Vierkoren viering

Diaken Han Hartog
m.m.v:
Stanzakoor
Allegriakoor
Hagunnankoor
PeeBee koor
o.l.v. Marlies Zutt

Openingslied: Wij bijeen net als toen
Wij bijeen, net als toen,
vragen God dat hij stormenderhand,
ook met ons weer zal doen,
wat hij deed in die stad van dat land.
weer vrijuit gaan leven,
opnieuw opengaan.

Refrein: Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
Raken in brand van zijn geest,
Bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
Vinden elkaar in zijn geest, op dat feest.

Als een vuur in ‘t veld,
grijpt de Geest om zich heen in dat land,
en gedood met geweld,
wordt zijn faam als een uitslaande brand;
vuur vlamt in harten,
er zal warmte zijn. Refrein.

Spreken wij, net als daar,
taal van liefde geënt op zijn woord,
dan verstaan wij elkaar,
en wordt ieder va harte gehoord:
blij wondere woorden,
‘t is Gods eigen taal. Refrein.

Begroeting

Woord van welkom

Gebed om ontferming

Kyrië
Kyrië eleison
Christe eleison
Kyrië eleison

Gloria
Gloria alleluia
Sing glory! Alleluia, Amen

Openingsgebed

Eerste lezing: Rom 11,13-15+29-32
Vrienden, het volgende schrijf ik speciaal voor de niet-Joodse christenen. Ik ben een apostel voor de niet-Joden. En ik dank God voor de taak die hij mij gegeven heeft. Maar ik hoop dat ik ook Joden, mensen van mijn eigen volk, zal kunnen redden. Ik hoop dat zij jaloers worden op het geloof van de niet-Joden. Want dan gaan ze misschien zelf ook geloven.
Veel Joden geloofden niet in Jezus Christus. Toen kregen de niet-Joden het goede nieuws te horen, en zij gingen geloven. Zo kwam het weer goed tussen God en de wereld. En het wordt nog veel beter als straks alle Joden gaan geloven. Want dan zullen de mensen opstaan uit de dood, en dan begint het eeuwige leven!
De liefde die God geeft, duurt eeuwig. Als hij iemand uitkiest, is dat voor altijd.
Niet-Joden, luister! Vroeger waren jullie ongehoorzaam aan God. Maar nu merken jullie dat God toch goed voor jullie wil zijn. Dat kon gebeuren doordat de Joden ongehoorzaam werden aan God. Zo moest het gaan. Door hun ongehoorzaamheid leerden jullie Gods goedheid kennen. Maar God wil dat ook de Joden zullen merken dat hij goed voor hen wil zijn. God heeft er dus voor gezorgd dat alle mensen, Joden en niet-Joden, ongehoorzaam werden. Want alleen zo zouden alle mensen, Joden en niet-Joden, merken dat God goed voor hen wil zijn.

Tussenzang: For one Day
You can’t change the world in one day, but you can give it a try. Close your eyes, don’t be afraid, we’ll be together you and I.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, one day of freedom and one day of peace: for a day the world feels fine.

If we really want to change the world we have to use every day, ‘till we’ve found one day for all, we’re gonna follow one way.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, one day of freedom and one day of peace, for a day the world feels fine.

I only need one day to show the world my feelings, and all the people will understand what I mean.

We will make this world a better place, this day of joy has no end, feel the love, don’t let me down, you’ll be my hero, my friend.

For one day the world is mine, for one day the world will shine.

For a day the world is mine, for a day the world will shine, the world feels fine.

Evangelie: Mattheüs 15,21-28
Jezus reisde weer verder. Hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Een vrouw uit dat gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus: ‘Heer, Zoon van David! Heb medelijden met mij! Mijn dochter heeft een kwade geest in zich, het gaat heel slecht met haar.’
Maar Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden tegen Jezus: ‘Stuur die vrouw alstublieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen.’ Jezus zei: ‘God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan. Want zij zijn net verdwaalde schapen.’
Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei: ‘Heer, help mij toch!’ Jezus antwoordde: ‘Je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren.’ De vrouw zei: ‘Inderdaad, Heer. Maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel. En dat mogen de honden opeten.’
Jezus zei tegen haar: ‘Je hebt een groot geloof. Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren.’ En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter.

