OP WEG NAAR……

…het licht
…Vrede
…Betlehem
…Hoop
…Kerst

Eucharistieviering met pater Marianus Jehandut
4e zondag van de advent
Met medewerking van het Hagunnankoor

Openingslied: Horizon
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon;
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon;
Overal om ons heen, heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen wachten vol vuur, ergens over de horizon;
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon;
Overal klinkt een stem, uit het verre land,
er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden,
met een helpend hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon;
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon;
Lange moeizame tijd en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed, zij vragen vreugde en moed,
zodat het komen mag.
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon;
Om and’re wegen te gaan, ergens over de horizon;
Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn,
om met de woorden van troost, om met hun handen vol brood, zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Inleiding

Woord van welkom

Ontsteken van de adventskaarsen en voorbeden
Overal leven mensen die vol verwachting zijn,
die hun oren te luisteren leggen en hun ogen de kost geven.
Mogen zij wat ze horen en zien doorgeven aan ons.
Mogen wij luisteren en verstaan. Dat geeft hoop.
Omwille van hen ontsteken we het licht.

Overal leven mensen die van goede wil zijn.
Zij zetten zich in voor een betere wereld.
Zij tekenen vrede, zien niet zwart-wit, maar laten alle kleuren leven.
Omwille van hen ontsteken we het tweede licht.

Overal leven mensen die van kwaad niet willen weten.
Zij delen al wat ze zijn en hebben en helpen het kwaad de wereld uit,
dragen lasten weg en dompelen je in geluk.
Door hen wordt het leven licht.
Omwille van hen ontsteken we de derde kaars.

Overal leven mensen die opspringen van vreugde bij het minste of geringste. Zij zijn steun en toeverlaat, raden ieders tranen en helpen je over bergen heen, door dalen heen.
Een weg ten leven maken ze en geven je toekomst.
Omwille van hen ontsteken we de vierde kaars.

Intenties

Lied: Vertrouw op God
Vertrouw op God, Hij zal je pad verlichten,
al dooft het zonlicht en verzinkt het land.
Dat labyrint vol schone schijngezichten,
waar wij verloren voor de wereld zwichten.
Vertrouw op God, Hij neemt ons bij de hand.

Vertrouw op God, Hij waakt in onze nachten.
Hij is niet ver, zijn hand rust op je hoofd.
Hij wil je pijn en levensangst verzachten,
tot in de dood zal Hij op jouw staan wachten.
Vertrouw op God, Hij heeft het ons beloofd.

Vertrouw op God, Hij moet bij mensen wonen.
Hij kan niet anders zijn dan God en goed.
Het gaat ons denken en ons doen te boven,
zo onvermoeid wil Hij zijn liefde tonen.
Vertrouw op God, zijn hart is overvloed.

Openingsgebed

Eerste lezing: Micha 5, 1-4a
De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie.’De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt, zal daar een eind aan komen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven, terugkeren naar hun eigen land. Als de nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is. Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld. En hij zal vrede brengen.

Tussenzang: Maria die zoude naar Betlehem gaan
Maria, die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor den noene
Sint Josef zoud’ al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden

Het hageld’ en sneeuwde, het was er zo koud
De rijm lag op de daken
En Jozef tot Maria sprak
“Maria wat zullen wij maken?”

Maria die zeide: ” Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verder gaan,
in een huizeke zullen wij rusten.”

Zij kwamen een weinig verder gegaan,
tot aan een boerenschure.
‘t Is daar waar Heer Jezus geboren werd;
daar sloten noch vensters noch deuren.

Evangelielezing Lucas 1, 39-45
Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabet woonden. Ze ging hun huis binnen en groette Elisabet. Toen Elisabet de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. De heilige Geest kwam in Elisabet, en zij riep naar Maria: ‘Jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen! En ook het kind dat je krijgt, zal gezegend zijn!’
Elisabet zei verder: ‘De moeder van de Heer is bij mij op bezoek. Wat een eer! Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Jij bent gezegend, Maria. Want jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde.’

Acclamatie: Ster blijf stralen
Ster blijf stralen, Voor ieder mens,
Wijs ons de weg.

Preek

Geloofslied: Zo is, geloof ik, God
Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven,
Maar vragend, aarzelend, stamelend zoek ik mijn geloof.

Als een vogel in de wolken die met wijde vleugels zweeft
Als zijn schaduw op de aarde waarin schuilen alle volken,
Zo is, geloof ik, God.

