Waar ben je?

10e zondag door het jaar
Diaken Han Hartog

Hagunnankoor
o.l.v. Gaby Geluk
& Hans van der Meer

Openingslied: Psalm voor later
Zingt, dat je leven het houdt, als je op God heb gebouwd (2x).

Al denkt de wereld toch anders,
al denkt de wereld in macht,
kracht wordt in zwakheid veranderd,
zoals de dag in de nacht.

Zingt, dat je leven het houdt, als je op God heb gebouwd (2x).

Wie denkt er aan de verdrukten,
Wie deelt zijn brood tot de dood,
Wie maakt een ander gelukkig,
Wie maakt de kleine mens groot?

Die God is doet recht aan verdrukten,
Is brood voor de wereld vol pijn,
Is licht voor een mens die mislukte,
Het brood en de beker met wijn.

Zingt, dat je leven het houdt, als je op God heb gebouwd (2x).

Geef je niet over aan machten,
Geen overwint in het eind.
Hoop maar op Gods zachte krachten
Hij toch heet: Ik zal er zijn.

Begroeting en inleiding

Gebed om ontferming

Kyrie lied: Missa Aqua Viva

Glorialied: Glorify Thy name
Father, we love You. We worship and adore You
Glorify Thy name in all the earth
Glorify Thy name, Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth

Jesus, we love You. We worship and adore You
Glorify Thy name in all the earth
Glorify Thy name, Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth

Spirit, we love You. We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Thy name, Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth

Glorify Thy name, Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth

Openingsgebed

1e Lezing: Genesis 3, 6-15
De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit, en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar was. En hij at er ook van. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van een vijgenboom, en die bonden ze om hun heupen. Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen.
Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?’ ‘Ik heb me verstopt,’ antwoordde de man. ‘Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang. Want ik ben naakt.’ God vroeg: ‘Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten?’ ‘Het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt,’ zei de man. ‘Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de Heer, aan de vrouw. ‘Het komt door de slang,’ zei ze. ‘Die heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom gegeten.’
Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dat gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. De andere dieren willen niets meer met je te maken hebben. Je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn, en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten.’
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Lied: Horen, zien en spreken
Horen wij met nieuwe oren, wat wij moeten horen;
de ander verloren en leeg.
Dan zal het leven weer beginnen, vol muzikale zinnen
en luisteren, en luisteren, en luisteren wij naar elkaar.

Zien wij in andere ogen, de zon, mededogen,
de zon regenbogen, vandaag.
Dan bloeit het leven voor ons open als nieuw, onbelopen,
en zien wij, en zien wij, en zien wij elkaar weer staan.

Spreken wij in elkaars talen, de toekomstverhalen,
de levensverhalen opnieuw.
Dan wordt het leven weer verstaanbaar, de weg weer begaanbaar,
verstaan wij, verstaan wij, verstaan wij elkaar steeds weer.

Alleluja: Johannes 14,23
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.

Evangelie: Marcus 3, 20-35
Jezus en de leerlingen gingen weer naar huis. Maar ze kregen niet eens de kans om rustig te eten. Want er waren alweer heel veel mensen naar Jezus toe gekomen. Ook de familie van Jezus hoorde wat er allemaal gebeurde. Ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen. Want ze dachten: Hij is gek geworden. Intussen waren er wetsleraren gekomen uit Jeruzalem. Ze zeiden: ‘Die Jezus heeft Satan in zich. Jezus kan kwade geesten wegjagen omdat Satan hem helpt. Want Satan is de leider van de kwade geesten.’
Maar Jezus riep die wetsleraren bij zich. Hij zei: ‘Satan kan toch niet zichzelf wegjagen?’ Hij legde het uit met een paar voorbeelden. Hij zei: ‘Als een land oorlog voert tegen zichzelf, dan blijft er van dat land niets over. En als er binnen een familie ruzie is, dan valt die familie uit elkaar. Met Satan is het net zo. Als Satan tegen zichzelf vecht, dan blijft hij niet bestaan, dan blijft er niets van hem over.’
Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Het huis van een sterke man kun je niet zomaar leegroven. Je moet eerst die man vastbinden. Pas dan kun je zijn huis leeghalen.’ Toen zei Jezus: ‘Luister goed naar mijn woorden: Alles wat de mensen verkeerd doen, wil God vergeven. Zelfs als mensen God beledigen, zal hij hen vergeven. Maar als iemand de heilige Geest beledigt, krijgt hij geen vergeving. Zo iemand blijft altijd schuldig. Die fout is niet goed te maken.’ Jezus zei dat, omdat de wetsleraren hadden gezegd: ‘Jezus heeft een kwade geest in zich.’ Intussen waren de moeder en de broers van Jezus aangekomen bij het huis waar Jezus was. Ze bleven buiten staan en stuurden iemand naar binnen om hem te roepen. Binnen zaten alle mensen om Jezus heen. Ze gaven het bericht aan hem door: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten. Ze zijn naar u op zoek.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die om hem heen zaten. En hij zei: ‘Hier zit mijn moeder. Hier zitten mijn broers. Want iedereen die doet wat God wil, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder.’
Woord van de Heer. – Wij danken God.

