel water vloeit in beken naar de zee,
wolken drijven langzaam door de lucht,
zon beschenen dalen,
allen zijn door God geschapen.
Wij zijn heersers in zijn Rijk.
Maak zijn schepping tot een feest.
Maak zijn schepping tot een zonnig feest.

Let the sunshine in, let the sunshine in, the sun shine in (2x)

Veel bomen staan te dromen langs de weg,
bloemen bloeien open in de zon,
vlinders komen aan gefladderd,
zij zijn door God geschapen.
Wij zijn heersers in Zijn Rijk.
Maak zijn schepping tot een feest.
Maak zijn schepping tot een zonnig feest.

Let the sunshine in, let the sunshine in, the sun shine in (2x)

Als de wanhoop toeslaat,
wanhoop dan niet.
Want Hij is ons nabij,
nu en altijd

Werkgroep Diaconie – PCI Diemen en
het Hagunnankoor wensen u een fijne zondag.

Het Hagunnankoor zingt weer op
24 december kerstavond om 20.00 uur

U kunt onze Diaconie ook steunen door een gift over te maken naar onze bankrekening bij de Rabo:
RK Charitas P.C.I. IBAN: NL48 RABO 0393 6078 28.