Kerst 2018

Voorganger: Pastor Tönis en Diaken Hartog

Met medewerking van het Hagunnankoor o.l.v. Marlies Zutt en Hans van der Meer

Voor de dienst zingt het koor:

De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen, ‘t liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen, en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen, en knielden bij Jezus neer.

Toen God in Betlehem
Toen God in Bethlehem, als kind geboren lag, was ‘t nacht, maar ‘t leek te wezen, wel midden op den dag. Nooit zag het duister stralender luister, nooit zoveel sterren als het toen zag. En een, die ‘t helderst scheen, riep de Wijzen uit het Oosten naar het kindje Jezus heen.

De veten en de haat, zij waren al voorbij, het lam, dat liep te grazen,
met leeuwen in de wei. Zonder te bijten stoeiden de geiten, panters en tijgers zo mak waren zij. En naast den wilden beer, lag kalf en lam en veulen, in pais en vrede neer.

De herders in het veld, die lagen op hun wacht, toen, feller dan de zonne, een licht brak door den nacht. ‘Vrienden, geen vrezen moet in u wezen!’, zei hun een engel: ‘weest vrolijk en lacht! Ik meld u enkel blijs: Vannacht is weer gekomen, het aardse paradijs.’

God rest you merry Gentleman
God rest you merry, Gentleman, let nothing you dismay,
Remember Christ our Saviour was born on Christmas day;
To save us all from Satan’s pow’r when we were gone astray.

Refrein: O tidings of comfort and joy, comfort and joy,
O tidings of comforts and joy.

In Bethlehem in Jewry, this blessed babe was born,
and laid within a manger, upon this blessed morn;
The wich his mother Mary, nothing did take in scorn. Refrein.

From God our heavenly Father, a blessed angel came,
and unto certain shephards, brought tidings of the same,
How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Refrein.

Fear not, then said the angel, let nothing you affright, This day is born a Saviour, of virtue, power and might; So freguently to vanguish all the friends of Satan quite. Refrein.

The shephards at those tidings rejoiced much in mind, and left their flocks a feeding, in tempest, storm and wind, and went to Bethlehem straightway this blessed babe to find. Refrein.

But when to Bethlehem they came, whereat this infant lay, they found him in a manger, where oxen feed on hay; his mother Mary kneeling unto the Lord did pray. Refrein.

Now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace; This holy tide of Christmas all others doth deface. Refrein.

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al in dit aard rijk, zijt Gij gezien nooit meer,
Kyrieleis.

d’ Herders op de velden, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet.
Gaat aan gindse straten en Gij zult hem vinden klaar,
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar.
Kyrieleis.

d’ Heilige drie koningen uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
z’Offerden ootmoediglijk mirr’ wierook en het goud,
‘t Eren van het kindje dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, zoekend naar de vrede,
en vinden de reden in Bethlehem:
God van zo hoge naar ons toegebogen!
Komt laten wij hem zoeken (3x) in elkaar.

Wij groeten de herders armen van de aarde
die God ziet ontaarden in macht, geweld.
Wij zien en weten dat wij hen vergeten.
Komt laten wij hen vinden (3x) overal.

Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren,
op reis om te horen waar God zich meldt.
Alwat zij zagen was een kind vol vragen.
Komt laten wij hen volgen (3x) in geloof.

Woord van welkom

Lied: Kyrie
Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison.

Lied: Gloria
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus altissimus.
Laudamus Te. Benedicimus Te. Glorificamus Te.
Gloria.

Openingsgebed

Eerste lezing: Jesaja 52,7-10
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

Tussenzang: Vrede klinkt helder in de nacht
De nacht is stil; het leven kil geen kleur doorbreekt het zwart.
Plots zingt een stem bij Bethlehem die doorklinkt in elk hart.
Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht. Klinkt helder in die nacht.

Een kleine stoet vat daardoor moed en vindt het Christus kind.
Dan groeit het koor de eeuwen door dat met de eng’len zingt:
Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht. Klinkt helder in die nacht.

Durf jij het aan om mee te gaan? Te geven aan dit kind je angst je pijn? ’t Wil daarvoor zijn. Het maakt een nieuw begin.
Gloria voor de hoogste Heer. Gloria, Hem zij de eer.
Vrede voor wie het van God verwacht.
Klinkt helder deze nacht voor dit kind dat heel lang op jou wacht.

Evangelielezing: Johannes 1,1-18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het
voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen

Acclamatie: Ster blijf stralen
Ster blijf stralen, Voor ieder mens,
Wijs ons de weg.

Geef het licht aan onze wereld,
Wijs ons de weg.

Preek

Geloofslied: Ik geloof (mel. perhaps love)
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
En de opdracht in ons leven, een ander bij te staan
Gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar!

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt.
Te geloven in Zijn woorden.
Het Woord dat één ding vraagt, de kracht om vol te houden
En dan bemerk ook jij, de liefde tussen mensen dat is Hij!

Uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot Zijn bloed op Golgotha, leed voor ons mensen pijn.
Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen is: Deel met je naaste brood!

Wij geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.
Met Zijn geest om ons te leiden, zoals het is voorgezegd.
De zege van Gods liefde, het doel van onze reis:
Een leven in het eeuwige paradijs! (2x)

Voorbeden

Collecte

Collectelied: Mary’s little boychild
Long time ago in Bethlehem so the holy bible says:
Mary’s boy child, Jesus Christ was born on Christmas day.

Refrein:
Hark, now hear the angels sing a new king’s born today.
And man will live for evermore because of Christmas day.

While shepherds watched their flocks by night
They saw a bright new shining star.
And then them hear a choir sing
the music seemed to come from afar. Refrein

Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night.
They found no place to bear her child,
Not a single room was in sight. Refrein

By and by they found a little nook in a stable all forlorn.
And in a manger cold and dark Mary’s little child was born.

Trumpets sound and angels sing, listen to what they say:
That man will live for evermore because of Christmas day

Tafelgebed
Gij, die God zijt die mensen maakt van stof en licht met hart en ziel- wij danken u dat wij bestaan tot deze dag. Gij die ons maakt, ons breken kunt, tot leven brengt- uw werk zijn wij, uw levenswerk.

A. Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Een mens zijn wij, uw lief en leed door tranen heen, door onze schuld en onschuld heen, tot gij ons zoekt in een woestijn- de doodswoestijn, ons vinden zult op deze grond van ons bestaan roept als uw zoon, Jezus die redt- die komt en gaat met mensen is, ons hoort en voelt.
Het licht is hij voor wie niet zien, de weg voor wie geen uitweg weet, uw eigen naam door ons gehoopt, levend en wel…

A. Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Die brood heeft genomen, het brak en het gaf aan zijn vrienden en zei: Neemt hiervan en eet – mijn lichaam voor u, Mijn leven gedeeld.

Ook nam hij de beker, dankt u, God, en zei: Dit is het nieuw verbond,
Mijn bloed voor u vergoten tot heil en vergeving.
Doet dit totdat ik kom.

Levende God uw zoon is hij – geboren en weer opgewekt, vergoten en ons vlees en bloed. Gedenk ons dan, geef ons zijn naam, zijn toekomst God, – klein als wij zijn, gebroken brood, opdat ook wij elkaar tot deel van leven zijn. Laat ons vandaag zijn liefde doen en vrede maken op de plaatsen waar wij staan – dan zullen wij uw koninkrijk uw mensen zijn…

A. Een mens zijn wij door alles heen,
Een mens van brood maar niet alleen,
Die komt en gaat en leeft voorgoed,
Door u voorzien, uw vlees en bloed.

Onze vader (gesproken)
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vredeslied: Sjaloom
Sjaloom chavarim, sjaloom chaverim,
Sjaloom, sjaloom!
Le hitraoth, le hitraoth,
Sjaloom, sjaloom!

Communie

Communielied: Lied van het kind
Grote mensen, vuile handen, gedachten star en krom.
Geen geborgenheid, in hun zorgen, ze leven maar waarom?
Met hun ogen wijd geopend, maar blind in de nacht, gaan ze hand in hand en hopen op een licht dat lacht: een nieuwe dag.

Refrein: Alles zingt van het kind, uit een nacht uit de aarde geboren.
Mensenkind, nieuw begin, onze vrede de aarde goed gezind.

Mensen dragen hun verleden, met schuld, met angst en spijt. Ontevreden in het heden, gevangen in de tijd.
Gaan door lange donkere gangen, beklemd door vandaag, met een onbestemd verlangen naar een licht dat lacht: een nieuwe dag.
Refrein.

Mensen wachten op de sterren, de bomen en de wind.
Willen leven, willen kijken, met de ogen van een kind.
In een wereld zonder vrede, vol dreigende macht, is een kind (zo staat geschreven) als een licht dat lacht: een nieuwe dag.
Refrein.

Lied: Ding dong merrily on high
Ding dong, gloria, Jesus Christ is born,
ding dong, all the bells, ding dong, gloria,
Jesus Christ is born, Hosanna.

Ding dong merrily on high,the Christmas bells are ringing.
Ding dong joyously reply the angels all are singing.

Refrein: Gloria, Hosanna in Excelsis

Ding dong, card all the bells, ring out the Christmas story,
ding dong sound the good nowells. God’s son has come in glory. Refrein.
Hear them ring this happy morn. Our God a gift has given.
Ding dong, Jesus Christ is born. A precives Child from heaven. Refrein.

Praise Him, people far and near, and join the angels singing.
Ding dong, everywhere we hear the Christmas bells are ringing! Refrein (2x)

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen: roept op aarde vrede uit.

Refrein: Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. Refrein.

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. Refrein.

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest.