Tastend naar licht

Laetare Zondag
Diaken Han Hartog

Hagunnankoor
o.l.v. Gaby Geluk
& Hans van der Meer

Openingslied: Tastend naar licht
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep.

Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?

Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep.

Jij die ons kent tot in ons diepte wezen,
die ons al kende voor het eerste licht,
in Jouw hand kunnen wij de toekomst lezen
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.

Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis,
is er een vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn, die licht in duister is.

Begroeting en inleiding
Gebed om ontferming

Kyrie lied: Heer ontferm U
Refrein; Heer Ontferm U

Behoed ons voor ’t geweld,
dat dagelijks nieuwe doden meldt. Heer, ontferm U – Refrein

Bevrijd ons van de macht,
die om verdriet van mensen lacht. Heer, ontferm U – Refrein

Bewaar ons een voor een,
door alle schuld en onmacht heen. Heer, ontferm U – Refrein

Openingsgebed

1e Lezing: Efeziërs 2,4-10
Gods goedheid is groot! Hij is vol liefde voor de mensen, Hij houdt van ons. Daarom heeft Hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft Hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij Hem horen. Eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien hoe groot zijn goedheid is, en hoeveel hij van ons houdt. Wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered, maar niet omdat we zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn wij mensen geworden die goed leven.
Dat was Gods bedoeling, daarvoor heeft hij ons bestemd.

Woord van de Heer. – Wij danken God.

Lied: Getuigen van licht
Wat woest en leeg is, ongericht wordt door u Woord ontgonnen.
In den beginne riep U “licht”, de chaos was bedwongen.
Leer ons verstaan uw scheppend Woord,
Wees licht voor onze voeten, zodat wij u ontmoeten.

Gebeiteld staan met licht in steen tien woorden van bevrijding.
De wet is recht, de wet is één haag tegen de verleiding.
Begaanbaar spoor naar vruchtbaar land, dat Mozes mocht aanschouwen, de grond waarop wij bouwen.

Tot stem gebald uit vuur en licht, Elia moet wel spreken.
Profetenwoord, wat onrust sticht in ons bezwaard geweten.
Een weeklacht over het geslacht, dat najaagt valse goden, vervreemd van uw geboden.

Geboren uit het eeuwig licht, voorzegd door de profeten,
De nieuwe mens die vrede sticht, Jezus de weg ten leven.
Jij bent mijn zeer geliefde kind, ik zal er zijn in lijden van onverdraaglijk lijden.

Ontwaakt zijn wij in morgenlicht, wij moeten van U spreken.
Die dood was, leeft nu opgericht, uw Woord is recht gebleken.
Leer ons verstaan uw Woord van trouw, wees licht voor onze voeten, zodat wij U ontmoeten.

Evangelie: Johannes 3,14-21
Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in Hem gelooft, het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.
God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in Hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God.
Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam naar de wereld als het ware licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden.
Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden. Maar iemand die goed leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt duidelijk dat hij dicht bij God leeft.

Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Gelukkig wie niet op wil geven
Gelukkig wie niet op wil geven,
Woorden vindt van eeuwen her,
Woorden die ons doen herleven,
Jij God, Jij bent niet zo ver.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.

Voorbeden

Acclamatie: Bless the Lord my soul
Bless The Lord my soul
Bless the Lord my soul, and bless God’s holy Name.
Bless the Lord my soul, who leads me in to life

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft

Collecte
Collectelied: Oh Happy day
Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, oh when He washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day
Oh happy day, oh happy day

When Jesus washed, oh when He washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day

He taught me how to watch, fight and pray
And live rejoicing every day
Oh happy day, oh happy day

When Jesus washed, oh when He washed
when Jesus washed, He washed his sins away
Oh happy day, oh happy day

He taught me how to watch, fight and pray
And live rejoicing every day
Oh happy day, oh happy day, oh happy day

Vredeswens

Lied: Vrede
Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen
En als het nat is heeft ‘ie moeite om te remmen
Daarom is er met het asfalt iets gedaan
Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan

We weten allemaal dat goochelaars bedriegen
En dat geen mens ook waar ter wereld zelf kan vliegen
De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat
Ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat

We bouwen huizen om orkanen te weerstaan
En maken schepen om in elke storm te varen
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan
Het wil alleen nog niet zo lukken
Om de vrede te bewaren

