Vrijheid?

Diaken Han Hartog
Hagunnankoor

Openingslied: Je zou wel zo vrij willen zijn
Je zou wel zo vrij willen zijn als een vogel in de lucht,
en je vleugels spontaan vrij uit willen slaan,
maar wij vliegen veel liever,
spontaner en vlugger voor elkaar op de vlucht.

Refrein: Mens, waar is je hart gebleven,
Je bent versteend, je bent verhard,
Is dat leven, is dat leven.

Je zou wel zo rijk willen zijn als een bloem op het veld,
met je kleuren voldaan in ‘t licht willen staan,
maar wij zitten fataal,
vastgeroest, radicaal, aan het blinkende geld. Refrein.

Je zou wel jezelf willen zijn als een vis in de zee,
zomaar zijn die je bent in dat oer-element,
maar wij zwemmen veel flinker
uit angst te verdrinken met de grote massa mee. Refrein.

Je zou wel zo goed willen zijn als die man van weleer,
die zijn lichaam geheel voor ons heeft gedeeld,
wij ontvluchten het kruis,
voelen ons beter thuis in gemak’lijker eer. Refrein.

Welkom en inleiding

Schuldbelijdenis en ‘kyrie’
Het kan niet anders of God registreert feilloos de motieven die bij ons een rol spelen als we anderen bekritiseren wanneer ze zich niet aan de regels houden. God heeft het door als wij dat doen uit oneigenlijke motieven; en God bevestigt ons wanneer er alleen maar liefde en bezorgdheid naar de ander in het spel is. Daarom doen we er goed aan onszelf steeds kritisch op onze eigen motieven te bevragen als we menen anderen aan onze regels te moeten onderwerpen.
Als wij ons daar steeds zoveel mogelijk op toeleggen, op dat zoeken naar eigenlijke betekenis, dan blijven de dingen goed gaan; en daar is toch ieder bij gebaat!
Dat God ons falen daarin voor lief neme en ons vooral bemoedige.

Openingsgebed

Eerste lezing: de juiste keuze maken
Het is moeilijk om de juiste keus te maken
En toch moeten wij steeds weer kiezen
Waarbij wij kunnen winnen of verliezen
Hetgeen grote gevolgen kan veroorzaken.

De juiste keuze maken is belangrijk
Zowel zakelijk als in het privéleven
Het kan een wending in het leven geven
Zoals vaak voorkomt in de praktijk.

God heeft ieder mens een eigen wil gegeven
De mens kan kiezen tussen goed en kwaad
En de uitkomst van het uiteindelijke resultaat
Kan heel veel betekenen in een mensenleven.

De juiste keus is dan ook kiezen voor God
Want God heeft ons reeds uitverkoren
Zijn schepselen mogen bij Hem horen
Het is goed om te leven naar Zijn Gebod.

Tussenzang: Spoor van uw gerechtigheid
Heb jij ook wat wijn voor ons,
en misschien een heel klein stukje brood?
Jaren zijn wij onderweg,
zoekend naar een antwoord op de dood.

Refrein: Kom en breng ons op het spoor
van uw gerechtigheid.
Ga ons in Uw liefde voor
tot in de eeuwigheid.

Soms ben ik ten einde raad,
drukt op mij een al te zware last,
struikel ik en val om.
Nergens vind ik richting en houvast.
Refrein.

Leven gaat van dag tot dag,
wat is nog een mensenleven waard?
Wie kijkt naar een ander om,
die verdreven wordt van huis en haard?
Refrein.

Jij hebt ons het brood geleerd te delen
met wie niet te eten heeft.
Help ons als wij onderweg mensen zien
om wie geen ander geeft.
Refrein.

Evangelielezing: Mattheus 5, 20-22a + 27-28 + 33-34a + 37
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”
En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.
Jullie hebben gehoord dat werd gezegd: “Pleeg geen overspel”.
En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.
Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.”
En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Laat jullie ‘ja’ ja zijn en jullie ‘nee’ nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

Acclamatielied: Gelukkig wie niet op wil geven
Gelukkig wie niet op wil geven, woorden vindt van eeuwen her. Woorden die ons doen herleven: Jij God, jij bent niet zo ver.

Preek

Geloofsbelijdenis: Jij bent God voor ons
Jij bent God voor ons, oorsprong van het leven.
Die buiten alle tijd ons alles heeft gegeven.
En op ons toekomt, elke dag tot in de eeuwigheid.

Refrein:
Wij geloven met elkaar dat het leven is gegeven
om te zoeken, om te vinden wie Jij bent, en waar.

Jij bent Woord van God, teken van Gods liefde.
Die, door de dood gegaan, ons lot heeft overwonnen.
En leeft waar minstens twee of drie bijeen zijn in Jouw naam. Refrein.

Jij bent Geest van God, trooster en bevrijder.
Die licht en vreugde geeft aan allen die Jou zoeken.
En daar gevonden worden zal waar niemand voor zich leeft. Refrein.

