Kerstavondmis 2019

Voorganger: pater G. Noom
Koor: Hagunnankoor o.l.v. Hans van der Meer

Het koor zingt vooraf:

Still a bach christmas
Silent is the night, and all the world is filled with joy.
Love is all around us everywhere and peace is with us in the air on the night when we celebrate a baby boy.

Still, still, still, on a night that is filled with joy.
All my heart this night rejoices, soft and sweet the angel
voices. Still, still, still, when we celebrate a baby boy.

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al in dit aard rijk, zijt Gij gezien nooit meer,
Kyrieleis.

d’ Herders op de velden, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
Gaat aan gindse straten en Gij zult hem vinden klaar,
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.
Kyrieleis.

d’ Heilige drie koningen uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
z’Offerden ootmoediglijk mirr’ wierook en het goud,
‘t Eren van het kindje dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Ding dong merrily on high
Ding dong, gloria, Jesus Christ is born,
ding dong, all the bells, ding dong, gloria,
Jesus Christ is born, Hosanna.

Ding dong merrily on high,
the Christmas bells are ringing.
Ding dong joyously reply
the angels all are singing.

Refrein: Gloria, Hosanna in Excelsis

Ding dong, card all the bells,
ring out the Christmas story,
ding dong sound the good nowells.
God’s son has come in glory. Refrein.

Hear them ring this happy morn.
Our God a gift has given.
Ding dong, Jesus Christ is born.
A precives Child from heaven. Refrein.

Praise Him, people far and near,
and join the angels singing.
Ding dong, everywhere we hear
the Christmas bells are ringing! Refrein (2x)

Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal: wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom zingt gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom danst gij niet.
Laat de cither slaan, blaast uw fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, lieflijk kindje met goud in het haar, sluimert in hemelse rust (2x)

Stille nacht, heilige nacht, Zoon van God, liefde lacht. Vriend’lijk om uwen god’lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond, Jezus van uwe geboort'(2x)

Stille nacht, heilige nacht, herders zien ‘t eerst uw pracht. Door der eng’len alleluja, galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar (2x)

Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede,
en vinden de reden in Bethlehem:
God van zo hoge naar ons toegebogen!
Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

Wij groeten de herders armen van de aarde
die God ziet ontaarden in macht, geweld.
Wij zien en weten dat wij hen vergeten.
Komt laten wij hen vinden (3x) overal.

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
op reis om te horen waar God zich meldt.
Al wat zij zagen was een kind vol vragen.
Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof.

Woord van welkom

Lied: Ster van Bethlehem
Ster van Bethlehem, je schijnt vannacht,
zo helder en zo licht al je pracht, wat is het waard? Al eeuwen lang wat wil je ons zeggen nu? Wat is het waard? Al eeuwen lang.

Zoon van onze God, geef ons de kracht,
de boodschap van vannacht goed te zien.
Verwondering, een klein begin,
dat groeit in een mensenhart,
gestalte krijgt in woord en daad.

Refrein: Kerstmis is geen droom, is geen visioen,
Een feest van al wat wij kunnen doen,
Een feest van vrede nu en altijd
Een vrede hier maar ook overal,
Voor rijk en arm, voor rijk en arm!

Kind en zoon van God, moedig ons aan,
en geef ons kracht te vechten voor recht.
Voor ieder die geen vrijheid kent
voor ieder die honger lijdt
en wacht op hulp op onze hulp. Refrein.

Ster van Bethlehem, je schijnt vannacht,
zo helder en zo licht al je pracht, wat is het waard?
Al eeuwen lang wat wil je ons zeggen nu?
Wat is het waard? Al eeuwen lang. Refrein

Openingsgebed

Eerste lezing: Kerstmis is een feest van deze nacht
Er was een man en een vrouw en er kwam een kind.
Het was nacht en de omstandigheden waren nogal armoedig, als zo vaak! Hun tijdelijke onderdak was een schuur. Maar zij hielden van elkaar en ze waren gezond…

Dat is eigenlijk alles wat er deze nacht te vieren is. Elk woord dat er nu nog bijkomt is al teveel. God treedt onze geschiedenis binnen, incognito, volstrekt anoniem en doodgewoon.

