Stille Omgang

Pastor Leo Nederstigt
Diaken Han Hartog

Hagunnankoor & Allegriakoor
o.l.v. Marlies Zutt
& Hans van der Meer 

Openingslied: Vertrouw op God
Vertrouw op God, Hij zal je pad verlichten,
Al dooft het zonlicht en verzinkt het land.
Dat labyrint vol schone schijngezichten,
Waar wij verloren voor de wereld zwichten.
Vertrouw op God, Hij neemt ons bij de hand.

Vertrouw op God, Hij waakt in onze nachten.
Hij is niet ver, zijn hand rust op je hoofd.
Hij wil je pijn en levensangst verzachten,
Tot in de dood zal Hij op jou staan wachten.
Vertrouw op God, Hij heeft het ons beloofd.

Vertrouw op God, Hij moet bij mensen wonen.
Hij kan niet anders zijn dan God en goed.
Het gaat ons denken en ons doen te boven,
Zo onvermoeid wil Hij zijn liefde tonen.
Vertrouw op God, zijn hart is overvloed.

Begroeting en inleiding
Openingsgebed

Eerste lezing: Micha 7,14-15.18-20
Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer. Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.
Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer.

Lied: Gebed om vrede
Als ik wandel door de straten en ik zie de mensen praten
Wordt er veel gezegd, maar geluisterd wordt er niet.
Langs elkaar heen lopen mensen, mensen die elkaar verwensen,
Zonder veel te doen aan het leed dat er geschiedt.

Refrein: O Heer, laat ons bouwen aan de vrede,
In plaats van naar elkaar te slaan.
Luister toch naar onze gebeden,
En leid ons op onze schreden.
Want de weg is lang en moeilijk te begaan.

Eeuwenlang is er gebeden: ’Heer geef ons nu eindelijk vrede.
Echter om ons heen is er nog haat en nijd.
Door het kruis gaf U ons leven,
Moed om toch te blijven streven naar een maatschappij zonder
Oorlog, zonder strijd. Refrein.

Evangelie: Lucas 15,1-3 11-32
In die tijd kwamen telkens weer tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen.” Hij hield hun deze gelijkenis voor: “Een man had twee zonen. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had kwam er een verschrikkelijke hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar neem mij aan als een van uw dagloners. Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen U, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij echter terugkeerde en het huis naderde hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij zijn vader ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb ik uw geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest te vieren. En nu die zoon van u is gekomen die uw vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Toen antwoordde zijn vader: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden, verloren was en is teruggevonden.”

Acclamatie: Bless the Lord my soul
Bless the Lord my soul, and bless God’s holy Name.
Bless the Lord my soul, who leads me in to life.

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft.

Overweging

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
En de opdracht in ons leven, een ander bij te staan
Gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar!

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt.
Te geloven in Zijn woorden.
Het Woord dat één ding vraagt, de kracht om vol te houden
En dan bemerk ook jij, de liefde tussen mensen dat is Hij!

Uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot Zijn bloed op Golgotha, leed voor ons mensen pijn.
Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen is: Deel met je naaste brood!

Wij geloven in een toekomst, wij zijn ernaar op weg.
Met Zijn geest om ons te leiden, zoals het is voorgezegd.
De zege van Gods liefde, het doel van onze reis:
Een leven in het eeuwige paradijs! (2x)

Voorbeden

Intermezzo: Klaarmaken van de tafel & Collecte

Lied: I Have A Dream
I have a dream, for all humanity
That we may know, truth and dignity.
That peace on earth becomes reality
And that one day we’ll stand arm in arm hand in hand.

Refrein: I have a dream,
A dream for all the people in the world,
That peace, hope and freedom shall ring,
Yes, I have a dream

I have a dream, a dream for all mankind
That we may come to a place in time.
When we will know that true peace of mind
That comes when we share when we learn how to care. Refrein.

I dream that all nations shall celebrate
That every trace of fear will be gone.
That we will join our voices in unity
And sing freedom’s song

I have a dream, a dream for everyone
That hope will shine like the morning star.
And with the day that had just begun
We may come to embrace the entire human race. Refrein.

Tafelgebed:
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, God. Met dit brood danken en bidden wij U. Gedenk het offer van de zoon van Uw liefde, en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw scheppende Geest, en maak ons tot lichaam van Christus, verbonden met Hem en met elkaar als een volk van pelgrims die weten wat te geloven, waarom te geloven en wanneer te geloven. Laat dit brood het antwoord zijn op veel van onze vragen, en in onzekere tijden richting geven naar U en naar elkaar.
Gedenken wij hier het wonder uit 1345 waarbij een hostie zoals deze hier op tafel onbeschadigd uit het vuur gehaald kon worden. Durven wij ook nu dit brood centraal te stellen en te vereren als een wonder: niet alleen is het een reden tot bedevaart, maar ook is het de reden dat wij hier bij elkaar zijn. Want in dit samenzijn rond deze tafel wordt uw naam geheiligd, God onze Vader, hier en overal, nu en tot in lengte van dagen, door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden.

Onze vader: gezongen
God is onze Vader, die in de hemel woont,
Wij zijn zijn kinderen hier op aard
En leven door zijn Zoon

Zijn naam worde geheiligd, zijn rijk komt op de dag,
Dat God en mensen samengaan,
Verenigd door zijn kracht.

Zoals ook in de hemel, is zijn wil onze wet,
Het was Christus die hem ons gaf,
Daardoor zijn wij gered.

Geef brood om van te leven, vergeef ons onze schuld,
Zoals wij dat aan anderen doen,
Zo wordt uw wens vervuld.

Breng ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad
U is de macht in eeuwigheid,
De kracht die leven laat. (2x)

Vredeswens: De Vrede Komt
De vrede komt op zachte voeten,
De vrede komt met witte vlaggen,
Met open handen komt de vrede,
Komt de vrede, de vrede komt.

Communie
Lied: Take now my voice
Take now my voice,
Let me sing for thee.
Fill me with your music Lord.
Sing your song through me.

Take now my hands.
Let me touch for thee.
Fill me with your kindness Lord.
Heal the world through me.

Fill me with your living word,
Let it set my way.
Make in me your temple Lord.
Shine through me each day.

Take me now my hart o lord.
Let me love for thee.
Fill me with your spirit Lord,
Love the world through me.

Take now my live,
Let me live for thee.
Fill me with your power Lord.
Change the world through me.

Dankzegging

Slotgebed

Mededelingen

Zending & Zegen

Slotlied: Halleluja
I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah

Hallelujah

You say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken hallelujah

Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong
I’ll stand before the lord of song
With nothing on my tongue but hallelujah

Hallelujah

Het Hagunnankoor & Allegriakoor hopen
dat u meeloopt met de Stille Omgang.

Het Hagunnankoor zingt weer op
13 april op Witte Donderdag.

Het Allegriakoor zingt weer op zaterdag
15 april tijdens de Paaswake.