Voorbeden en Intenties
Wij bidden voor de intenties uit onze parochie.

Wij bidden voor alle mensen, dat ze altijd weer voor ogen houden waar het bij alle wetten en regels ten diepste om begonnen is.

Wij bidden dat we de levendigheid bezitten om wetten op te ruimen die het welzijn van mensen eerder belemmeren dan bevorderen.

Ook kerkgemeenschappen kunnen niet zonder een juridische ordening. Ons gebed is wél dat die juridische ordening het pastoraat niet in de weg staat, maar het juist stimuleert en dient.

Wij bidden dat de lezingen ons ervan bewustmaken dat wetten altijd betrekkelijk zijn, in die zin dat ze in betrekking staan tot het goed functioneren van mensen onder elkaar.

God, moge het werkelijkheid worden wat we U gevraagd hebben. Amen.

Collecte en Lied: Wij gaan aan tafel
Refrein: Laten we bidden tot Hem, onze heer.
Ik bid voor jou en jij bidt voor mij.
Laten we eten van het brood dat hij geeft.
Hij zorgt voor ons allebei.

Wij gaan aan tafel om samen te eten,
het brood te breken, de wijn rond te delen.
Hij zegent de gaven van mij en van jou,
en schenkt ons zijn liefde en trouw. Refrein.

Hij heeft zijn Zoon in de wereld gezonden.
Hij kent onze pijn en heelt onze wonden.
Vergeten wij niet zijn lijden en dood,
zijn leven gegeven als brood. Refrein.

Wij bidden tot God voor andere mensen.
De tafel des heren doorbreekt alle grenzen.
Wij bidden om sterkte in lijden en nood,
om toekomst voorbij aan de dood. Refrein.

Vredeswens: Bless the Lord, my soul
Bless the Lord, my soul. And bless Gods holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Overbrengen van het Heilige Brood

Communiegebed

Onze vader: mel. ‘Sailing’
Onze Vader, onze Vader,
ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

Werd Uw rijk van recht en vrede,
door de mensen, maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie,
tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander,
zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is,
onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde,
en de hoop op haar behoud,
door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door U.

Communie

Lied: Getuigen van licht
Wat woest en leeg is, ongericht wordt door uw Woord ontgonnen. In den beginne riep U “Licht”, de chaos was bedwongen. Leer ons verstaan uw scheppend Woord,
wees licht voor onze voeten, zodat wij U ontmoeten.

Gebeiteld staan met licht in steen tien woorden van bevrijding. De wet is recht, de wet is één haag tegen de verleiding. Begaanbaar spoor naar vruchtbaar land,
dat Mozes mocht aan schouwen, de grond waarop wij bouwen.

Tot stem gebald uit vuur en licht, Elia moet wel spreken
Profetenwoord, dat onrust sticht in ons bezwaard geweten.
Een weeklacht over het geslacht, dat najaagt valse goden,
vervreemd van uw geboden.

Geboren uit het eeuwig licht, voorzegd door de profeten,
de nieuwe mens die vrede sticht, Jezus de weg ten leven.
Jij bent mijn zeer geliefde kind, ik zal er zijn in lijden van onverdraaglijk lijden.

Ontwaakt zijn wij in morgenlicht, wij moeten van U spreken.
Die dood was, leeft nu opgericht, uw Woord is recht gebleken.
Leer ons verstaan uw Woord van trouw, wees licht voor onze
voeten, zodat wij U ontmoeten.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: We will love Him
Refrein: We will love Him. Yes, forever!
We will love Him till the end of time.
We will love Him. Yes, forever!
For He gave a splendid sign.
Rain may fall, He will reign after all.
We will love Him, love Him till the end of time.

Let me tell you what is happ’ning. Well,
I thought the Lord’s forgiveness was for everyone,
but not for me (Oh no!).
Well, I wonder if I should because I think it will depress you
There is much more joy to see (That’s right!)
Living with the Spirit of the Lord all around
Giving me the energy that I’d never found
We will love Him till the end of time! Refrein.

You may have a lots of doubts about it, tell me,
this is common knowledge and it doesn’t work today (Oh no!)
Well, to me it is reality, a never ending power
I will follow all the way (that’s right!)
He’s the One who gave His Son in spite of our sin,
And the Spirit who will comfort so deep within.
We will love Him till the end of time! Refrein.

He’s the One who gave His Son in spite of our sin
And the Spirit who will comfort so deep within
We will love Him till the end of time. Refrein.

“Je bent er nog niet als je de wetten en regels tot op de letter naleeft. Zoek naar de juiste betekenis.”

Op 18 maart zingt het Hagunnankoor samen met het Allegriakoor tijdens de viering ter gelegenheid van het mirakel van Amsterdam. Samen lopen we daarna de ‘Stille omgang’.
Doe je mee?

www.hagunnan.nl
facebook.com/Hagunnan