Mag ik dan bij jou?

Diaconale Zondag
Diaken Han Hartog
m.m.v. het Hagunnankoor

Openingslied: Lied van de Vriendschap
Diep in ons voelen wij toch allemaal
eens spreken wij dezelfde vriendschapstaal
hoe je ‘t ook noemt, liefde of God,
zonder dat is de eenzaamheid ons lot. (2x)

Als wij in liefde door de wereld gaan
en altijd klaar voor onze vrienden staan
en als mijn hand de jouwe raakt
dan hebben wij op aard iets nieuws gemaakt. (2x)

Miljoenen mensen in een wereldstad
zeg hen bij treffen op hun levenspad
wij maken nieuw, de maatschappij
wil jij als ik, kom dan en ga met mij. (2x)

Begroeting en inleiding

Gebed om ontferming

Kyrie lied: Missa Aqua Viva

Openingsgebed

1e Lezing:
Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben
Als de avond valt, en ’t is mij te donker
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben
Als de liefde komt, en ik weet het zeker
Als het einde komt, en als ik dan bang ben
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben
Mag ik dan bij jou?

Lied: Keep your lamps
Keep your lamp trimmed and burnin (3x)
The time is drawing nigh

Children don’t get weary (3x)
Until your work is done

Soon this yourney will be over (3x)
The time is drawing nigh

Keep your lamp trimmed and burnin (3x)
The time is drawing nigh

Evangelie: Mattheüs 25, 1-13
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Thuma mina
Wees een licht in deze wereld en verkondig blij het woord. (2x)
Send me Jesus, send me Jesus, send me Jesus, send me Lord. (2x)
Thuma mina, thuma mina, thuma mina, Somandla. (2x)

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: Gezicht van Hoop
Jij geeft het land een gezicht, de vluchteling ziet licht.
Dit begin maakt de wereld nieuw.

Refrein: Niet een aarde die ons de hemel belooft maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft, een wereld nieuw die leven laat.

Jij geeft de hoop een gezicht, wanhopigen zien licht.
Dit begin maakt de wereld nieuw. Refrein

Jij geeft de toekomst gezicht, de radelozen licht.
Dit begin maakt de wereld nieuw. Refrein

Voorbeden
God, die naar ons uitziet,
We bidden U dat we onze lamp brandend houden.
Maak onze nekspieren soepel waardoor we de gewenste draai
kunnen maken om U te zien aankomen in de persoon van de kleine, gekwetste mens.
Heer verhoor ons gebed

God, die naar ons uitziet,
We horen het van Jezus zelf; we zijn met z’n allen bedoeld voor de bruiloft.
Moge dat van ons als geloofsgemeenschap afstralen!
Heer verhoor ons gebed

God, die naar ons uitziet,
Wij bidden U, dat voor hen die in armoede en eenzaamheid leven, de duisternis plaats maakt voor het licht.
Dat er iemand is waarbij zij mogen schuilen.
Heer verhoor ons gebed

God, die naar ons uitziet,
Dat men in gebieden van oorlog en geweld, de vrede weet te herstellen, zodat zij die moesten vluchten,
terug kunnen keren en in vrede en voorspoed hun leven kunnen hervatten.
Heer verhoor ons gebed

Collecte
Collectelied: Yesterday
Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they’re here to stay.
Oh I believe in yesterday.

Suddenly, I’m not half the man I used to be.
There’s a shadow hanging over me.
Oh yesterday came suddenly.

Why she had to go I don’t know she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away.
Oh I believe in yesterday.

Why she had to go, I don’t know, she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a placet o hide away
Oh I believe in yesterday.

Vredeswens

Lied: Jerusalaim
Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede die mens roept overal.

Refrein: Jerusalaim, stad van God wees voor ons mensen een veilig huis, Jerusalaim, stad van vrede breng ons weer thuis

Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal,
Er is een vader met zijn zonen zij roepen overal. Refrein.

Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten dat volk roept overal. Refrein.

Er is een wereld zonder grenzen zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen dat hoor je overal. Refrein.

Communiegebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Communie
Muzikaal intermezzo

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Mag ik dan bij jou?
Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?

Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, en ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, en ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt, en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, Mag ik dan bij jou?

Wees goochem, sla op tijd je olie in.
Olie voor hen die anderen bijstaan in verdriet en onmacht.
Olie voor hen die vooroplopen en blijven opkomen voor mee gerechtigheid,
Olie voor hen die zich niet neerleggen bij doemdenken en apathie,
Olie voor hen die de deur open blijven houden voor hen die anders en vreemd zijn,
Olie voor hen die de weg verlichten van kansloze en verdrukten.

Werkgroep Diaconie – PCI Diemen en
het Hagunnankoor wensen u een fijne zondag

We zingen weer op 10 december 2017.

Vond je het leuk? Kom eens langs bij de repetitie!
We repeteren op maandagavond om 20.00 uur in onze Kerk.
Bekijk de Kerk vanuit een ander perspectief.

www.hagunnan.nl