Trouw en Geduld

Eucharistieviering 6 oktober 2019
M.m.v. het Hagunnankoor o.l.v. Hans van der Meer
Voorganger: pater James Arul

Openingslied: Horizon
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon;
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon;
Overal om ons heen, heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.

Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.
Mensen wachten vol vuur, ergens over de horizon;
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon;
Overal klinkt een stem, uit het verre land,
er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden, met een helpend hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon;
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon;
Lange moeizame tijd en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed, zij vragen vreugde en moed, zodat het komen mag.
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon;
Om and’re wegen te gaan, ergens over de horizon;
Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn,
om met de woorden van troost, om met hun handen vol brood, zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon

Begroeting en inleiding
Wat we in de lezingen van vandaag horen, klinkt ons bekend in de oren. Ook wij vragen ons af waarom God dingen laat gebeuren, waarom hij niet ingrijpt. Waarom moeten wij lijden? Voor velen is dat een reden om af te haken. Aan God heb je niets. Hij grijpt niet in.
Misschien is het beter het leven te accepteren zoals het is. Verdriet, pijn en ellende is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar wat heb je dan aan geloof? We lezen: ‘al blijft de vervulling van het visioen uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat’. De apostelen vragen: ‘Heer, geef ons meer geloof, geef ons vertrouwen in de toekomst.’ Al is het heel weinig, wie vertrouwen heeft in de toekomst, zal bergen kunnen verzetten

Openingsgebed

Eerste lezing uit Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4
Habakuk zei: “Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet! Er is zo veel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet! Waarom moet ik zo veel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. Er is overal onrecht, ruzie en onderdrukking. Mensen doen verschrikkelijke dingen.”
Dit was het antwoord van de Heer: “Habakuk, schrijf op wat ik je ga vertellen. Schrijf het met duidelijke letters op een grote platte steen. Dan is het makkelijk te lezen. Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt het lang, het gaat gebeuren. Dat is zeker!”
Dit moest Habakuk opschrijven: ‘Het loopt slecht af met mensen die kwaad doen. Maar mensen die goed doen en trouw zijn aan God, zullen in leven blijven.’

Tussenzang: Waar blijft U met uw wonderen
Refrein: Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil,
uw bliksem en uw donderen, waarom blijven ze stil?

De wereld is vol armen, die bedelen om brood,
ze roepen om erbarmen en van honger gaan ze dood. Refrein

De wereld is vol rijken, ze zwemmen in het geld,
hun macht kent geen gelijke en nog minder hun geweld. Refrein

De wereld is vol wapens, vol haat, vol dreigement,
geen mens kan rustig slapen als hij al die feiten kent. Refrein

De wereld is vol wanhoop en uitzichtloos bestaan,
elk geeft een ander antwoord op de vraag waarheen we gaan. Refrein

De meesten zijn tevreden, ze hebben nat en droog,
zijn vetgemest in ’t heden en zij hebben niets op ’t oog. Refrein

Evangelielezing volgens Lucas 17, 5-10
Toen zeiden de leerlingen tegen de Heer: ‘Maak ons geloof sterker!’ Maar de Heer zei: ‘Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een boom zegt: ‘Trek je wortels uit de grond en ga in de zee staan,’ dan doet hij dat.
Stel dat je een slaaf hebt. Hij werkt op het land en past op je schapen. Als hij ’s avonds thuiskomt, zeg je niet tegen hem: ‘Ga lekker zitten, het eten staat klaar!’ Nee, je zegt tegen hem: ‘Doe een schort voor, maak mijn eten klaar en breng het mij. Als ik klaar ben, dan kun jij eten.’ Niemand bedankt zijn slaaf omdat die zijn werk doet. Voor jullie geldt hetzelfde. Als jullie alles hebben gedaan wat God van je vraagt, zeg dan: ‘Wij zijn maar eenvoudige slaven. We doen gewoon ons werk.’’

Acclamatie: Uit de diepte
Uit de diepte roepen wij: ‘God, hoor ons klagen.’
Neergeslagen, in het nauw; ‘God, hoor ons vragen.’
Samen roepen wij: ‘Open, God, je oren. Wees ons nabij in dit uur.’
Samen roepen wij: ‘Open, God, je ogen. Sterk onze geest met je vuur.’

