Witte Donderdag

Pater Yan Asa en Diaken Han Hartog
Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer

Openingslied: Hij is vuur
Nu al eeuwenlang geleden in de streek van de Jordaan,
woont een man, men zegt van Hem: “Hij is uit God vandaan”.
Met hart en handen open voor de mensen aan de kant,
zo baant Hij, vonk van boven, in dat oud en donker land.
Hij is vuur, Hij is vuur.

Maar omdat zijn woorden hard zijn voor de rijken van die tijd,
vangen zij Hem in hun net, zij willen Hem wel kwijt.
Hij die alles wilde delen, aan een ander kansen bood,
stuk gemaakt aan ‘t kruis vond hij te jong een harde dood.
Hij is vuur, Hij is vuur.

Maar dat vuur is blijven branden en het stak de mensen aan.
En zijn woorden krijgen handen waar wij elkaar verstaan.
En Hij komt opnieuw tot leven waar een mens zich breken laat, voor een ander die als Hij toen met een kruis door ‘t leven gaat.
Hij is vuur, Hij is vuur.

Welkom

Kyrie (Missa aqua viva)
Gloria (Missa aqua viva)

Openingsgebed

Eerste lezing Exodus 12, 1-8+11-14
De Heer zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: “Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.
Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden.
Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast”. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer.
Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.
Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer.
Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.
Woord van de Heer. – Wij danken God

Tussenzang: Een uittochtslied
Trek ik de zee door, dan zal ik je vinden
over het water zul je er zijn;
Jij kent mijn wegen in den blinde,
gaat met mij mee door de woestijn.
Trek ik de zee door, dan zal ik je vinden,
over het water zul je er zijn.

Trek ik de zee door, dan zul je mij wachten
over het water ben je mijn vuur;
dicht aan je hart wil ik overnachten,
zonder jou heb ik rust noch duur.
Trek ik de zee door, dan zul je mij wachten,
over het water ben je mijn vuur.

Trek ik de zee door, dan zul je mij vinden,
over het water stil je mijn pijn;
nog ken ik nauwelijks wie ik beminde,
maar ga met mij door de woestijn.
Trek ik de zee door, dan zul je mij vinden,
over het water stil je mijn pijn.

Vers voor het Evangelie
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
Dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

Evangelielezing: Johannes 13, 1-15
Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook
mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’
Woord van de Heer. – Wij danken God

Acclamatielied: Uit de Diepte
Uit de diepte roepen wij:
‘God, hoor ons klagen.’
Neergeslagen in het nauw;
‘God, hoor ons vragen.’

Samen roepen wij:
‘Open, God, je oren. Wees ons nabij in dit uur.’
Samen roepen wij:
‘Open, God, je ogen. Sterk onze geest met je vuur.’

Handwassing

Gebed handwassing
Mijn handen laten wassen is;
mijn handen uitsteken,
waarin ik mijzelf toon.
Onder ogen zien wie ik ben,
wie ik geworden ben,
met alle littekens die me menselijk maken.

Mijn handen laten wassen is;
erkennen ‘dit ben ik’ en geen ander.
Met mildheid, geen loodzware last.
Een kans om een nieuwe weg te gaan.
Gereinigd gaan we op weg naar Pasen.
Dat je ziet wat is,
en je toevertrouwt
en het licht niet haat.

Lied: Met zijn stroming mee
Water langs mijn ziel
Spiegelt een stukje van mijzelf.
Water langs mijn ziel
Het overspoelt en maakt mij nieuw.
Kan ik ook Jou daar zien
In levend water misschien?

Refrein:
Water in mij, maak mij vrij,
Water door mij, maak mij vrij,
Water langs mij, maak mij vrij.
Water ga en maak mij vrij!
Water langs mijn hart

Als branding heb ik het gevoeld.
Water langs mijn hart
Laat zien waarvoor ik ben bedoeld.
Kan ik ook Jou daar zien
In levend water misschien?
Refrein.

Laat mij meegaan in de branding,
Op de golven van de deinende zee.
Laat het water mij bezielen en vernieuwen
En voeren met Zijn stroming mee.
Refrein.

Homilie

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbeden
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

Bidden we dat we licht van Gods licht zijn voor elkaar.
Dat wij nacht en duister verdrijven, hoop en uitzicht brengen wereldwijd.
Laten wij als christenen een uitstraling zijn voor armen en ontheemden.
Moge wij daardoor iets tastbaar worden van Jezus’ licht in ons.

Bidden we voor alle priesters, diakens en religieuzen.
Dat zij trouw blijven aan hun roeping,
en met vreugde en dankbaarheid God dienen
Dan zal God hier in ons midden zijn

Bidden we voor alle volken,
dat zij Jezus Christus leren kennen.
Die Zijn bloed heeft gegeven,
voor het leven der wereld

Bidden we voor hen die lijden door eenzaamheid of ziekte.
Maak het lichaam van de overledenen gelijkvormig aan uw verheerlijkt lichaam.
Verenig ons eenmaal met hen in uw vreugde.