Naarstig hebben de mensen in alle eeuwen er van alles en nog wat bijgehaald: alle mooie dingen van de zolder en uit hun eigen kinderjaren: een lucht vol engelen en meerstemmige muziek, beierende klokken, levende schapen en dode kalkoenen, goudomrande gelukwensen en groene dennenbomen. Met dit alles werd Kerstmis ondergesneeuwd.

Als je dat allemaal eens eventjes weghaalt: de zilveren slingers, de ballen, het geheven glas, het rood en het goud, als je dat alles eens heel eventjes weghaalt, dan blijft er bijna niets meer over.
Alleen ‘De Kern’.

Tussenzang: Vrede klinkt helder in de nacht
De nacht is stil; het leven kil geen kleur doorbreekt het zwart. Plots zingt een stem bij Bethlehem die doorklinkt in elk hart. Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer. Vrede voor wie het van God verwacht. Klinkt helder in die nacht.
Een kleine stoet vat daardoor moed en vindt het Christus kind. Dan groeit het koor de eeuwen door dat met de eng’len zingt: Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer. Vrede voor wie het van God verwacht. Klinkt helder in die nacht.

Durf jij het aan om mee te gaan? Te geven aan dit kind je angst je pijn? ’t Wil daarvoor zijn. Het maakt een nieuw begin. Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer. Vrede voor wie het van God verwacht. Klinkt helder deze nacht voor dit kind dat heel lang op jou wacht.

Evangelielezing: Lucas 2, 1-14
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Woord van de Heer – wij danken God

Acclamatie: Ster blijf stralen
Ster blijf stralen, Voor ieder mens, Wijs ons de weg.
Geef het licht aan onze wereld, Wijs ons de weg.

Preek

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden

Intermezzo:
De tafel wordt klaargemaakt.
Er wordt gecollecteerd.
Het koor zingt.

Lied: The First Noël
The first Nowell, the angels did say,
was to certain poor shepherds in fields as they lay.
In fields where they lay keeping their sheep,
in a cold winter’s night that was so deep.

Refrein: Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, born is the King of Israël.

They looked up and saw a star,
shining in the east, beyond them far.
And to the earth it gave great light,
and so it continued day and night. Refrein.

Then let us all, with one accord,
sing praises to our heavenly Lord.
That hath made heav’n and earth of naught,
and with his blood mankind hath bought. Refrein.

Lied: Toen God in Betlehem
Toen God in Bethlehem, als kind geboren lag,
was ‘t nacht, maar ‘t leek te wezen, wel midden op den dag. Nooit zag het duister stralender luister, nooit zoveel sterren als het toen zag. En een, die ‘t helderst scheen, riep de Wijzen uit het oosten naar het kindje Jezus heen.

De veten en de haat, zij waren al voorbij,
het lam, dat liep te grazen, met leeuwen in de wei.
Zonder te bijten stoeiden de geiten, panters en tijgers zo mak waren zij. En naast den wilden beer, lag kalf en lam en veulen, in pais en vrede neer.

De herders in het veld, die lagen op hun wacht, toen, feller dan de zonne, een licht brak door den nacht. ‘Vrienden, geen vrezen moet in u wezen!’, zei hun een engel: ‘weest vrolijk en lacht! Ik meld u enkel blijs:
Vannacht is weer gekomen, het aardse paradijs.’

Gebed over de gaven
God van licht en leven, wij vieren de gave van uw kind
in ons midden met het delen van Brood en wijn en wij noemen zijn Naam met vreugde: Vorst van vrede.
Geef dat wij ons zijn vrede te binnen brengen en dat wij leven naar zijn naam

V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot
lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van
heel zijn heilige kerk.
Grote lofprijzing
V. De Heer zij met U.
A. En met uw Geest.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God. Om recht te doen
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal door Jezus Christus, onze Heer. U hebt uw heerlijkheid ontvouwt, voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw woord is vlees geworden; zichtbaar zijt U geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt.

Tafelgebed
Goede Vader in de hemel, allen zijn we hier bij elkaar gekomen om de geboorte te vieren van Uw zoon Jezus.
Er is lang op hem gewacht. Zijn komst op aarde zou vrede brengen, licht voor verdwaalde mensen, troost in alle verdriet en hoop voor de toekomst. De mensen van toen dachten dat er een koning zou komen. Maar de herders van Betlehem vonden een kind, pas geboren, in doeken gewikkeld en neergelegd in het stro. Zo kwam Uw Zoon op aarde armer dan de armste mensen.

Wij hebben alles en toch maken we ons druk dat we te weinig krijgen. Wij hebben U nog steeds niet begrepen.
En zo komt het, dat we nu opnieuw om vrede bidden,
opnieuw uitzien naar uw licht. Leer ons leven als Uw Zoon, die naar de mensen kwam als een weerloos kind,
geboren in een armoedige stal. Omdat er toen geen plaats was in de herberg, geen plaats was in de stad. Een onvergetelijke Vader bent U nog steeds voor ons, nu wij in uw geest bijeen zijn om U te gedenken.

Op de avond voor Zijn lijden was Jezus met Zijn vrienden samen. Hij nam brood, zegende het, brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
“Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u”.

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden: “Drinkt allen hieruit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed dat voor u en allen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Als wij eten van dit brood gedenken wij op Kerstmis, geboorte, leven en dood van onze Heer Jezus Christus
die terug zal komen op aarde.

Daarmee, goede Vader, hebt U ons het licht gegeven, het licht om naar toe te leven, licht dat ons de weg wijst en het duister minder angstig maakt. Zovelen zijn in uw licht al voorgegaan. Zovelen vragen uw licht in de wereld van nu.

Help ons, goede mensen te zijn voor elkaar. Leer ons te leven zoals Christus heeft geleefd, brood en wijn delen.
geven en nooit nemen, liefhebben en niet haten, en vooral uw Zoon te volgen naar de allerarmsten onder ons.
Laten wij daarom bidden met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:

Onze vader (gesproken)
“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Vredeswens

Lied: De vrede komt
De vrede komt op zachte voeten,
De vrede komt met witte vlaggen,
Met open handen komt de vrede,
Komt de vrede, de vrede komt.

Communie
Wij zijn gewoon het brood in de wijn te dopen.

Lied: Lied van het kind
Grote mensen, vuile handen, gedachten star en krom. Geen geborgenheid, in hun zorgen, ze leven maar
waarom? Met hun ogen wijd geopend, maar blind in de nacht, gaan ze hand in hand en hopen op een licht dat lacht: een nieuwe dag.

Refrein: Alles zingt van het kind,
Uit een nacht uit de aarde geboren.
Mensenkind, nieuw begin,
Onze vrede de aarde goed gezind.

Mensen dragen hun verleden, met schuld, met angst en spijt. Ontevreden in het heden, gevangen in de tijd.
Gaan door lange donkere gangen, beklemd door vandaag, met een onbestemd verlangen naar een licht dat
lacht: een nieuwe dag. Refrein.

Mensen wachten op de sterren, de bomen en de wind. Willen leven, willen kijken, met de ogen van een kind.
In een wereld zonder vrede, vol dreigende macht, is een kind (zo staat geschreven) als een licht dat lacht:
een nieuwe dag. Refrein.

Lied: God rest you merry gentlemen
God rest you merry, Gentleman,
let nothing you dismay,
Remember Christ our Saviour
was born on Christmas day;
To save us all from Satan’s pow’r
when we were gone astray.

Refrein: O tidings of comfort and joy, comfort and joy,
O tidings of comforts and joy.

In Bethlehem in Jewry,
this blessed babe was born,
and laid within a manger,
upon this blessed morn;
The wich his mother Mary,
nothing did take in scorn. Refrein.

From God our heavenly Father,
a blessed angel came,
and unto certain shephards,
brought tidings of the same,
How that in Bethlehem was born
the Son of God by name. Refrein.

Fear not, then said the angel,
let nothing you affright,
This day is born a Saviour,
of virtue, power and might;
So freguently to vanguish all
the friends of Satan quite. Refrein.

The shephards at those tidings
rejoiced much in mind,
and left their flocks a feeding,
in tempest, storm and wind,
and went to Bethlehem straightway
this blessed babe to find. Refrein.

But when to Bethlehem they came,
whereat this infant lay,
they found him in a manger,
where oxen feed on hay;
his mother Mary kneeling
unto the Lord did pray. Refrein.

Now to the Lord sing praises,
all you within this place,
and with true love and brotherhood
each other now embrace;
This holy tide of Christmas
all others doth deface. Refrein.

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen: roept op aarde vrede uit.

Refrein: Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. Refrein.

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. Refrein.

Het Hagunnankoor wenst u een vrolijk kerstfeest