Recht voor ogen

Oecumenische viering uitgaande van de RK parochie St. Petrus’ Banden en de Protestantse Gemeente Diemen

Voorgangers: Ds. Margrietha Reinders
Josje Kronenberg-Heijne
Monique Wagenaar

Muzikale omlijsting: het Hagunnankoor
o.l.v. Marlies Zütt
Piano/orgel: Hans van der Meer

Verwelkoming

Opening
V. Laten we de drie-ene God aanroepen: God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
A. Wij komen samen om U te aanbidden.
V. Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
A. Wij komen samen om U te aanbidden.
V. Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
A. Wij komen samen om U te aanbidden.
V. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
A. En ook met u.

Openingslied: “Geef, Heer, de koning uwe rechten” (Psalm 72 vers 1 en 4 , Liedboek 2013)

4. Hij zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

Inleidend woord
Als leden van verschillende geloofsgemeenschappen willen wij hier samen bidden om eenheid. Het thema is ‘Recht voor ogen’. De tekst van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, dit jaar, is gekozen door de kerken van Indonesië, ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Deze bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Als we samen bidden, worden we eraan herinnerd dat het onze roeping is als leden van het lichaam van Christus om het recht te zoeken en te belichamen. Onze eenheid in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.
We gaan staan bij het zingen van de lofprijzingen

Gezongen lofprijzing : “Gloria, ere zij aan U, o Heer”
Ere zij aan U, o Heer
vrede dale op mij neer.
Wanneer ik ben van goed wil
houdt u zich voor mij niet stil
en trekt U zich mijn lot maar aan
en laat mij hier niet hulploos staan,
wetend wat ik heb misdaan.
Zonder U kan ‘k toch niet verder gaan.

Refrein: Gloria, gloria, ere zij u gloria,
Gij de Heer, lam van God,
Zoon van Vader, gloria.

U de allerheiligste,
U de allerheerlijkste.
U die zit te rechterzij,
als zijn zoon van God de vader.
voor uw grote heerlijkheid.
Heer, eniggeboren zoon,
voor U onze vader zingen wij.
Refrein.

Schuldbelijdenis
V. Geliefde broeders en zusters, laten we God onze zonden belijden en om vergeving vragen, zodat onze viering Hem zal behagen.

L. God van compassie,
U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden.
Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen.
Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd gedragen tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd: door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger aangeschreven staan; door voorbij te gaan aan de vreemdelingen, de armen en de minsten in onze samenleving; door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden; door geld en fondsen niet goed te gebruiken. Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk. Heer ontferm U.
A. Heer, ontferm U.

L. God van liefde,
U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde.
Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben, als teken dat wij zijn leerlingen zijn. Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven: door leden van andere kerken als rivalen te zien; door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven; door vooral op ons eigen belang gericht te zijn;door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters; door mensen die anders denken buiten te sluiten. Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen alleen maar hoger geworden.
Heer, ontferm U.
A. Heer, ontferm U.

L. God van genade,
U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken tot een plaats van gerechtigheid voor allen.
In uw ruimhartige liefde laat U het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid. We belijden dat we hierin tekort schieten: door geen respect te hebben voor onze naasten; door via sociale media onwaarheden of valse berichten te verspreiden; door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt verstoord. Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden, die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt voor allen. Heer, ontferm U. A. Heer, ontferm U.

V. Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. A. Amen.

Lied: “Maak ons uw liefde, God “ (Lied 974 vers 1 en 2 Liedboek 2013)

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Dienst van het Woord
E E R S T E L E Z I N G : Deuteronomium 16 vers 10-20
10 U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 11 Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten woen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15 Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voorde HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God u zal geven, in bezit nemen.

A N T W O O R D P S A L M : Psalm 82
L. Verhef U, God, spreek recht op aarde.
A. Verhef U, God, spreek recht op aarde.
God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden: Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen?
A. Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.
A. Verhef U, God, spreek recht op aarde.
U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
A. Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’
Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe.
A. Verhef U, God, spreek recht op aarde.