Als een vogel in de bomen die getrouw zijn nest beschermt
Als het eeuwige vertrouwen dat –voor ons‐ Hij is gekomen
Zo is, geloof ik, God.

Als een vogel hier beneden die geruisloos hoorbaar is
Als de adem die weer lucht geeft en die smeekt in mijn gebeden
Zo is, geloof ik, God.

Was mijn geloof maar altijd liefde,
was mijn geloof maar altijd hoop.
Dan zou mijn God mij vleugels geven
Maar vragend, aarzelend, stamelend, zoek ik mijn geloof.

Collecte

Collectelied: Zover wij kunnen kijken
Zover wij kunnen kijken, regeert de winternacht.
Zal ooit het duister wijken voor wie er licht verwacht?
De hemelen staan zwart op onze lage landen.
Zal ooit nog vuur ontbrande in ons verkilde hart?

Al gaan wij onze wegen in nacht en duisternis,
Nu komt het licht ons tegen, een glans die hemels is.
En waar het mee begint: een kind als nooit tevoren
Dat in ons hart geboren zijn levensreis begint.

Zover wij kunnen hopen, komt vreugde aan het licht.
De harten gaan weer open en staan op God gericht.
Zijn licht dat ons verblijdt en niet meer is te weren,
Dat licht zal triomferen: wij doen gerechtigheid.

Tafelgebed
V. De Eeuwige, onze God, zal bij U zijn.
A. De Eeuwige zal U bewaren.
V. Richt Uw hart op de Eeuwige
A. Wij richten ons hart op de Eeuwige, onze God.

V. Wij zegenen U, God, omdat U in het begin sprak: ‘Er moet licht komen’, en omdat U het licht scheidde van de duisternis. Wij loven U voor alles wat mooi is in onze wereld, voor het licht van de dag, voor de liefde tussen mensen, voor het Woord dat U tot ons spreekt. Om de mensen die in het duister leven danken wij U voor het licht dat daagt in het Oosten en dat ons hoop geeft. Van dankbaarheid loven wij U met alle mensen die U toebehoren en die U in de hemel aanbidden.

Gezegend bent U, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in Uw Naam. Zijn leven, vol van genade en waarheid, van goedheid en trouw is het licht dat schijnt in onze duisternis. Uw Zoon heeft ons Uw liefde getoond: de kinderen liet Hij bij zich komen en Hij heeft ze gezegend. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij het brood, en na de zegenbede, brak Hij het voor ons. Hij deelde ervan uit en sprak de woorden:
‘Neem en eet hiervan gij allen dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt ter gedachtenis van Mij.’

Zo nam Hij ook de beker, en dankte U opnieuw, en liet hem rondgaan met de woorden:
‘Dit is het nieuwe en blijvende verbond, dit is mijn bloed dat voor u wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.’
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

V. Zend Uw Geest in ons midden. Maak ons sterk door dit brood en deze beker en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons vraagt. Vergeet niet de mensen van wie wij houden en ook niet de mensen van wie wij niet genoeg houden. Herinner U de namen van hen die zijn gestorven en die ons lief waren. Mogen zij leven in het licht van de opwekking van Jezus Messias.

A. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, God Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze vader (gesproken)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vredeslied: Pace et Bene
Pace et bene, Vrede alle goeds,
Pax et bonum, Peace all goods,
Pokoi dobro, paix et amour.

Communie

Communielied: I belong to you
Feeling kind of lonely, feeling kind of sad.
Waiting for an answer from above.
Feeling kind of weary, feeling kind of strange.
I know that I can’t live without Your love.

Refrein:
Then I realize You gave it all to me,
I was wrong, I didn’t see.
I belong to You. Safely in Your hands.
I belong to You, I belong to You. Safely in Your hands.
Lord, where is Your presence. Lord, where is your strength.
Why don’t You send Your help when I’m confused.
Problems all around me, things not going my way.
Please help me, Lord, to only trust in You.
Refrein

Slotgebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: Halleluja
I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing hallelujah
Hallelujah…

You say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken hallelujah
Hallelujah…

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though it all went wrong
I’ll stand before the lord of song
With nothing on my tongue but hallelujah
Hallelujah…

Het Hagunnkoor zingt ook vanmiddag tijdens het kerstconcert.
De volgende dienst met het Hagunnankoor is 25 december om 10.30 uur.