Acclamatie: Uitgesproken, hier gehoord
Uitgesproken, hier gehoord
In het donker een lichtend woord.
Leven als nooit, een nieuwe aarde
voor wie dit woord doen en bewaren.
Woord dat in daden wordt verstaan:
het licht aanvaard, het recht gedaan.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.

Voorbeden

Acclamatie: Heer verhoor ons gebed
Heer verhoor ons gebed

Collecte

Collectelied: To my Fathers house
Come and go with me to my father’s house (2x).

There’ll be no crying there,
There’ll be no dying there,
Come and go with me to my father’s house.
In my father’s house,

There are so many mansions there,
If it were not true I would have told you so
I go to prepare a place for you,
Where I go you can come there too, oh!

To my father’s house To my father’s house, oh!
Come on go with me (2x).

Vredeswens

Lied: Song of peace
If I could have one wish come true,
it would be peace for me and you.
Peace in our hearts and peace of mind,
peace now and ever for all mankind.
So may our voices never cease,
so may we sing our song of peace.

Communiegebed

Onze Vader: Lied van het Onze Vader (House of the rising sun)
God is onze Vader, die in de hemel woont,
wij zijn zijn kinderen hier op aard en leven door zijn Zoon
Zijn naam worde geheiligd, zijn rijk komt op de dag,
dat God en mensen samen gaan, verenigd door zijn kracht.
Zoals ook in de hemel, is zijn wil onze wet,
‘t Was Christus die hem ons gaf, daardoor zijn wij gered.
Geef brood om van te leven, vergeef ons onze schuld,
zoals wij dat aan anderen doen, zo wordt uw wens vervuld.
Breng ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad U is de macht in eeuwigheid,
de kracht die leven laat. (2x)

Communie
Muzikaal intermezzo

Slotgebed
Mededelingen
Zending en Zegen

Slotlied: Hallelujah
I’ve heard there was a secret chord. That David played, and it pleased the Lord. But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall, the major lift.
The baffled king composing hallelujah

Hallelujah

You say I took the name in vain I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you? There’s a blaze of light in every word. It doesn’t matter which you heard The holy or the broken hallelujah

Hallelujah

I did my best, it wasn’t much I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong I’ll stand before the lord of song
With nothing on my tongue but hallelujah
Hallelujah

God wil dat we vertrouwd zijn met Hem.
Dat wij bij Hem komen en dat we onze gehele leven, de kleine en grote dingen met Hem delen.
Maar: soms verstoppen wij ons voor God omdat we ons schamen en onszelf niet goed genoeg vinden.
We voelen ons niet waardig genoeg om in Zijn nabijheid te zijn.
Maar God roept je: “Waar ben je?”

Het Hagunnankoor wenst u een fijne zondag

We zingen weer op zondag 8 juli 2018

Vond je het leuk? Kom eens langs bij de repetitie!
We repeteren op maandagavond om 20.00 uur in onze Kerk.
Bekijk de Kerk vanuit een ander perspectief.

www.hagunnan.nl