T W E E D E L E Z I N G
Vertelling geïnspireerd op de woorden van Daniel 13
Er woonde in Babylon een rijke man met de naam Jojakim, die getrouwd was met de mooie en godvrezende Susanna. Er waren in zijn huis ook twee oudere mannen van hoge aanzien: rechters, die beiden verliefd werden op Susanna. De mannen lieten toe dat hun verlangen naar Susanna steeds groter werd.
Heimelijk zaten ze de vrouw te begluren, toen zij in haar tuin een bad nam. Nadat zij haar de dienaressen wegstuurde, kwamen de mannen te voorschijn en probeerden haar tot gemeenschap te dwingen.
Ze dreigden dat ze haar anders zouden beschuldigen van overspel met een jonge man. Maar Susanna bleef standvastig, weigerde in te gaan op hun voorstellen, en begon luid te roepen. Maar de oudere mannen riepen dat ze Susanna hadden betrapt op overspel met een jonge man.
De volgende dag werd een openlijke rechtszaak gehouden, waarin Susanna tot de dood zou worden veroordeeld. Volgens de wet in Deuteronomium 17:6 werd het getuigenis van twee getuigen voor waar aangenomen, maar in de rechtszaak voor Susanna waren de rechters zelf de enige ’getuigen’.
Door goddelijke leiding ingegeven, riep Daniël dat hij zich niet schuldig zou maken aan haar bloed. Hij liet daarop de beide rechters apart verhoren. Op de vraag onder welke boom zij Susanna en de jonge man hadden betrapt, gaven zij beiden een ander antwoord. Volgens de een was het onder de mastiek boom. Volgens de ander echter onder de eik.
Hierop begrepen alle aanwezigen dat de mannen gelogen hadden. Susanna werd vrijgelaten, en de beide oudere mannen werden wegens hun vals getuigenis ter dood gebracht. Daniëls reputatie steeg aanzienlijk wegens deze zaak.

Lied: “Laudate omnes gentes” Liedboek 117d
Laudate omnes gentes, laudate dominum.(2x).

(We gaan staan)

E V A N G E L I E L E Z I N G Lucas 4 vers 14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: “ De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.” Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.”

Lied: “Laudate omnes gentes”
Laudate omnes gentes, laudate dominum.(2x)

Overdenking

Lied: “Breng mij naar het land”
Breng mij naar het land, dat van toekomst spreekt,
waar de hoop ontvlamt, die mijn onmacht breekt.
Waar je vrij kunt leven, aan de dood voorbij:
land dat wordt gegeven, een nieuw bestaan voor mij.

Land waar ik van droom, dat het hier zal zijn,
straat waarin ik woon, wordt een samen-zijn.
Huizen breken open, mensen zien elkaar,
leven wordt weer hopen, een nieuw bestaan wordt waar.

Land van leef je vrij, waar geen dood meer is,
aan elkaar nabij, wordt verrijzenis.
Waar mijn handen dragen, voeten die voortgaan,
and’ren zullen schragen, om samen voort te gaan.

Waar vind ik dat land, waar de toekomst ligt,
geeft de overkant, mij een hoopvol zicht?
Mag ik nog verwachten, verder gaan waarheen?
land in mijn gedachten, een plaats voor iedereen.

Breng mij naar het land, dat zijn rijkdom deelt,
waar je met je hand, pijn van and’ren heelt.
Land van nu nog dromen, God mag het hier zijn,
laat dit land ooit komen, waar wij Uw mensen zijn.

Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
V. Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen. Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid.
L1. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.
L2. Laten we gehoor geven aan zijn roep.
A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
L1. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om ons leven vrij te houden van de dorst naar geld en bezit, en tevreden te zijn met wat wij hebben.
L2. Laten wij de cirkel van hebzucht doorbreken en leven in eenvoud.
A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
L1. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen die gevangen zijn of slachtoffer van geweld.
L2 Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
L1. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen.
L2. Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.
A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
L1. Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de schepping.
L2. Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen.
A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
V. Om onze persoonlijke inzet voor het werken aan gerechtigheid te concretiseren, bent u allen uitgenodigd om een voornemen of een belofte op de kaart te schrijven. (Tijdens het schrijven wordt er muziek gespeeld).

Inzameling van offergaven
Er gaan twee collecteschalen langs: de eerste is voor onze beide kerken, de tweede is voor de kosten, gemaakt voor deze viering.
Als laatste komt er een schaal of mand langs om uw beschreven kaart op te halen.

Tijdens de collecte zingt het Hagunnankoor: “ Wij bidden om vrede”
Kom vrienden en luister, de wereld is duister,
Geen mens is meer zeker, de liefde klinkt hol.
Zie mensen in oorlog, de dood heerst alom.
Geen mens meer gelukkig, de wijsheid lijkt stom.

Wil jij, God, ons roepen, keren het tij?
Wil jij, ons nog kennen? Wees ons nabij. (2x)

Wij bidden om vrede, mensen bewaard.
Om licht in het duister, leven gespaard.

Wil jij, God aanhoren, mensen als wij,
Die bidden om vrede? Sta ons dan bij. (2x)

Bidden om vrede, God!

Genadige God,
U hebt ons uw bewogenheid en zorg voor heel de schepping laten zien. Uw liefde inspireert ons tot inzet en tot rechtvaardig handelen door anderen van harte lief te hebben, zonder aanzien van hun culturele, etnische en religieuze achtergrond. Aanvaard nu onze offergaven en verander ze in daden die de eenheid van uw kerk dienen. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest, die leeft met U als één God in eeuwigheid.
Amen.
Vredeswens
(We gaan staan)

De geloofsbelijdenis uit Indonesië (bewerking Wim van der Zee)
Ik geloof in God
die liefde is
en die de aarde
heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is
om ons heel te maken
en ons te bevrijden
van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor de hele mensheid.

GEBEDEN VAN DE GELOVIGEN
V. Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer, voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.
L. Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven. Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld.
Met de tongen en talen van alle naties danken wij U, God, Trooster van lichaam en ziel. Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting. Zo vragen wij U:
A. God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

L. Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid. Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
A. God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L. Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht. Moge uw welwillendheid onze harten vervullen en ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid. Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U:
A. God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L. Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen,
dat wij één zullen zijn en samenwerken
opdat uw Koninkrijk openbaar wordt. Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L. Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes
die wij met elkaar delen in deze wereld.
Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde.
Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven en deze wereld te maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid. Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
V. Vandaag wordt ons gebed speciaal gevraagd voor :

GEBED VAN DE HEER (ONZE VADER)
A. Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: “Kom, ga mee, geef ieder een hand”
Kom, ga mee, geef ieder een hand,
samen bouwen aan een nieuw land,
Het Rijk van God leeft diep in je hart,
vandaag begint een nieuwe start.

Kom, ga mee, geef ieder een hand,
leven bruist, je voelt dat het brandt,
blijf niet staan bij wat is geweest,
een nieuw begin, wees niet bevreesd.

Kom, ga mee, geef ieder een hand,
Houd de liefde in goede stand,
Omring de ander door er te zijn,
En voel zijn vreugde en zijn pijn.

Kom, ga mee, geef ieder een hand,
Zet je in, sta niet aan de kant,
Kom, speel mee, blijf daar niet staan,
Want samen zal het beter gaan.

Wegzending
L. Wanneer u deze samenkomst verlaat, zult u één van de kaarten met voornemens ontvangen. Wij nodigen u uit om in de komende week te bidden voor het welslagen van de actie die op de kaart genoemd staat.

Zegen
Moge God u met liefde omarmen,
en vriendelijkheid uit u laten vloeien.
Moge God een vuur van moed in u ontsteken
en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede. Moge God u nederigheid schenken
en volharding om de eenheid te voeden.
A. Amen

Slotlied: “Let’s join in celebration”
Let’s join in celebration.
Let’s join our hearts in one accord.
He’s the One Who is to come;
Jesus Christ our Lord.
Let’s join in celebration.
He rules the world in truth and grace.
Lift our voice, exalt His name;
He’s worthy of our praise.

There is nothing, no, no,
nothing that can change His love,
He reigns in majesty
Come together, come together,
come together with a joyful sound,
Proclaiming His victory.
Let’s worship our Lord
and honour His name,
Bow down on your knees
and glorify Him,
For He is still the same.