Preek

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan, die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij de toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.
Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.
Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap die Gods droom begrijpt en probeert ernaar te leven om zo mee te bouwen aan een betere toekomst.
Ik geloof dat de weg van Jezus een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden
Leggen wij, bij het begin van deze tafeldienst,
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven,
aan de Heer op te dragen.

Bidden wij voor hen die moeten leven omringd door onrecht,
wier rechten met de voeten worden getreden,
mensen die uitzien naar betere tijden.
Moge zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.

Bidden wij voor mensen onder ons die het voortouw nemen,
die in hun geestdrift anderen op sleeptouw nemen op de weg die Jezus ons is voorgegaan.
Moge zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.

Bidden wij voor de Kerk die haar enthousiasme soms kwijt is
en niet meer zoekt naar nieuwe wegen om vanuit God te leven.
Moge wij het nog beleven dat zij Jezus’ droom tot werkelijkheid maakt.

Bidden wij voor onszelf, om geloof dat bergen verzet, om levenskracht zoals van een mosterdzaadje, om trouw en creativiteit in dienst van elkaars welzijn.
Moge wij het nog beleven dat Jezus’ droom werkelijkheid wordt.

Collecte en Lied: Something inside so strong
The higher you build your barriers, the taller I become,
the further you take my rights away, the faster I will run
You can deny me, you can decide, to turn your face away, no matter cause there’s,

Refrein: Something inside so strong, I know that I can make it though you’re doing me wrong, so wrong, you thought that my pride was gone, oh no..
Something inside so strong, oh, something inside so strong.

The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing,
you hide behind walls of Jericho, your will come tumble in,
deny my place in time, you squander wealth that’s mine,
my light will shine so brightly it will blind you.

Brothers and siste rs, when they insist we’re just not good enough, well we know better, just look ‘en in
the eyes and say: We’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway, we’re gonna do it anyway, we’re
gonna do it anyway!!! Refrein.

Eucharistisch gebed
Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde eens de stad van vrede is, het nieuwe Jerusalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God, en
zeggen zonder einde:
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze  woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Pr.: Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal – uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, onze bisschop, onze hulpbisschoppen en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.
A.: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Vredewens

Uitnodiging tot de communie

Communielied: Vertrouw op God
Vertrouw op God,
Hij zal je pad verlichten. Al dooft het zonlicht en verzinkt het land.
Dat labyrint vol schone schijn gezichten, waar wij verloren
voor de wereld zwichten;
Vertrouw op God, Hij neemt ons bij de hand.
Vertrouw op God,
Hij waakt in onze nachten. Hij is niet ver, Zijn hand rust op je hoofd.
Hij wil je pijn en levensangst verzachten; tot in de dood
zal Hij op jou staan wachten;
vertrouw op God Hij heeft het ons beloofd.
Vertrouw op God,
Hij moet bij mensen wonen. Hij kan niet anders zijn dan God en goed.
Het gaat ons denken en doen te boven, zo onvermoeid wil Hij Zijn liefde tonen;
vertrouw op God, Zijn hart is overvloed.

Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen

Slotlied: Want je hebt een droom
Soms ben je alleen, een beetje bang misschien;
verlies je de moed, ga je alles donker zien;
o ja, je probeert, maar ziet het de mist in gaan
en dan, dan komt het er op aan.
Refrein: Want je hebt een droom, dat alles anders kan,
Dat niets je tegen houdt, Je weet het komt ervan:
Ja, je hebt een droom die altijd sterker is,
Dan alle duisternis, Ja, je hebt een droom!
En kijk om je heen, in je eigen buurt misschien;
je ziet er zoveel, die het eigenlijk ook niet zien;
ze staren zich blind op wat er is mis gegaan
en dan, dan komt het er op aan. Refrein.
En wat kun je doen, is het niet teveel misschien?
wat ziet het eruit! Het is niet om aan te zien;
de wereld is ziek, hoe kan het ooit beter gaan?
Dus toch, dus komt het er op aan!!! Refrein.