Elke nieuwe appelboom die wordt geboren
Heeft van nature niet de oren om te horen
Maar genetisch zullen wij hem nou wel leren
Om smaak en kwaliteit te garanderen

Als geen brug te ver is
Komt straks elke klok gelijk te staan
Als geen weg te lang is
Zal straks geen mens een ander mens meer slaan

We bouwen huizen om orkanen te weerstaan
En maken schepen om in elke storm te varen
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan
Het wil alleen nog niet zo lukken
Om de vrede te bewaren

Communiegebed
Machtige, eeuwige God,
heel de schepping getuigt
van uw luister en majesteit.
Wij danken U voor het leven
dat U ons hebt gegeven.

U laat ons niet alleen,
maar bent onze steun en toeverlaat,
wanneer ons geloof wordt beproefd.
Wij danken U om uw zorg
en uw niet aflatende bijstand.

U hebt ons uw Zoon gegeven,
opdat wij bevrijd worden van alle slavernij
en eeuwig mogen leven door Hem.
Wij danken U voor Jezus Christus
in wie U ons uw mildheid betoont.

Als brood heeft Hij zich aan ons gegeven,
als voedsel en kracht voor onze ziel,
zodat wij vrede mogen vinden in U.
Wij danken U voor zijn liefde
die ons verbindt met U en met elkaar.

Wij bidden U: ga met ons mee op de weg
waarop Jezus, uw Zoon, ons voorging.
Schenk ons een geest van moed en volharding
en blijf ons nabij in deze veertig dagen
en al onze dagen, tot in uw eeuwigheid.
Amen

Onze Vader: Onze Vader, liefde is uw naam
Onze Vader in de hemel,
Liefde is uw naam (2x).
Vestig hier op aard’ uw koninkrijk,
Liefde is uw naam (2x).

Laat mensen doen wat u wilt
Liefde is uw naam (2x).
Geef ons voedsel alle dagen,
Liefde is uw naam (2x).

God vergeef ons onze schulden,
Liefde is uw naam (2x).
Zoals wij elkaar vergeven,
Liefde is uw naam (2x).

Heer, verlos ons van het kwade,
Liefde is uw naam (2x).
Wees ons brood en onze vrede,
Liefde is uw naam (2x).

Communie

Communielied: Verruim ons hart
Verruim ons hart om lief te hebben,
maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om lief te hebben.
Laat ons niet vallen, laat ons niet vallen,
laat ons niet vallen …..

Help ons op weg om mens te worden,
en de tijd te zetten naar Uw hand.
Maak ons tot mensen die hun bestaan beleven
als een tocht naar het beloofde land.

Help ons op weg om mens te worden
en de waarheid zoeken die bevrijdt.
Maak ons tot mensen die geen genoegen nemen
met het feit dat iemand honger lijdt.

Verruim ons hart om lief te hebben.
Maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om meer te durven.
Laat ons niet vallen in de strijd.

Help ons op weg om mens te worden
die niet gebonden is aan ras of stand.
Geef ons de moed om alles steeds te delen
met elkaar in wereldwijd verband.
Verruim ons hart om lief te hebben.

Maak ons mensen van een nieuwe tijd.
Versterk ons hart om meer te durven.
Laat ons niet vallen, laat ons niet vallen,
laat ons niet vallen in de strijd.

Slotgebed

Mededelingen

Zending en Zegen

Slotlied: Siyahamba
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos’,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos’,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos’,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos,
Siyahamba, hamba,
Siyahamba, hamba,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos,
Siyahamba, hamba,
Siyahamba, hamba,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos’.

Waarom is er zoveel haat, tranen en bloed in onze wereld?
Waarom zijn er zoveel “waaroms” zonder antwoord?
Er is eenvoudig geen antwoord, of liever,
de gekruisigde God is zelf dit antwoord.
Hem in geloof aanvaarden, zij het dan als een levensgrote vraag,
is reeds uit de duisternis treden en opgaan naar het licht.

Het Hagunnankoor wenst u een fijne zondag

We zingen weer op zaterdag 31 maart 2018
in de Paaswake om 21.00 uur

Vond je het leuk? Kom eens langs bij de repetitie!
We repeteren op maandagavond om 20.00 uur in onze Kerk.
Bekijk de Kerk vanuit een ander perspectief.

www.hagunnan.nl