Collecte
Collectelied Eat this bread, Taizé
Refrein:
Eat this bread, drink this cup,
come to Him and never be hungry.
Eat this bread, drink this cup,
trust in Him and you will not thirst.
Jesus Christ, bread of life,
those who come to you will not hunger.
Jesus Christ, Risen Lord,
those who trust in you will not thirst

1.Christ is the bread of life, the true bread sent from the Father, Refrein

2. Your ancestors ate manna in the desert,
but this is the bread come down from heaven, Refrein

3.Eat his flesh and drink his blood,
and Christ will raise you up on the last day, Refrein

4.Anyone who eats this bread, will live forever, Refrein

5.If you believe and eat this bread, you will have eternal life, Refrein

Aanbrengen van de heilige oliën uit de Chrismaviering, gaven, en klaarmaken van de tafel

Eucharistisch gebed

Bereiding van de gaven:
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gave:
De Heer zij met u
En met uw geest
Verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken. Als wij dan eten van dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:

Sanctus: (Missa aqua viva)
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth.

Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U aanbieden; dat Gij zult zegenen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen aan heel de Kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw Kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van Rome, in eenheid met onze bisschoppen, verenigd ook met allen die, oprecht en trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld.
Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren, en van alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet dat zij U willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij U: houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig, Gij, eeuwige en waarachtige, levende God.
Wij zegenen en aanbidden U, en wij gedenken op deze dag, dat Jezus Christus voor ons overgeleverd werd in de handen der mensen, en wij smeken U met Maria, altijd Maagd, die bij U verheerlijkt is, de Moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus, Paulus, Andreas, en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht.
Neem deze gaven van ons aan, Heer God, aanvaard ons deze avond, nu wij gedenken dat Jezus Christus ons in tekenen van brood en wijn zijn lichaam en bloed heeft toevertrouwd. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede; dat wij niet eeuwig verloren gaan maar bij uw uitverkorenen worden geteld.
Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood, dat is op deze avond, het brood in zijn handen heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen naar heeft naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND; DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken, vlekkeloze Lam, dit brood van eeuwig leven, en deze beker die onze redding is in eeuwigheid.
Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze Vader is, het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melkisédek U heeft gebracht.
Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van U gezegend zullen zijn vol van genade.
Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof: dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en getroost door Christus onze Heer.
Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, en van al die anderen die reeds door U verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving – opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus Christus onze Heer; in Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
Amen, Amen

Vredeswens

Breken van het brood

Communie
Communielied Everything’s allright
Try not to get worried, try not to turn on to
Problems that upset you, oh.
Don’t you know
Everything’s alright, yes, everything’s fine.
And we want you to sleep well tonight.
Let the world turn without you tonight.
If we try, we’ll get by, so forget all about us tonight
Everything’s alright, yes, everything’s alright, yes.

Sleep and I shall soothe you, calm you, and anoint you.
Myrrh for your hot forehead, oh.
Then you’ll feel
Everything’s alright, yes, everything’s fine.
And it’s cool, and the ointment’s sweet
For the fire in your head and feet.
Close your eyes, close your eyes
And relax, think of nothing tonight.
Everything’s alright, yes, everything’s alright, yes.

Woman your fine ointment, brand new and expensive
Should have been saved for the poor.
Why has it been wasted? We could have raised maybe
Three hundred silver pieces or more.
People who are hungry, people who are starving
They matter more than your feet and hair!

Try not to get worried, try not to turn on to
Problems that upset you, oh. Don’t you know
Everything’s alright, yes, everything’s alright, yes.

Surely you’re not saying we have the resources
To save the poor from their lot?
There will be poor always, pathetically struggling.
Look at the good things you’ve got.
Think while you still have me!
Move while you still see me!
You’ll be lost, and you’ll be sorry when I’m gone.

Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you.
Myrrh for your hot forehead/ Then you’ll feel
Everything’s alright, yes, everything’s fine.
And it’s cool and the ointment’s sweet
For the fire in your head and feet.
Close your eyes, close your eyes, and relax
Think of nothing tonight.
Everything’s alright, yes, everything’s alright, yes.
Close your eyes, close your eyes, and relax

Slotgebed

Overbrengen brood naar rustaltaar

Slotlied: Laatste avondmaal
Een avond zo anders dan and’re.
Aan land dat geen slavernij kent.
Vrijheid van hier tot de einder.
Waar je dezelfde bent.

Een bovenzaal als alle and’re.
Een tafel, een paaslam, een kruik:
“Ik reinig je voeten, laat weten
dat hier geen mens is verheven.”

Ik bid tot de God onze Vader:
“houd ons bij elkaar telkens weer,
en laat mijn leven en sterven,
als brood en als wijn voor hen zijn.”

Het brood en de wijn, mijn lichaam, mijn bloed,
Neemt en eet, deelt en drinkt, voorbeeld voorgoed.

Een avond zo anders dan and’re.
Verraad als een dief in de nacht.
O, kon het maar aan mij voorbijgaan.
De weg van dood die mij wacht.
Als laatste de plaats, de Olijfberg,
al biddend in stilte, de pijn.
Nog voor de haan zal gaan kraaien,
zal ik verlaten zijn.

Wij verlaten in stilte de kerk

Er is nog een moment gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.

Dit is het eeuwigdurend leven:
dat zij U kennen, de enige waarachtige God
en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus

Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruiswegverering met Josje Kronenberg en Herman Hogenaar
19.00 uur: Viering en Kruishulde met gelegenheid voor het leggen van bloemen.
Samenzang met Marlies Zutt, Gaby Geluk en Anja Zwaan
Voorganger: Diaken Han Hartog

Paaswake
21.00 uur: Paaswake met het Allegriakoor.
Voorganger: Pater Yan Asa en Diaken Han Hartog

Hoogfeest van Pasen
10.30 uur: Viering met het Stanzakoor.
Voorganger: Diaken Han Hartog.

Wij zingen weer op zondag 5 mei 2019
www.hagunnan.nl