Acclamatie: Uit de diepte
Uit de diepte roepen wij:
‘God, hoor ons klagen.’
Neergeslagen in het nauw;
‘God, hoor ons vragen.’

Samen roepen wij:
‘Open, God, je oren.
Wees ons nabij in dit uur.’

Samen roepen wij:
‘Open, God, je ogen.
Sterk onze geest met je vuur.’

Preek

Geloofsbelijdenis: God, ik geloof in Uw scheppende kracht
God, ik geloof in uw scheppende kracht,
uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof in de Geest die ons nimmer ontbrak,
Hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein: Maar sterk ons geloof
Zo wankel en zo zwak,
Door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak
en dat U weer levend verscheen. Refrein.

Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij samen de kerk.
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen. Refrein.

Voorbeden
Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons!

Collecte
Lied tijdens collecte: Breng mij naar het land
Breng mij naar het land, dat van toekomst spreekt,
Waar de hoop ontvlamt, die mijn onmacht breekt.
Waar je vrij kunt leven, aan de dood voorbij:
Land dat wordt gegeven, een nieuw bestaan voor mij.

Land waar ik van droom, dat het hier zal zijn,
Straat waarin ik woon, wordt een samen-zijn.
Huizen breken open, mensen zien elkaar,
Leven wordt weer hopen, een nieuw bestaan wordt waar.

Waar vind ik dat land, waar de toekomst ligt,
Geeft de overkant, mij een hoopvol zicht?
Mag ik nog verwachten, verder gaan waarheen?
Land in mijn gedachten, een plaats voor iedereen.

Breng mij naar het land, dat zijn rijkdom deelt,
Waar je met je hand, pijn van and’ren heelt.
Land van nu nog dromen, God mag het hier zijn,
Laat dit land ooit komen, waar wij Uw mensen zijn.

Vredeswens
Lied tijdens vredeswens: Pace et Bene
Pace et bene,
Vrede alle goeds,
Pax et bonum,
Peace all goods,
Pokoi dobro,
paix et amour.

Communiegebed

Onze Vader (gezongen)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
En breng ons niet in bekoring,
Maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
En de kracht, en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Communie
Lied tijdens de communie: Niet zonder jou
Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij.
Waar mensen en dieren de rijkdom verdelen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
de machtigste mensen voor kind’ren opzij!
Daar is volop ruimte en tijd om te spelen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
met ergens in ’t midden een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij.
We maken het samen en God zal ons helpen,
maar niet zonder jou erbij.

Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen

Slotlied: Hallelua
I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah

Hallelujah

You say I took the name in vain
Though I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter what you heard
The holy or the broken hallelujah

Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong
I’ll stand before the lord of song
With nothing on my tongue but hallelujah

Hallelujah

zondag 24 september zingt het Allegriakoor weer.
zondag 1 oktober zingt het Peebee koor weer.
zondag 8 oktober zingt het Hagunnankoor weer.
Donderdag 2 november zingt het Stanzakoor weer.

KERK…
een groep van mensen
die midden in deze wereld wil staan,
maar tegelijkertijd ook gelooft in een God
die met hen door deze wereld trekt.

KERK…
een groep van mensen
die angstig is om deze wereld
en wat er in gebeurt,
maar tegelijkertijd ook gelooft dat ze samen
iets aan deze wereld kunnen veranderen.

KERK…
een groep van mensen
die stamelend en stotterend op zoek is
naar datgene wat bidden is,
maar toch niet kan nalaten
om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen.

KERK…
een groep van mensen
die teruggaat op die man uit Nazaret,
in zijn voetspoor wil treden…
ook vandaag nog.